Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Komunikacijos ir kūrybinių industrijų bakalauro studijų programa

612P90010


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Anglų, Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Pirmoji pakopa

VI lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Ištęstinės studijos 5 m.

210

5670

848

4822


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Komunikacija


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Komunikacijos bakalauras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Lekt.Edita Dalia Rakauskaitė

edita.rak@gmail.com


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2018.08.31


9.

Studijų programos tikslai

Parengti kvalifikuotus naujųjų medijų komunikacijos specialistus, sugebančius integraliai suprasti šiuolaikines kūrybos aplinkas, jas technologiškai įprasminti ir realizuoti, sugebančius dirbtis su uždaviniais, susijusiais su šiuolaikinėmis interaktyvios komunikacijos technologijomis įvairiose veiklos srityse, jų organizaciniais, vadybiniais, teisiniais, vertybiniais aspektais, gebančius projektuoti sudėtingas komunikavimo sistemas kuriant efektyvias medijų aplinkas.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Bendrauniversitetiniai dalykai: Filosofija; Vadyba; Psichologija Studijų krypties dalykai (168 ECTS): Komunikacijos krypties studijų dalykų grupė Komunikacijos teorija; Komunikacijos etika ir teisė Naujųjų medijų komunikacija; Viešoji erdvė ir jos veikėjai arba Protokolas ir etiketas arba Įvaizdžio vadyba Viešasis kalbėjimas Politinių medijų technologijų pagrindai; Profesinė užsienio kalba; Kūrybinių industrijų studijų dalykų grupė Kūrybinės industrijos; Žaidybinimo technologijos Kino industrija arba Prodiusavimas televizijoje; Šiuolaikinis dizainas; Pramogų technologijos; Skaitmeninis turinys;; Kompiuterinė grafika arba Reklamos dizainas arba Kūrybinis rašymas Kūrybiškumo galimybės ir veikla, Vadybinių ir technologinių studijų dalykų grupė Lyderystė žinių visuomenėje; Technologinių inovacijų komunikacijos pagrindai; Elektroninis verslas ir elektroninės paslaugos; Verslumas elektroninėje erdvėje, Intelektinės nuosavybės teisė; Elektroninė leidyba; Tiriamųjų ir praktinių studijų dalykų grupė Kokybiniai tyrimo metodai; Kursinis darbas; Praktika; Bakalauro baigiamasis darbas Dalykai gilesnei specializacijai: Organizacinė elgsena arba Virtualios tinklinės organizacijos, Kūrybingumo ugdymo(si) pagrindai arba Akademinis raštingumas arba Verslumas ir savisamda

Tarpdisciplininė studijų programa, suderinanti komunikacijos ir kūrybos ir technologijų studijas.

Yra galimybė įgyti gretutinį dvigubą kvalifikacinį laipsnį

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant pirmojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VI lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai. Todėl veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti. Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą. Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje. Kvalifikacija leidžia patobulinti ir praplėsti profesinės srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtoti pažintines kompetencijas), kaip to reikalauja profesinės veiklos kintamumas.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Į bakalauro studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiama į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus (jeigu jie yra numatyti) ar kitus MRU nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis ir konkursinio balo formavimo principus, išskiriant pagrindinį dalyką, nustato aukštosios mokyklos, suderinusios su Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija apie studentų priėmimo taisykles ir konkursinio balo sandarą skelbiama čia

Pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos žinios ir gebėjimai, praėjus specialiąją mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo procedūrą bei anksčiau studijuoti dalykai įskaitomi vadovaujantis „Akademinių kreditų pripažinimo Mykolo Romerio universitete tvarka".

Išlaikyti visi egzaminai ir apgintas baigiamasis dabas. Surinkta 210 kreditų.


12.

Tolesnių studijų galimybės

Absolventai yra pasirengę studijuoti magistrantūros studijose.


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Profesinės veiklos galimybės: Komunikacija ir kūrybinės technologijos yra ypatinga veikla, kuri ne tik sukuria itin konkurencingas aukštos kvalifikacijos reikalaujančias ir tarpdalykines žinias generalizuojančias darbo vietas, atitinkančias Europos Sąjungos strategijos Europa 2020 integracinės ekonomikos, skaitmeninės darbotvarkės ir inovacinės ekonomikos plėtros nuostatas. Komunikacija ir kūrybinės technologijos yra orientuotos į inovatyvių darbo vietų kūrimą ir net verslųjį darbą. Didžiausią darbo vietų kiekį šiuo metu kuria kūrybos ekonomika bei kultūrinės ir kūrybinės industrijos, kurios pagal įvairias klasifikacijas apima keliolika veiklos grupių. Šiuo metu žymiausias kūrybinių industrijų tyrėjas John Howkins teigia, kad ši veikla užima daugiau kaip 6 procentus pasaulio ekonomikos ir 2004 m. sudarė 45 trilijonus dolerių . Jo teigimu, galima skirti šias itin sparčiai augančias sritis: reklama, menas ir dizainas, dirbiniai ir amatai, mada, filmai, muzika, scenos menai, leidyba, mokslo tyrimai ir technologijos, programinė įranga, žaidimai, televizija ir radijas, kompiuteriniai žaidimai. Tačiau komunikacija ir kūrybinės technologijos yra dar kompleksiškesnė sritis, kuri leidžia kūrybiškai taikyti technologijas tokiose srityse kaip turizmas, sporto industrijos, socialinis verslas ir socialinės paslaugos, pilietinių organizacijų veiklos, e. valdžios ir e. demokratijos srityse, taip pat švietimo ir mokslo industrijose, įskaitant ir mokymąsi per gyvenimą.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Paskaitos, seminarai, pratybos, diskusijos, savarankiškas darbas, savarankiška atvejų ir mokslinių šaltinių analizė, grupinės diskusijos, individualus tiriamasis kursinis arbas, pranešimų ir ataskaitų rengimas bei jų analizė, individualus ir grupinis darbas, įtinklintas mokymasis, demonstravimas, iliustravimas.

