Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Viešųjų ryšių vadybos magistrantūros studijų programa

621N20026


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Antroji pakopa

VII lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Nuolatinės studijos 1,5 m.

90

2430

630

1800


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Vadyba


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Vadybos magistras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Ingrida Bartkutė

bartai@mruni.eu


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2016.08.31


9.

Studijų programos tikslai

Rengti vadybos magistrus profesionaliam darbui moderniose verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijose. