Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Finansų valdymo magistrantūros studijų programa

621N30005


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Antroji pakopa

VII lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Ištęstinės studijos 2 m.

90

2430

260

2170


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Finansai


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Finansų magistras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Doc. dr. Liucija Birškytė

d. tel. 85 2714521; el.p. lbirskyte@mruni.eu


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2018.08.31


9.

Studijų programos tikslai

Parengti plataus profilio kvalifikuotus finansų valdymo specialistus, įsisavinusius šiuolaikines finansų mokslo žinias, gebančius profesionaliai taikyti modernias ir tradicines finansų valdymo metodologijas, susijusias su finansų valdymo strategijų ir operatyvių finansų valdymo sprendimų rengimu ir įgyvendinimu nuolat kintančioje aplinkoje, gebančius nuolat atnaujinti ir integruoti įvairių mokslo sričių žinias, taip pat sugebančius savarankiškai organizuoti tyrimus finansų srities problemoms nagrinėti, profesionaliai komunikuoti finansų valdymo informaciją įvairioms interesų grupėms.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijų programos dalykai apima teorinius ir profesinius dalykus, kurių studijos suteikia žinių ir įgūdžių. Studijų dalykai skirstomi į: - ekonomikos žinias teikiančius dalykus, pavyzdžiui: mikro ekonominė ir makroekonominė analizė, finansinė ir valdymo apskaita. - finansų žinias teikiančius dalykus, pavyzdžiui: privačiųjų ir viešųjų finansų valdymas, finansinių investicijų valdymas, savivaldybių finansai, rizikos valdymas nacionaliniame biudžete, tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai, mokesčių administravimo lyginamoji analizė. - teisės žinias teikiančius dalykus, pavyzdžiui: finansų ir mokesčių teisė, ES šalių finansų ir mokesčių teisė. - vadybos žinias teikiančius dalykus,pavyzdžiui, kokybės vadyba, finansų kontrolė ir auditas. - kitų socialinių mokslų žinias teikiančius dalykus, pavyzdžiui: mokslinis tiriamasis darbas, magistro baigiamasis darbas. Dauguma programos dalykų yra privalomi, dalis alternatyviai pasirenkami (santykis 80:20).

Finansų valdymo programa yra taikomojo pobūdžio ir orientuota į praktinę veiklą. Programa suteikia finansinį išsilavinimą, todėl studentai geba atlikti skirtingas finansų specialisto funkcijas. Specialistai rengiami ir viešajam, ir privačiajam sektoriui.

Finansų valdymo savarankiška studijų programa integruota su gretutinėmis mokslų šakomis, tokiomis kaip teisė ir vadyba ir tai yra jos skiriamasis bruožas lyginant su kitų universitetų analogiškomis programomis. MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete realizuojamos tokios magistro studijų programos, kaip viešojo sektoriaus ekonomika, finansų rinkos, elektroninio verslo vadyba, muitinių administravimas ir kt., kuriose įgyvendinami skirtingi nei finansų valdymo programoje keliami tikslai. Finansų valdymo programa suteiks galimybę universiteto Finansų ekonomikos, finansų apskaitos bakaluro absolventams gilinti įgytas žinias magistrantūros finansų valdymo programoje.

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant antrojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VII lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, susidedančiai iš įvairių tarpusavyje susijusių uždavinių, kurie gali apimti keleto giminingų profesinių veiklų sritis. Todėl veiklos atlikimas reikalauja ekspertinio naujausių žinių profesinės veiklos ir jai artimose ar giminingose srityse vertinimo ir pritaikymo, naujų faktų atradimo atliekant taikomuosius profesinės veiklos tyrimus, kūrybiško teorinių žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymo. Veikla atliekama savarankiškai nustatant atitinkamos veiklos srities uždavinius, priimant savarankiškus sprendimus, orientuotus į veiklos tobulinimą ir gerinimą. Veiklai būdingas vadovavimas kitų darbuotojų veiklai. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti konsultacijas veiklos srityje, koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą, analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti. Dėl žinių, technologijų, darbo organizavimo įvairiose veiklų srityse pažangos šio lygio veikla ir jos aplinka intensyviai kinta, pokyčiai sunkiai prognozuojami, veiklą sudaro nuolat besikeičiantys užduočių deriniai. Todėl veiklos kaita reikalauja gebėjimo priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Priimami asmenys, baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba ekonomikos krypties 1 metų papildomas studijas.

