Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bakalauro studijų programa

612P90011


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Pirmoji pakopa

VI lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Nuolatinės studijos 3,5 m.

210

5670

1962

3708


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Komunikacija


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

bakalauras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Prof. dr. Gintaras Aleknonis

gintaras@gmail.com


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2018.08.31


9.

Studijų programos tikslai

Studijų programos tikslas: rengti aukščiausios kvalifikacijos tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistus, kurie gebėtų analizuoti, suprasti ir įvertinti svetimų kultūrų bei daugiakultūrėje aplinkoje vykstančius reiškinius, įžvelgti jų priežastis bei prognozuoti tendencijas, puikiai mokėtų bent dvi užsienio kalbas. Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bakalauro studijų programą baigusieji mokėtų naudotis moderniomis komunikacijos technologijomis, gebėtų aiškiai analizuoti, formuluoti ir pristatyti projektus bei idėjas, organizuoti tarptautinius renginius. Studijų programoje didžiulis dėmesys skiriamas bendrakultūriniams dalykams, tolerantiškos asmenybės lavinimui, kas sudaro sėkmingo bendražmogiško, tarptautinio ir tarpkultūrinio bendravimo pamatą.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Bendrauniversitetiniai dalykai: Filosofija Psichologija Religijų studijos Sociologijos įvadas Politologija

Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos svarbiausias tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistus, kurie gebėtų analizuoti, suprasti ir įvertinti svetimų kultūrų bei daugiakultūrėje aplinkoje vykstančius reiškinius, įžvelgti jų priežastis bei prognozuoti tendencijas, puikiai mokėtų bent dvi užsienio kalbas. Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bakalauro studijų programą baigusieji mokėtų naudotis moderniomis komunikacijos technologijomis, gebėtų aiškiai analizuoti, formuluoti ir pristatyti projektus bei idėjas, organizuoti tarptautinius renginius. Studijų programoje didžiulis dėmesys skiriamas bendrakultūriniams dalykams, tolerantiškos asmenybės lavinimui, kas sudaro sėkmingo bendražmogiško, tarptautinio ir tarpkultūrinio bendravimo pamatą.

gilių praktinių užsienio kalbų studijų jungtis su praktiniais komunikacijos įgūdžiais

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant pirmojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VI lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai. Todėl veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti. Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą. Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje. Kvalifikacija leidžia patobulinti ir praplėsti profesinės srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtoti pažintines kompetencijas), kaip to reikalauja profesinės veiklos kintamumas.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Į bakalauro studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiama į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus (jeigu jie yra numatyti) ar kitus MRU nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis ir konkursinio balo formavimo principus, išskiriant pagrindinį dalyką, nustato aukštosios mokyklos, suderinusios su Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija apie studentų priėmimo taisykles ir konkursinio balo sandarą skelbiama čia

pagal bendrą MRU tvarką

geras bent dviejų užsienio kalbų mokėjimas


12.

Tolesnių studijų galimybės

absolventas bus pasiruošęs studijuoti komunikacijos krypties magistrantūros studijose.


