Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Socialinės komunikacijos ir mediacijos bakalauro studijų programa

612P90009


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Pirmoji pakopa

VI lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Ištęstinės studijos 5 m.

210

5670

943

4727


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Komunikacija


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Komunikacijos bakalauras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Agnė Tvaronavičienė

Tel. nr. 2714 608


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2018.08.31


9.

Studijų programos tikslai

1. Sudaryti sąlygas studijuojantiems išsiugdyti bendrakultūrinę kompetenciją, kurią sudaro tarpdisciplininės ir kompleksinės žinios apie šiuolaikines nuolat besikeičiančias socialinės komunikacijos paradigmas, jų įtaką globalaus pasaulio pokyčiams ir pritaikomumą socialinėms, politinėms, ekonominėms ir kultūrinėms inovacijoms kurti, bei išmanymas apie mediaciją, jos sampratą, pritaikomumą ir potencialą būti vienu iš efektyviausių socialinės komunikacijos įrankių sprendžiant visuomenės konfliktus ir dirbant jų prevencijos srityje. 2. Ugdyti ir plėtoti studijuojančiųjų gebėjimą rasti ir realizuoti komunikacinius sprendimus, kurių pagalba būtų veiksmingai plėtojamas bendradarbiavimas tarp visuomenės narių ir atskirų socialinių grupių, plėtojama pilietinės visuomenės idėja ir kuriamos bendruomenės, gebančios būti tolerantiškesnėmis bei labiau įsiklausančiomis į skirtingus jų narių poreikius bei galinčios kurti socialinių problemų sprendimo būdus remiantis visuomeninio kompromiso paieškos metodu. 3. Išmokyti studijuojančius gebėti šiuolaikiškai integruoti studijų procese gautas įvairaus pobūdžio ir plataus spektro žinias bei įgūdžius socialinės komunikacijos ir mediacijos srityse, sprendžiant į skirtingus visuomenės narių poreikius ir etines vertybes orientuotas kompleksines problemas įvairiuose kontekstuose, gebėti rinkti ir interpretuoti tokių problemų sprendimui reikalingus duomenis, vertinti paraleliai vykstančiuose procesuose priimtus sprendimus ir prognozuoti jų įtaką visuomenės požiūriams ir lūkesčiams. 4. Suteikti studijuojantiems asmenims integruotus informacijos perteikimo ir sklaidos gebėjimus (skirtingais lygmenimis, įvertinant auditorijos specifiką), išmokyti konkretiems atvejais pritaikyti ir naudoti tinkamus socialinės komunikacijos sprendimus, ugdyti gebėjimus nustatyti mediacijos konkrečioje situacijoje taikymo galimybes, įvertinti prognozuojamus rezultatus ir pasirinkti tinkamiausią šio instrumento taikymo formą. 5. Išlavinti gerus savarankiško mokymosi, informacijos paieškos, atrankos ir sisteminimo įgūdžius bei gebėjimą taikyti įvairias saviugdos darbo formas.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijų krypties dalykai (168 kreditai su praktika): Komunikacijos teorijų pagrindai, Mediacijos pagrindai, Kūrybinės medijų technologijos arba Mediacija šeimos ginčuose, Socialinės komunikacijos konfliktų sprendimas, Žiniasklaidos teisė, Tarpasmeninis komunikavimas, Viešoji komunikacija, Socialinė mediacija, Kūrybinis rašymas ir retorika, Socialinė reklama ir viešieji ryšiai, Profesinio įvaizdžio vadyba, Socialinės psichologijos pagrindai, Derybos ir komunikacija, Teisinė mediacija, Kursinis darbas, Politinių procesų žiniasklaida ir mediacija, Verslo komunikacija ir mediacija, Socialinių tyrimų pagrindai, Tarpkultūrinė komunikacija ir mediacija, Informacinė krizių vadyba arba Interesų grupės ir lobizmas, Grupių moderavimas ir fasilitavimas, Socialinės komunikacijos ir mediacijos etika, Asmeninės karjeros vadyba ir protokolo pagrindai, Socialinės komunikacijos ir mediacijos praktikumas, Bakalauro baigiamasis darbas. Praktika (15 kreditų): Mediacijos praktika, Socialinės komunikacijos praktika.

