Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Viešojo administravimo magistrantūros studijų programa

621N71001


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Anglų, Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Antroji pakopa

VII lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Ištęstinės studijos 2 m.

90

2430

270

2160


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Viešasis administravimas


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Viešojo administravimo magistras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Prof. dr. Vainius Smalskys

Valakupių g.5, Vilnius, Kab.: I-52, Tel.: (8 5) 274 0634, El. p. vainius@mruni.eu


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2019.08.31


9.

Studijų programos tikslai

Studijų programos tikslas yra paruošti aukštos kvalifikacijos viešosios politikos ir viešojo administravimo specialistus, kurie sugebėtų kritiškai analizuoti ir efektyviai spręsti viešojo sektoriaus organizacijų valdymo, veiklos tobulinimo ir kitus klausimus, identifikuotų viešosios politikos problemas, kritiškai analizuotų personalo vadybos, viešojo sektoriaus ekonomikos, administracinės teisės, e. valdžios, socialinių ir demografinių procesų, viešųjų paslaugų teikimo ypatumus ir procesus.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Du trečdalius programos sudaro viešojo valdymo ir artimų sričių dalykai. Programa numato administravimo vadybos ir administravimo tyrimų teorijos ir praktikos, viešojo administravimo lyginamosios analizės, žmogiškųjų išteklių vadybos, organizacijų teorijų, administracinės atsakomybės, etikos valstybės tarnyboje, strateginio valdymo, vadybos, viešojo administravimo pagrindų, viešųjų paslaugų vadybos, sprendimų priėmimo teorijos, valstybės tarnybos lyginamosios analizės, informacinių technologijų viešajame administravime, valstybės strateginės plėtros, strateginio planavimo, lyginamosios viešosios politikos, naujosios viešosios vadybos ir valstybės valdymo reformos studijas. Trečdalis programos skirta moksliniam tiriamajam ir magistro baigiamajam darbui.

Programa yra taikomojo pobūdžio ir orientuojama į praktinę veiklą, siekiant paruošti specialistus darbui Lietuvos viešajame sektoriuje, Lietuvos valstybės tarnyboje bei nevyriausybinėse organizacijose.

Programa skiriasi nuo kitų Mykolo Romerio universiteto bei kitų Lietuvos universitetų panašių studijų programų tuo, kad joje kompleksiškai pateikiamos vadybos ir administravimo plečiamojo ir gilinamojo tipo žinios, būtinos Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų specialistams.

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant antrojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VII lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, susidedančiai iš įvairių tarpusavyje susijusių uždavinių, kurie gali apimti keleto giminingų profesinių veiklų sritis. Todėl veiklos atlikimas reikalauja ekspertinio naujausių žinių profesinės veiklos ir jai artimose ar giminingose srityse vertinimo ir pritaikymo, naujų faktų atradimo atliekant taikomuosius profesinės veiklos tyrimus, kūrybiško teorinių žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymo. Veikla atliekama savarankiškai nustatant atitinkamos veiklos srities uždavinius, priimant savarankiškus sprendimus, orientuotus į veiklos tobulinimą ir gerinimą. Veiklai būdingas vadovavimas kitų darbuotojų veiklai. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti konsultacijas veiklos srityje, koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą, analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti. Dėl žinių, technologijų, darbo organizavimo įvairiose veiklų srityse pažangos šio lygio veikla ir jos aplinka intensyviai kinta, pokyčiai sunkiai prognozuojami, veiklą sudaro nuolat besikeičiantys užduočių deriniai. Todėl veiklos kaita reikalauja gebėjimo priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Studentams, neturintiems strateginio valdymo, vadybos, viešojo administravimo pagrindų, programoje numatyti trys papildomi studijų dalykai, kuriuos jie privalomai turi išlaikyti per pirmąjį semestrą.

Pripažįstamas ankstesnis mokymasis (formalusis ir neformalusis), jeigu atitinka studijų dalykų programų turinys ir apimtis.

Surinkti 90 ECTS kreditų ir parengti bei apginti magistro baigiamąjį darbą


12.

Tolesnių studijų galimybės

Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę viešojo administravimo programos absolventui dirbti įvairaus lygio valstybės tarnautojais ministerijose, departamentuose, savivaldybėse ir kitose viešojo sektoriaus institucijose bei vadybininkais ir vadovais valstybinėse ir privačiose įmonėse.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Paskaitos, seminarai, organizuoti probleminio ir interaktyvaus mokymo pagrindais, grupinės diskusijos, individuali žodinė apklausa, prezentaciniai metodai. Savarankiškas mokslinis darbas, ruošiant magistro baigiamąjį darbą.

Studentų ir klausytojų studijų rezultatai vertinami naudojantis MRU viešai paskelbtoje tvarkoje nustatytais kriterijais, metodais ir procedūromis, naudojant 10 balų sistemą. Studijų programa užbaigiama magistro baigiamojo darbo viešo gynimo procedūra.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Gebėjimas nuolat mokytis ir ugdyti gebėjimus veikti dinamiškai besikeičiančioje aplinkoje

1.1

Demonstruoja aktualias viešosios politikos formulavimo ir jos įgyvendinimo žinias, šiuolaikiškus administracinius gebėjimus ir siekimą juos tobulinti, taip pat žinias apie pagrindines viešojo administravimo teorijas, paradigmas, šiuolaikines viešojo administravimo modernizavimo tendencijas

1.2

Geba įvardinti galimas problemas, jų alternatyvas ir išsprendimo būdus, taikyti šiuolaikinius socialinių mokslų (taip pat ir viešojo valdymo) tyrimų metodus

2.