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bakalauro studijas baigusieji taps plataus akiračio aukštos kvalifikacijos specialistais, kurie gebės puikiai prisitaikyti ne tik prie sparčiai kintančių Lietuvos darbo rinkos sąlygų, bet ir prie globalėjančio pasaulio iššūkių. Jie galės tęsti studijas įvairių krypčių magistrantūros studijose bei dirbti viduriniosios grandies specialistais viešajame sektoriuje, nevyriausybinėse organizacijose, privačiame versle, patys kurti į tarptautinę erdvę įsiliejančias bendroves ar siekti karjeros tarptautinėse organizacijose. Absolventai savo karjerą galėtų modeliuoti trim kryptim: (1) viešajame sektoriuje; (2) privačiame versle; (3) tarptautinėse organizacijose. (1) Visose ministerijose, savivaldybėse esama tarptautinių ryšių skyrių, kuriuose baigusieji Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos studijas nesunkiai rastų darbo. Artimiausią dešimtmetį į Lietuvą atvyks nauji imigrantų srautai, jų socializacijai, adaptacijai bus reikalingi specialistai, išmanantys kitų tautų kultūras, mokantys kalbas. (2) Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistai galėtų pagyvinti Lietuvos privataus verslo sektorių, būdami plataus profilio darbuotojais, mažose ir vidutinėse įmonėse jie galėtų atlikti administravimo funkcijas, tuo pačiu padėti integruotis iš svetur atvykstančiai darbo jėgai bei padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms eiti į užsienio rinkas ten siūlant savo produktus bei paslaugas. (3) Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistai nesunkiai įsilietų ir į tarptautinę darbo rinką įvairiose tarptautinėse organizacijose. Atskira darbo užsienyje sritis būtų veikla lietuvių emigracijoje. Kol kas Lietuvos valstybės rūpestis į svetimas šalis išvykusiais piliečiais ribojasi konsulinėmis paslaugomis.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas individualiai ir grupėmis, į praktinius įgūdžius orientuotas mokymasis, taip pat į studentus orientuotas mokymas, akcentuojantis dėstytojo vadovavimą, savarankiškas studentų darbas, pagrįstas problemų sprendimu, mokymas pagrįstas moksliniais tyrimais ir mokymas naudojant laboratorinę praktiką. Taikomi įvairūs patirtinio mokymosi metodai.

programos studijų rezultatai vertinami atsižvelgiant į studentų darbą semestro metu ir į baigiamojo egzamino rezultatus. Semestro eigoje vertinama aktyvumas, individualių ir grupinių darbų pristatymas, projektai, atvejų analizės ir kito tipo užduotys. Taikomas probleminis mokymas ir refleksija.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Formuoti studentų įgūdžius savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę-metodinę literatūrą, lavinti gebėjimą sistemiškai bei kritiškai mąstyti, gilinantis į probleminius žmonių bei tautų bendravimo ir bendradarbiavimo klausimus. Suteikti studentams įvairių bendrųjų mokslo žinių, praplečiančių akiratį ir gebėjimus suprasti kitoje kultūroje subrendusių asmenų poreikius.

1.1

Geba savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę-metodinę literatūrą, sistemingai bei kritiškai mąstyti, įžvelgti probleminius teorijos ir praktikos klausimus, geba kritiškai vertinti mokslines koncepcijas, analizuoti mokslinius ir socialinius tekstus, geba vertinti aplinkos sąlygų nulemtus žmonių grupių bei individų santykius, geba atrinkti aktualią informaciją, ją sisteminti, vertinti, logiškai formuoti savo požiūrį, geba integruoti skirtingus požiūrius, studijuoti ir bendrauti.

2.

Išmokyti specialistus konceptualiai analizuoti kintančias komunikacijos žinias ir efektyviai įtraukti jas į disponuojamus žinių modelius, suprasti ir įvertinti teorinių modelių pritaikomumo galimybes ir ribas analizuojant , vertinant ir projektuojant tarptautines ir tarpkultūrines socialines, politines, ekonomines ir kultūrines inovacijas.

2.1

Supranta šiuolaikinės komunikacijos ypatybes ir kūrybines technologijas, geba analizuoti jų pritaikymą daugiakultūrėje ir įvairiakultūrėje aplinkoje galimybes, projektuoja taikias visuomenės aplinkas, išpildo jų įgyvendinimo strategijas, priimant darnius sprendimus.

2.2

Supranta, kaip komunikacija formuoja šiuolaikinės visuomenės tarptautinę ir tarpkultūrinę sandarą bei kaip užmezgami, palaikomi ir plėtojami ryšiai tarp skirtingų kultūrų ir taip sukuriama pridėtinė vertė visuomenėje, ekonomikoje, kultūroje

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

3.

Ugdyti praktinius įgūdžius, padėsiančius tirti, analizuoti daugiakultūres bendruomenes, jų komunikacinius ryšius, įžvelgti potencialius konfliktus ir bendradarbiavimo galimybes

3.1

Geba kintančioje aplinkoje organizuoti tyrimus, atlieka analizę, rengia prognozes, sugeba tarpininkauti derybose, organizuoti mediacijos procesus, ilgalaikius ir trumpalaikius informacinių bei komunikacinių kampanijų planus bei jų pristatymus.

3.2

Sugeba praktiškai pritaikyti mokslo žinias tarptautiniam ir tarpkultūriniam bendravimui ir vertinti informacinės-komunikacinės plėtros galimybes, vykdyti inovatyvius projektus, taikant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose.

4.

Suteikti gebėjimų integruojant mokslinius komunikacijos ir kitų socialinių mokslų metodus priimti optimalius sprendimus nagrinėjant į ilgalaikius visuomenės poreikius ir etines, teisines, moralines bei estetines vertybes orientuotas problemas

4.1

Geba socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir kitų socialinių mokslų žinias kūrybiškai prisitaikydami skirtingose kultūrinėse ir daugiakultūrėse aplinkose, nuosekliai puoselėja ir gina tokias universalias vertybes, kaip žmogaus teisės, žodžio, saviraiškos ir informacijos laisvė.

5.

Išmokyti bent dviejų užsienio kalbų, suteikti praktinių komunikacijos įvairiais lygmenimis įgūdžių, gebėti analizuoti, planuoti ir įgyvendinti modernius komunikacijos projektus, tinkamai inicijuoti ir užtikrinti komunikacijos procesus.

5.1

Geba kalbėti, rašyti ir skaityti bent dviem užsienio kalbom, rengti prezentacijas, komunikacijos projektus tradicinėse ir netradicinėse erdvėse.

5.2

Studentai geba socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir jos technologijų žinias, panaudojant socialinius tinklus, plėtojant įvairaus lygmens komunikacinius projektus.

6.

6. Ugdyti savarankiško bei komandinio nuolatinio mokymosi bei visuminės saviugdos įgūdžius, leidžiančius įsisavinti ir produkuoti naujus kognityvinius modelius, veiksmingai prisitaikyti prie skirtingose kultūrinėse aplinkybėse kylančių problemų ir gebėti jas spręsti.

6.1

Geba kryptingai ir savarankiškai domėtis komunikacijos, naujosiomis medijų ir kitomis atsirandančiomis technologijomis, jų tendencijomis bei perspektyvomis Lietuvoje ir pasaulyje. Sugeba analizuoti tarptautinio gyvenimo reiškinius, tarptautinius ir tarpkultūrinius konfliktus. Išmano saviugdos principus ir geba juos pritaikyti užtikrindami tęstinį ugdymąsi besikeičiančioje socialinėje ekonominėje aplinkoje.