Baigusieji Socialinės komunikacijos ir mediacijos studijų programą studentai gebės: 1. Apibūdinti socialinės komunikacijos teorijas bei praktiškai savo veikloje šias žinias pritaikyti vertinant socialinės komunikacijos efektyvumą ir konkrečiais atvejais sudarant optimaliausias socialinės komunikacijos strategijas. 2. Skirtingais aspektais (psichologiniu, teisiniu, vadybiniu, politiniu, kultūriniu, ekonominiu, vertybiniu) analizuoti įvairius visuomenėje vykstančius socialinės komunikacijos procesus bei reiškinius, prognozuoti jų rezultatus, identifikuoti jų metu kylančias komunikacines problemas, reikalaujančias efektyvaus sprendimo. 3. Vertinti mediacijos taikymo galimybes ir ypatumus konkrečiais socialinės komunikacijos atvejais, reikalaujančiais mediatoriaus įsiterpimo, tinkamai pasirinkti mediacijos stilių, metodus bei priemones ir kitus šios socialinės inovacijos kintamuosius, siekiant efektyvaus socialinės komunikacijos kliūčių įveikimo. 4. Panaudoti derybų ir konsultavimosi su skirtingais visuomenės nariais ar jų grupėmis, informacinės krizių vadybos įgūdžius sprendžiant socialinės komunikacijos šiuolaikines problemas; 5. Integruoti krypties dalykų studijų procese gautas žinias bei įgytus įgūdžius su kitų mokslo šakų žiniomis, mokėti kompleksiškai problemų sprendimui taikyti skirtingų mokslo krypčių ir / ar šakų tyrimų rezultatus. 6. Identifikuoti, spręsti ir užkirsti kelią galimoms etinėms savo profesinės veiklos problemoms. 7. Ugdyti novatoriškumą, kūrybiškumą, aktyvumą, savikritiškumą ir verslumą socialinės komunikacijos ir mediacijos specialisto profesinėje veikloje. 8. Profesionaliai perteikti informaciją, atsižvelgiant į jos adresatų specifiką bei valdyti auditoriją, pasirinkti ir naudoti šiuolaikiškus technologinius informacijos perteikimo metodus bei juos įgyvendinančius instrumentus. 9. Savarankiškai mokytis, rinkti reikalingą informaciją bei užsiimti nuolatine saviugda profesinėje srityje. 10. Atrinkti informaciją, ją sisteminti ir analizuoti, praktikoje taikyti įvairius socialinių mokslų tyrimo metodus. 11. Tęsti studijas antroje pakopoje bei motyvuotai pasirinkti tolimesnę profesijos specializaciją.

Tarpdisciplininė programa, orientuota į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, šiuolaikiniam specialistui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška.

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant pirmojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VI lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai. Todėl veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti. Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą. Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje. Kvalifikacija leidžia patobulinti ir praplėsti profesinės srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtoti pažintines kompetencijas), kaip to reikalauja profesinės veiklos kintamumas.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Į bakalauro studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiama į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus (jeigu jie yra numatyti) ar kitus MRU nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis ir konkursinio balo formavimo principus, išskiriant pagrindinį dalyką, nustato aukštosios mokyklos, suderinusios su Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija apie studentų priėmimo taisykles ir konkursinio balo sandarą skelbiama čia

Pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos žinios ir gebėjimai, praėjus specialiąją mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo procedūrą bei anksčiau studijuoti dalykai įskaitomi vadovaujantis „Akademinių kreditų pripažinimo Mykolo Romerio universitete tvarka".

Bakalauro baigiamasis darbas


12.

Tolesnių studijų galimybės

Programos absolventai gali tęsti studijas socialinių mokslų magistrantūroje.


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Socialiniai komunikacijos ir mediacijos specialistai galės dirbti socialinių paslaugų centruose, viešosiose įstaigose (pvz., mediacijos centruose, šeimos ir mediacijos centruose, mediacijos institutuose ir pan. organizacijoje), taip pat savivaldybėse, vaikų teisių apsaugos tarnybose, kitose organizacijose dirbančiose su vaikais (pvz., dienos centruose). Be to, absolventai galės dirbti įvairaus profilio krizių centruose (pvz., teikiant paslaugas šeiminių ginčų šalims), teismuose, dalyvaujančiuose Teisminės mediacijos projekte, probacijos tarnybose, viešosios policijos nepilnamečių reikalų tarnybose ir pan. Baigusieji studijų programą Socialinė komunikacija ir mediacija taip pat galės dirbti socialinės komunikacijos ir mediacijos srities specialistais (mediatoriais, taikintojais, konsultantais, analitikais, administratoriais) komunikacijos ir krizių valdymo padaliniuose, ryšių su visuomene, rinkos, visuomenės nuomonės analizės agentūrose, valdžios, mokslo, politinėse, socialinėse institucijose ir nepelno siekiančiose organizacijose. Kadangi programos absolventų įgytos žinios ir praktiniai gebėjimai nėra susieti tik su viena konkrečia valstybe, programos absolventai bus laukiami ir užsienio valstybių institucijose bei organizacijose, teikiančiose taikos užtikrinimo, socialinės komunikacijos efektyvinimo bei mediacijos paslaugas.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Probleminis dėstymas, interaktyvios paskaitos, kūrybinės diskusijos