Įgytas ne žemesnis nei bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Kitose aukštosiose mokyklose ir tarptautinėse akademinėse organizacijose asmens pasiektų studijų rezultatų įskaitymo tvarką nustato Akademinių kreditų pripažinimo Mykolo Romerio universitete tvarka. Mykolo Romerio universitete, praėjus specialią vertinimo procedūrą, gali būti pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos žinios ir gebėjimai.

Surinkti 90 ECTS kreditų iš studijų programoje nurodytų dalykų ir parengti bei apginti magistro baigiamąjį darbą.


12.

Tolesnių studijų galimybės

Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Finansų valdymo magistrantūros studijų programos absolventai yra aukštos kvalifikacijos finansų specialistai, atitinkantys šiuolaikinės visuomenės poreikius: įgytos kompetencijos (viešųjų ir privačiųjų finansų valdymo kompetencija, mokėjimas analizuoti ir vertinti organizacijos finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą, gebėjimas užtikrinti tinkamą organizacijos finansų valdymo sistemos funkcionavimą, gebėjimas kontroliuoti finansinių sprendimų vykdymą) leidžia jiems dirbti šalies ar užsienio viešojo administravimo organizacijose, verslo įmonėse, finansų institucijose, investicinėse bendrovėse, kitose viešojo ir privataus sektoriaus struktūrose arba kurti ar plėtoti savo individualią veiklą. Pastaruoju metu mūsų absolventai sėkmingai dirba Lietuvos bankuose (kaip pvz.: Danske Bank, Nordea, Swedbank); Prezidentūroje; audito įmonėse, (PricewaterhouseCoopers, KPMG); įvairiose verslo įmonėse (Optikos pasaulis, Biovela), vysto nuosavą verslą kaip ūkininkai.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Paskaitos, seminarai, pratybos individualios ir/ar grupinės užduotys, diskusijos, savarankiškas darbas, rašto darbų rengimas ir pristatymas, atvejų analizė, moksliniai pranešimai, projektai, interaktyvūs studijų metodai: internete, Moodle aplinkoje.

Studentų pasiekimams vertinti taikoma kaupiamoji vertinimo sistema: aktyvus dalyvavimas, individualios ir grupinės užduotys, koliokviumai, projektai, tyrimo programos, apklausa žodžiu ir/ar raštu, rašto darbai, savitikros ir pažangos testai, kolegų vertinimas, pan. Visi studijų dalykai baigiami egzaminais. Studijos baigiamos magistro darbo gynimu.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Gebėjimas mokytis ir nuolat tobulėti, vykdyti mokslinius tyrimus, dirbti savarankiškai ir komandoje.

1.1

Demonstruoja šiuolaikines finansų mokslo žinias, taiko jas moksliniuose tyrimuose.

1.2

1.2. Geba atlikti kiekybinius, kokybinius ar mišrius tyrimus, taikydami išmoktas tyrimo metodikas.

2.

Gebėjimas fiksuoti, atsirinkti ir analizuoti duomenis iš įvairių šaltinių, taikant informacines komunikacines technologijas.

2.1

Geba rinkti, sisteminti bei vertinti įvairių mokslo šaltinių informaciją,moka naudotis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis.

3.

Kūrybiškumas, kritinis mastymas, analizė ir sintezė, įgūdžiai apimantys gebėjimus atpažinti prielaidas, priežastis ar pasekmes, įvertinti teiginius remiantis įrodymais ir faktais, nustatyti nepagrįstus samprotavimus, identifikuoti problemas ir teikti sprendimus.

3.1

Geba analizuoti ir kritiškai vertinti ES ir Lietuvos finansų valdymo politikos įgyvendinimo procesus viešajame ir privačiajame sektoriuose, pateikti pagrįstas išvadas.

4.

Komunikavimo ir bendradarbiavimo gebėjimai. Gebėjimas pristatyti informaciją įvairioms interesų grupėms.

4.1

Geba tyrimo rezultatus pristatyti visuomenei mokslinėse konferencijose ir rengti mokslines publikacijas.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

5.

Gebėjimas taikyti mikro ir makroekonominės analizės žinias, koncepcijas, paradigmas ir modelius.

5.1

Demonstruoja šiuolaikines fundamentaliųjų studijų dalykų žinias, analizuoja ir vertina mikro ir makroekonominius procesus.

5.2

Taiko klasikinius ir šiuolaikinius ekonomikos ir finansų mokslų principus.

6.

Gebėjimas valdyti veiklos ir finansinę rizikas priimant sprendimus nuolat besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje.

6.1

Geba identifikuoti ir įvertinti veiklos ir finansines rizikas.

6.2

Geba taikyti rizikų vertinimo ir valdymo metodus ir priemones.

7.

Gebėjimas taikyti modernias ir tradicines finansų valdymo metodologijas, susijusias su finansų valdymo strategijų ir operatyvių finansų valdymo sprendimų rengimu ir įgyvendinimu nuolat kintančioje aplinkoje.

7.1

Demonstruoja finansų valdymo teorines žinias, geba numatyti ir spręsti privačiųjų ir viešųjų finansų valdymo praktinius uždavinius, parinkti tinkamus finansinius instrumentus.

7.2

Geba rengti, analizuoti ir vertinti finansinių ir kitų ataskaitų duomenis, interpretuoti jas; geba konsultuoti apskaitos ir mokesčių klausimais.

8.

Gebėjimas integruoti įvairių mokslo sričių žinias bei tyrimų metodologijas vykdant mokslinius tyrimus finansų valdymo srityje.

8.1

Geba taikyti finansų ir kitų mokslų koncepcijas ir metodikas, nustatyti jų sąveiką


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

45

1215

182

1033

1 SEMESTRAS

24

648

104

544

Privalomieji dalykai

24

648

104

544

SN315M057927

Finansinė ir valdymo apskaita

6

162

26

136

SN315M057929

Finansų ir mokesčių teisė

6

162

26

136

SN315M057935

Mokslinis tiriamasis darbas

6

162

26

136

SN315M057941

Savivaldybių finansai

6

162

26

136

2 SEMESTRAS

21

567

78

489

Privalomieji dalykai

15

405

52

353

SN315M057931

Magistro baigiamasis darbas

3

81

0

81

SN315M057922

Privačiųjų ir viešųjų finansų valdymas

6

162

26

136

SN315M057936

Rizikos valdymas nacionaliniame biudžete

6

162

26

136

Pasirenkamieji dalykai

6

162

26

136

SN315M057926

Europos Sąjungos šalių finansų ir mokesčių teisė

6

162

26

136

SN315M057944

Mikroekonominė ir makroekonominė analizė

6

162

26

136

2 KURSAS

45

1215

78

1137

3 SEMESTRAS

24

648

78

570

Privalomieji dalykai

18

486

52

434

SN315M057921

Finansų kontrolė ir auditas

6

162

26

136

SN315M057932

Magistro baigiamasis darbas

6

162

0

162

SN315M057938

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

162

26

136

Pasirenkamieji dalykai

6

162

26

136

SN315M057928

Finansinių investicijų valdymas

6

162

26

136

SN315M057924

Kokybės vadyba

6

162

26

136

SN315M057934

Mokesčių administravimo lyginamoji analizė

6

162

26

136

4 SEMESTRAS

21

567

0

567

Privalomieji dalykai

21

567

0

567

SN315M057933

Magistro baigiamasis darbas

21

567

0

567