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

60

1620

663

957

1 SEMESTRAS

30

810

362

448

Privalomieji dalykai

30

810

362

448

SP915B071501

Komunikacijos teorija

6

162

66

96

SP915B071507

Kūrybinis rašymas

6

162

50

112

SP915B071556

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

162

130

32

SP915B071541

Psichologija

6

162

50

112

SP915B0715118

Studijų įvadas

6

162

66

96

2 SEMESTRAS

30

810

301

509

Privalomieji dalykai

24

648

264

384

SP915B071544

Antroji užsienio kalba A1

6

162

130

32

SP915B071540

Filosofija

6

162

50

112

SP915B071508

Viešasis kalbėjimas

6

162

50

112

SP915B071502

Viešoji erdvė ir jos veikėjai

6

162

34

128

Pasirenkamieji dalykai

6

162

37

125

SP915B071527

Amerikos studijos

6

162

34

128

SP915B071512

Europos studijos

6

162

34

128

SP915B071518

Kūrybinės technologijos

6

162

34

128

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

50

112

SP915B071515

Verslo komunikacija

6

162

34

128

SP915B071530

Viešieji ryšiai

6

162

34

128

2 KURSAS

60

1620

622

998

3 SEMESTRAS

30

810

324

486

Privalomieji dalykai

24

648

280

368

SP915B071545

Antroji užsienio kalba A2

6

162

130

32

SP915B071509

Protokolas ir etiketas

6

162

34

128

SP915B0715121

Religijos studijos

6

162

50

112

SP915B071503

Tarpkultūrinė komunikacija

6

162

66

96

Pasirenkamieji dalykai

6

162

44

118

SP915B071533

Baltijos valstybių geopolitika

6

162

34

128

SP915B071525

Lyderystė žinių visuomenėje

6

162

50

112

SP915B071521

Orientalistika

6

162

50

112

SP915B071535

Tarptautinis marketingas

6

162

34

128

SP915B071523

Verslumas ir savisamda

6

162

50

112

4 SEMESTRAS

30

810

298

512

Privalomieji dalykai

24

648

248

400

SP915B071546

Antroji užsienio kalba (A2-B1)

6

162

130

32

SP915B071547

Kursinis darbas

6

162

2

160

SP915B071504

Naujųjų medijų komunikacija

6

162

66

96

SP915B071542

Sociologijos įvadas

6

162

50

112

Pasirenkamieji dalykai

6

162

50

112

SP915B071528

Amerikos studijos

6

162

34

128

SP915B071513

Europos studijos

6

162

34

128

SP915B071519

Kūrybinės technologijos

6

162

34

128

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

50

112

SP915B071548

Trečioji užsienio kalba (A1)

6

162

130

32

SP915B071516

Verslo komunikacija

6

162

34

128

SP915B071531

Viešieji ryšiai

6

162

34

128

3 KURSAS

60

1620

488

1132

5 SEMESTRAS

30

810

370

440

Privalomieji dalykai

24

648

312

336

SP915B071550

Antroji užsienio kalba (B1-B2)

6

162

130

32

SP915B071510

Auditorijos tyrimai

6

162

50

112

SP915B071543

Politologija

6

162

66

96

SP915B071506

Tarptautinės organizacijos ir tarptautinė komunikacija

6

162

66

96

Pasirenkamieji dalykai

6

162

58

104

SP915B071534

Baltijos valstybių geopolitika

6

162

34

128

SP915B071526

Lyderystė žinių visuomenėje

6

162

50

112

SP915B071522

Orientalistika

6

162

50

112

SP915B071536

Tarptautinis marketingas

6

162

34

128

SP915B071551

Trečioji užsienio kalba (A2)

6

162

130

32

SP915B071524

Verslumas ir savisamda

6

162

50

112

6 SEMESTRAS

30

810

118

692

Privalomieji dalykai

18

486

18

468

SP915B071553

Bakalauro baigiamasis darbas

3

81

0

81

SP915B071555

Praktika

15

405

18

387

Pasirenkamieji dalykai 1

6

162

38

124

SP915B071514

Europos studijos

6

162

34

128

SP915B071520

Kūrybinės technologijos

6

162

34

128

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

50

112

SP915B071517

Verslo komunikacija

6

162

34

128

Pasirenkamieji dalykai 2

6

162

62

100

SP915B071529

Amerikos studijos

6

162

34

128

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

50

112

SP915B071549

Trečioji užsienio kalba (A1)

6

162

130

32

SP915B071532

Viešieji ryšiai

6

162

34

128

4 KURSAS

30

810

190

620

7 SEMESTRAS

30

810

190

620

Privalomieji dalykai

24

648

132

516

SP915B071554

Bakalauro baigiamasis darbas

12

324

0

324

SP915B071505

Komunikacijos etika ir teisė

6

162

66

96

SP915B071511

Tarptautiniai santykiai

6

162

66

96

Pasirenkamieji dalykai

6

162

58

104

SP915B071537

Interesų grupės ir lobizmas

6

162

34

128

SP915B071538

Propoganda ir informaciniai konfliktai

6

162

34

128

SP915B071552

Trečioji užsienio kalba (A2)

6

162

130

32

SP915B071539

Viešoji diplomatija

6

162

34

128