Gebėjimas vadovauti, reaguoti į naujas situacijas ir spręsti problemas

2.1

Geba integruoti žinias, diegti naujoves, inicijuoti pokyčius, įgyvendinti naujas idėjas, praktiškai išspręsti konkrečią problemą, išanalizuoti viešosios politikos formulavimo ir įgyvendinimo procesus, taikyti šiuolaikinius valstybės ir savivaldos institucijų vadybos ir administravimo metodus

2.2

Geba atskleisti viešojo sektoriaus veiklos galimybes, vadovauti joms ar jų padaliniams, skatinti struktūrinius, funkcinius, veiklos turinio pokyčius, palyginti valstybės tarnybos modelius Europos Sąjungos (ES) šalyse bei išanalizuoti jų kaitos tendencijas

3.

Gebėjimas reikštis informacinėje erdvėje ir bendrauti su visomis viešojo sektoriaus institucijos veiklai būtinomis interesų grupėms

3.1

Geba analizuoti ir įvertinti viešąją politiką ir jos įgyvendinimą

3.2

Geba pateikti savo analitines išvadas ir pasiūlymus iš savo veiklos srities, grįsti bendravimą ir bendradarbiavimą su interesų grupėmis įgytomis žiniomis ir praktine patirtimi

4.

Gebėjimas matyti savo veiklos galimybes viešojo sektoriaus institucijose ir jomis pasinaudoti, diegti modernius vadybinius veiklos principus įvairiose viešojo sektoriaus organizacijose

4.1

Geba taikyti šiuolaikinės vadybos principus įvairiose viešojo valdymo kryptyse ir srityse, įgyja savarankiško mokymosi, analitinių ir apibendrinimo įgūdžių, reikalingų iniciatyvumui, lyderystei ugdyti

4.2

Geba būti iniciatyvus viešojo sektoriaus institucijos veikloje, inicijuoja pokyčius ir geba jiems vadovauti, geba analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikinių vadybos metodų adaptavimą Lietuvos ir kitų šalių viešajame valdyme

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

5.

Gebėjimas įtakoti viešojo valdymo procesus

5.1

Geba įtakoti priimamus sprendimus, plėtros procesus, pasinaudoja sprendimų priėmimo, viešųjų paslaugų vadybos, strateginio planavimo žiniomis

5.2

Geba dalyvauti konkrečių sprendimų priėmime, teikia argumentuotus pasiūlymus sprendimams priimti

6.

Gebėjimas strategiškai mąstyti ir planuoti viešojo administravimo procesus

6.1

Geba numatyti viešojo sektoriaus institucijų perspektyvas, integracines galimybes, argumentuotai pagrįsti demografinių, socialinių ir politinių procesų įtaką valstybės ir viešojo valdymo institucijoms

6.2

Geba analizuoti esamą situaciją ir numatyti jos pokyčius, institucijos galimybes įtakoti situacijos pokyčius, dalyvauja sudarant veiklos strateginius planus, pasinaudoja strateginio valdymo žiniomis, tyrimų gebėjimais

7.

Gebėjimas parengti ir įgyvendinti projektus, dirbti su viešajam sektoriui adaptuotomis informacinėmis programomis

7.1

Geba dalyvauti projektų rengime ir jų įgyvendinime pagal nustatytus prioritetus, įtakoti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų paramos organizavimą ir teikimą viešajam sektoriui

7.2

Geba taikyti žinias informacinių technologijų bei elektroninių viešųjų paslaugų organizavimo srityse, identifikuoti ir išanalizuoti pagrindinius elektroninių viešųjų paslaugų modelius

8.

Gebėjimas įtakoti teisės aktų ruošimą, teikiant pasiūlymus atitinkamoms institucijoms, gebėjimas rengti viešojo administravimo srities teisės aktus

8.1

Geba taikyti teisės aktus, susijusius su viešojo sektoriaus institucijų reguliavimu

8.2

Geba dalyvauti teisės aktų rengimo procese, teikia lyginamąja analize ir tyrimais paremtus pasiūlymus, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio viešojo sektoriaus institucijomis


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

54

1458

218

1240

1 SEMESTRAS

24

648

112

536

Privalomieji dalykai

24

648

112

536

SN715M054313

Organizacijų teorijos

6

162

24

138

SN715M054339

Vadybos ir administravimo tyrimų teorija ir praktika ir magistro baigiamasis darbas

6

162

34

128

SN715M054303

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

162

30

132

SN715M054302

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

162

24

138

2 SEMESTRAS

30

810

106

704

Privalomieji dalykai

24

648

84

564

SN715M054310

Magistro baigiamasis darbas

6

162

0

162

SN715M054316

Naujoji viešoji vadyba ir valstybės valdymo reforma

6

162

30

132

SN715M054305

Sprendimų priėmimo teorija

6

162

24

138

SN715M054304

Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

6

162

30

132

Pasirenkamieji dalykai

6

162

22

140

SN715M054309

Administracinė atsakomybė

6

162

22

140

SN715M054308

Etika valstybės tarnyboje

6

162

22

140

SN715M054318

Geoinformacinių sistemų taikymas valdyme

6

162

24

138

SN715M054317

Strateginis planavimas

6

162

22

140

SN715M054319

Viešojo sektoriaus strateginė rinkodara

6

162

22

140

2 KURSAS

36

972

52

920

3 SEMESTRAS

18

486

52

434

Privalomieji dalykai

18

486

52

434

SN715M054314

Lyginamoji viešoji politika

6

162

24

138

SN715M054311

Magistro baigiamasis darbas

6

162

0

162

SN715M054315

Viešųjų paslaugų vadyba

6

162

28

134

4 SEMESTRAS

18

486

0

486

Privalomieji dalykai

18

486

0

486

SN715M054312

Magistro baigiamasis darbas

18

486

0

486