Egzaminas raštu bei atlikta praktinė užduotis

Individualus ir grupinis darbas, debatai atvejų analizė

Individualių ir grupinių praktinių užduočių atlikimo vertinimas. Teorinių žinių patikrinimo darbai. Kontrolinis darbas. Kolokviumas. Egzaminas.

Kritinį mąstymą skatinantys, savarankiškų studijų metodai, diskusija ir grupinio darbo metodai.

Savarankiška individuali ar grupinė mokomosios medžiagos prezentacija.

Probleminis dėstymas, interaktyvios paskaitos, individualus arba komandinis darbas, lyderystės įgūdžių formavimas, kūrybinės diskusijos

Periodinis atsiskaitymas pagal mokomojo projekto vykdymo etapus: probleminės situacijos analizė ir koncepcijos pagrindimas, projekto organizavimas ir planavimas, literatūros šaltinių analizė, pranešimai ir rezultatų pristatymai pagal programoje nustatytus reikalavimus.

Interaktyvus dėstymas, probleminės analitikos metodai, istorinių kontekstų lyginamoji analizė, literatūros analizės metodai

Teorinių žinių patikrinimo darbai. Referatų vertinimas. Kontrolinis darbas. Kolokviumas.

Paskaitos, seminarai, atskirų ginčo situacijų modeliavimas ir ginčų sprendimas simuliuojant mediaciją (mediacijos inscenizacija), savarankiškas student darbas.

Mediacijos inscenizacijos rezultatų vertinimas. Individualių ir grupinių užduočių atlikimo ir pristatymo vertinimas. Individualių pranešimų (prezentacijų) vertinimas.

Derybų simuliacijos, individualus ir grupinis darbas

Derybų inscenizacijų rezultatų vertinimas. Individualių ir grupinių praktinių užduočių atlikimo ir pristatymo vertinimas.

Savarankiškų studijų metodai, informacijos paieška, analizė ir sintezė. Kritinį mąstymą skatinantys, savarankiškų studijų metodai, diskusija ir grupinio darbo metodai.

Aktyvumo, inovatyvumo seminaruose vertinimas.

Kritinį mąstymą skatinantys, savarankiškų studijų metodai, debatai ir grupinio darbo metodai, atvejų analizė.

Egzaminas žodžiu bei savarankiška individuali ar grupinė mokomosios medžiagos prezentacija

Savarankiškų studijų metodai, informacijos paieška, analizė ir sintezė. Kritinį mąstymą skatinantys, savarankiškų studijų metodai, diskusija ir grupinio darbo metodai.

Individualios prezentacijos. Grupiniai projektai. Kolokviumas. Egzaminas raštu.

Paskaitos, seminarai, atvejų analizė, atskirų ginčo situacijų modeliavimas ir ginčų sprendimas simuliuojant skirtingas socialinėje komunikacijoje kylančių ginčų sprendimo procedūras (inscenizacija), savarankiškas studentų darbas.

Ginčų sprendimo procedūrų inscenizacijų rezultatų vertinimas. Atvejų analizės vertinimas.

Savarankiškų studijų metodai, informacijos paieška, analizė ir sintezė.

Savarankiškų rašto darbų, atliekamų naudojantis informaciniais šaltiniais, įvertinimas.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Išsiugdyti bendrakultūrinę kompetenciją, kurią sudaro tarpdisciplininės ir kompleksinės žinios apie šiuolaikines socialinės komunikacijos paradigmas, jų įtaką globalaus pasaulio pokyčiams ir pritaikomumą socialinėms, politinėms, ekonominėms ir kultūrinėms inovacijoms kurti, bei supratimas apie mediaciją, jos sampratą, pritaikomumą ir potencialą būti vienu iš efektyviausių socialinės komunikacijos įrankių sprendžiant visuomenės konfliktus ir dirbant jų prevencijos srityje.

1.1

Geba apibūdinti socialinės komunikacijos teorijas bei praktiškai savo veikloje šias žinias pritaikyti vertinant socialinės komunikacijos efektyvumą.

1.2

Geba skirtingais aspektais (psichologiniu, teisiniu, vadybiniu, politiniu, kultūriniu, ekonominiu) analizuoti įvairius visuomenėje vykstančius socialinės komunikacijos procesus bei reiškinius, prognozuoti jų rezultatus, identifikuoti jų metu kylančias komunikacines problemas, reikalaujančias efektyvaus sprendimo.

2.

Ugdyti ir plėtoti studijuojančiųjų gebėjimą rasti ir realizuoti komunikacinius sprendimus, kurių pagalba būtų veiksmingai plėtojamas bendradarbiavimas tarp visuomenės narių ir atskirų socialinių grupių, plėtojama pilietinės visuomenės idėja ir kuriamos bendruomenės, gebančios būti tolerantiškesnėmis bei labiau įsiklausančiomis į skirtingus jų narių poreikius bei galinčios kurti socialinių problemų sprendimo būdus remiantis visuomeninio kompromiso paieškos metodu.

2.1

Geba vertinti mediacijos taikymo galimybes ir ypatumus konkrečiais socialinės komunikacijos atvejais, reikalaujančiais mediatoriaus įsiterpimo, tinkamai pasirinkti mediacijos stilių, metodus bei priemones ir kitus šios socialinės inovacijos kintamuosius, siekiant efektyvaus socialinės komunikacijos kliūčių įveikimo.

2.2

Geba panaudoti derybų ir konsultavimosi su skirtingais visuomenės subjektais ar jų grupėmis, informacinės krizių vadybos įgūdžius sprendžiant šiuolaikinės socialinės komunikacijos problemas.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

3.

Išmokyti studijuojančius gebėti šiuolaikiškai integruoti studijų procese gautas įvairaus pobūdžio ir plataus spektro žinias bei įgūdžius socialinės komunikacijos ir mediacijos srityse, sprendžiant į skirtingus visuomenės narių poreikius ir etines vertybes orientuotas kompleksines problemas įvairiuose kontekstuose, gebėti rinkti ir interpretuoti tokių problemų sprendimui reikalingus duomenis, vertinti paraleliai vykstančiuose procesuose priimtus sprendimus ir prognozuoti jų įtaką visuomenės požiūriams ir lūkesčiams.

3.1

Geba integruoti krypties dalykų studijų procese gautas žinias bei įgytus įgūdžius su kitų mokslo šakų žiniomis, mokėti kompleksiškai problemų sprendimui taikyti skirtingų mokslo krypčių ir / ar šakų tyrimų rezultatus.

3.2

Geba identifikuoti, spręsti ir užkirsti kelią galimoms etinėms savo profesinės veiklos problemoms.

4.

Suteikti studijuojantiems integruotus informacijos perteikimo ir sklaidos gebėjimus (skirtingais lygmenimis, įvertinant auditorijos specifiką), išmokyti konkretiems atvejais pritaikyti ir naudoti tinkamus socialinės komunikacijos sprendimus, ugdyti gebėjimus nustatyti mediacijos konkrečioje situacijoje taikymo galimybes, įvertinti prognozuojamus rezultatus ir pasirinkti tinkamiausią šio instrumento taikymo formą.

4.1

Išugdytas novatoriškumas, kūrybiškumas, aktyvumas, savikritiškumas ir verslumas socialinės komunikacijos ir mediacijos specialisto profesinėje veikloje.

4.2

Geba profesionaliai perteikti informaciją, atsižvelgiant į jos adresatų specifiką bei valdyti auditoriją, geba pasirinkti ir naudoti tinkamus šiuolaikiškus technologinius informacijos perteikimo metodus bei juos įgyvendinančius instrumentus.

5.

Išlavinti gerus savarankiško mokymosi įgūdžius, gebėjimą taikyti įvairias saviugdos darbo formas, informacijos atrankos bei sisteminimo įgūdžius.

5.1

Geba savarankiškai mokytis, rinkti reikalingą informaciją bei užsiimti nuolatine saviugda profesinėje srityje.

5.2

Geba atrinkti informaciją, ją sisteminti ir analizuoti, praktikoje taikyti įvairius socialinių mokslų tyrimo metodus.

5.3

Gali tęsti studijas antroje pakopoje ir motyvuotai pasirinkti tolimesnę profesijos specializaciją.


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

48

1296

234

1062

1 SEMESTRAS

24

648

124

524

Privalomieji dalykai

18

486

94

392

SP915B076966

Filosofija

6

162

30

132

SP915B076965

Komunikacijos teorijų pagrindai

6

162

30

132

SP915B076984

Studijų įvadas

6

162

34

128

Pasirenkamieji dalykai

6

162

30

132

SP915B076944

Logika

6

162

30

132

SP915B076953

Politologija

6

162

30

132

SP915B076954

Teisės pagrindai

6

162

30

132

SP915B076981

Verslumas ir savisamda

6

162

30

132

2 SEMESTRAS

24

648

110

538

Privalomieji dalykai

24

648

110

538

SP915B076951

Mediacijos pagrindai

6

162

38

124

SP915B076955

Psichologija

6

162

30

132

SP915B076946

Socialinės komunikacijos konfliktų sprendimas

6

162

28

134

SP915B076967

Specialybės kalba

6

162

14

148

2 KURSAS

48

1296

234

1062

3 SEMESTRAS

24

648

114

534

Privalomieji dalykai

24

648

114

534

SP915B076980

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

162

34

128

SP915B076974

Socialinė mediacija

6

162

26

136

SP915B076969

Viešoji komunikacija

6

162

26

136

SP915B076942

Žurnalistikos pagrindai

6

162

28

134

4 SEMESTRAS

24

648

120

528

Privalomieji dalykai

24

648

120

528

SP915B076960

Derybos ir komunikacija

6

162

34

128

SP915B076971

Kūrybinis rašymas ir retorika

6

162

26

136

SP915B076956

Profesinio įvaizdžio vadyba

6

162

32

130

SP915B076968

Tarpasmeninis komunikavimas

6

162

28

134

3 KURSAS

39

1053

188

865

5 SEMESTRAS

18

486

102

384

Privalomieji dalykai

18

486

102

384

SP915B076973

Socialinės psichologijos pagrindai

6

162

30

132

SP915B076949

Socialinių tyrimų pagrindai

6

162

34

128

SP915B076947

Teisinė mediacija

6

162

38

124

6 SEMESTRAS

21

567

86

481

Privalomieji dalykai

21

567

86

481

SP915B076950

Asmeninės karjeros vadyba ir protokolo pagrindai

6

162

34

128

SP915B076957

Kursinis darbas

6

162

0

162

SP915B076975

Politinių procesų žiniasklaida ir mediacija

6

162

34

128

SP915B076964

Socialinės komunikacijos ir mediacijos praktikumas

3

81

18

63

4 KURSAS

45

1215

203

1012

7 SEMESTRAS

21

567

86

481

Privalomieji dalykai

15

405

52

353

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

34

128

SP915B076976

Socialinės komunikacijos praktika

9

243

18

225

Pasirenkamieji dalykai

6

162

34

128

SP915B076948

Kūrybinės medijų technologijos

6

162

34

128

SP915B076963

Mediacija šeimos ginčuose

6

162

34

128

8 SEMESTRAS

24

648

117

531

Privalomieji dalykai

18

486

94

392

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

26

136

SP915B076977

Tarpkultūrinė komunikacija ir mediacija

6

162

34

128

SP915B076979

Verslo komunikacija ir mediacija

6

162

34

128

Pasirenkamieji dalykai

6

162

23

139

SP915B076962

Informacinė krizių vadyba

6

162

18

144

SP915B076958

Interesų grupės ir lobizmas

6

162

18

144

SP915B076978

Socialinės komunikacijos ir mediacijos etika

6

162

34

128

5 KURSAS

30

810

84

726

9 SEMESTRAS

18

486

84

402

Privalomieji dalykai

18

486

84

402

SP915B076945

Grupių moderavimas ir fasilitavimas

6

162

34

128

SP915B076959

Mediacijos praktika

6

162

18

144

SP915B076972

Socialinė reklama ir viešieji ryšiai

6

162

32

130

10 SEMESTRAS

12

324

0

324

Privalomieji dalykai

12

324

0

324

SP915B076970

Bakalauro baigiamasis darbas

12

324

0

324