Egzaminas, testas, koliokviumas, atsiskaitymas už seminarus, individualus tiriamasis kursinis darbas, kompiuteriniai praktiniai darbai. Atvejų analizės ir informacijos pateikimo priemonių būdų ir gebėjimų vertinimas. Praktikos kuratoriaus atsiliepimas.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Įgūdžiai savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę-metodinę literatūrą, lavinti gebėjimą sistemiškai bei kritiškai mąstyti, gilinantis į probleminius žmonių bei tautų bendravimo ir bendradarbiavimo klausimus. Suteikti studentams įvairių bendrųjų mokslo žinių, praplečiančių akiratį ir gebėjimus suprasti kitoje kultūroje subrendusių asmenų poreikius.

1.1

Geba savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę-metodinę literatūrą, geba sistemingai bei kritiškai mąstyti, įžvelgti probleminius teorijos ir praktikos klausimus, geba kritiškai vertinti organizacijos filosofiją ir mokslines koncepcijas, analizuoti mokslinius ir socialinius tekstus, geba vertinti aplinkos sąlygų nulemtus žmonių grupių bei individų santykius, geba atrinkti aktualią informaciją, ją sisteminti, vertinti, logiškai formuoti savo požiūrį, geba integruoti skirtingus požiūrius, studijuoti ir bendrauti i taisyklingai vartodami komunikacijos mokslo terminiją.

2.

Gebėjimai konceptualiai analizuoti kintančias komunikacijos žinias ir efektyviai įtraukti jas į disponuojamus žinių modelius, suprasti ir įvertinti teorinių modelių pritaikomumo galimybes ir ribas analizuojant , vertinant ir projektuojant tarptautines ir tarpkultūrines socialines, politines, ekonomines ir kultūrines inovacijas.

2.1

Supranta šiuolaikinės komunikacijos ypatybes ir kūrybines technologijas, analizuoti jų pritaikymo socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje galimybes, projektuoja efektyvias moksliąsias ir kūrybinės visuomenės aplinkas, išpildo jų įgyvendinimo strategijas, priimant darnius sprendimus.

2.2

Supranta, kaip komunikacijos ir kūrybinės technologijos formuoja šiuolaikinės komunikacijos, apimančios nuo tarpdalykinės iki tarptautinės spektrą, sandarą ir kaip kūrybiškai komunikuojant sukuriama pridėtinė vertė visuomenėje, ekonomikoje, kultūroje.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

3.

Praktiniai įgūdžiai, skirti taikyti komunikacijos ir kūrybinių technologijų tyrimus, organizuoti kūrybinėmis technologijomis paremtus projektus, sugebėti vadybiškai vertinti inovatyvius komunikacinius produktus ir jų gyvybiškumą kintančioje aplinkoje.

3.1

Geba kintančioje aplinkoje organizuoti kūrybiniam procesui skirtas tradicines ir skaitmenines aplinkas, plėtoti ir valdyti komunikacijos ir medijų technologinės plėtros projektus.

3.2

Sugeba praktiškai pritaikyti mokslo žinias kūrybinių technologijų taikymo atvejus ir vertinti plėtros galimybes, vykdyti kūrybinių technologijų inovatyvius projektus, taikant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose.

4.

Gebėjimai integruojant mokslinius komunikacijos ir kūrybos technologijų metodus priimti optimalius sprendimus nagrinėjant į ilgalaikius visuomenės poreikius ir etines, teisines, moralines bei estetines vertybes orientuotas problemas.

4.1

Geba socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir kūrybinių technologijų žinias kūrybiškai naudodami virtualias darbo aplinkas ginant tokias universalias vertybes, kaip žmogaus teisės, žodžio ir informacijos laisvė.

5.

Komunikacijos ir kūrybinių technologijų principų perteikimo ir sklaidos naudojant tradicines bei virtualias (įtinkintas) aplinkas žinios ir gebėjimas tinkamai įgyvendinti šiuolaikinius medijų projektus, tinkamai inicijuoti ir užtikrinti komunikacijos procesus.

5.1

Geba užtikrinti efektyvų kūrybinį komunikavimą bendradarbiaujant tradicinėse ir virtualiose aplinkose organizuojant medijų projektus.

5.2

Studentai geba socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir kūrybos technologijų žinias inovacijų procese, panaudojant socialinius tinklus, plėtojant elektroninio dalyvavimo formas.

6.

Išugdyti savarankiško bei komandinio nuolatinio mokymosi bei visuminės saviugdos įgūdžiai, leidžiantys įsisavinti ir produkuoti naujus kognityvinius modelius, efektyviai panaudojamus praktinėje komunikacijos ir kūrybinių technologijų aplinkoje.

6.1

Geba kryptingai ir savarankiškai domėtis komunikacijos ir kūrybinių technologijų pasiekimais, naujosiomis medijų ir kitomis atsirandančiomis technologijomis, jų tendencijomis bei perspektyvomis Lietuvoje ir pasaulyje, išmano saviugdos principus ir geba juos pritaikyti užtikrindami tęstinį ugdymąsi besikeičiančioje socialinėje ekonominėje aplinkoje.


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

48

1296

252

1044

1 SEMESTRAS

24

648

132

516

Privalomieji dalykai

24

648

132

516

SP915B077005

Filosofija

6

162

30

132

SP915B077001

Komunikacijos teorijų pagrindai

6

162

32

130

SP915B077016

Kūrybiškumo galimybės ir veikla

6

162

36

126

SP915B077064

Studijų įvadas

6

162

34

128

2 SEMESTRAS

24

648

120

528

Privalomieji dalykai

24

648

120

528

SP915B077084

Informatika

6

162

30

132

SP915B077071

Kūrybinis rašymas ir retorika

6

162

26

136

SP915B077019

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

162

34

128

SP915B077006

Psichologija

6

162

30

132

2 KURSAS

42

1134

208

926

3 SEMESTRAS

24

648

122

526

Privalomieji dalykai

24

648

122

526

SP915B077011

Kūrybinių industrijų pagrindai

6

162

32

130

SP915B077068

Menotyra

6

162

30

132

SP915B077017

Naujųjų medijų komunikacija

6

162

32

130

SP915B077074

Žurnalistikos pagrindai

6

162

28

134

4 SEMESTRAS

18

486

86

400

Privalomieji dalykai

18

486

86

400

SP915B077092

Lyderystė kūrybinėje visuomenėje

6

162

20

142

SP915B077079

Socialinių tyrimų pagrindai

6

162

34

128

SP915B077013

Žaidybinimo technologijos

6

162

32

130

3 KURSAS

42

1134

162

972

5 SEMESTRAS

24

648

122

526

Privalomieji dalykai

18

486

92

394

SP915B077007

Elektroninis verslas ir e. paslaugos

6

162

30

132

SP915B077004

Intelektinės nuosavybės teisė

6

162

32

130

SP915B077014

Protokolas ir etiketas

6

162

30

132

Pasirenkamieji dalykai

6

162

30

132

SP915B077095

Ryšiai su visuomene

6

162

30

132

SP915B077003

Viešoji erdvė ir jos veikėjai

6

162

30

132

6 SEMESTRAS

18

486

40

446

Privalomieji dalykai

18

486

40

446

SP915B077008

Kursinis darbas

6

162

0

162

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

20

142

SP915B077096

Leidybos pagrindai

6

162

20

142

4 KURSAS

48

1296

146

1150

7 SEMESTRAS

24

648

102

546

Privalomieji dalykai

12

324

42

282

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

20

142

SP915B077080

Skaitmeninis turinys ir kompiuterinė grafika

6

162

22

140

Pasirenkamieji dalykai

6

162

30

132

SP915B077075

Verslo komunikacija

6

162

30

132

SP915B077015

Verslumas ir savisamda

6

162

30

132

Pasirenkamieji dalykai 1

6

162

30

132

SP915B077020

Kino industrija

6

162

30

132

SP915B077021

Prodiusavimas televizijoje

6

162

30

132

8 SEMESTRAS

24

648

44

604

Privalomieji dalykai

24

648

44

604

SP915B077093

Kūrybos kompleksinis projektas

6

162

26

136

SP915B077009

Praktika

18

486

18

468

5 KURSAS

30

810

80

730

9 SEMESTRAS

18

486

80

406

Privalomieji dalykai

12

324

54

270

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

22

140

SP915B077088

Marketingo pagrindai

6

162

32

130

Pasirenkamieji dalykai

6

162

26

136

SP915B077089

Socialinės psichologijos pagrindai

6

162

26

136

SP915B077018

Šiuolaikinis dizainas

6

162

26

136

10 SEMESTRAS

12

324

0

324

Privalomieji dalykai

12

324

0

324

SP915B077010

Bakalauro baigiamasis darbas

12

324

0

324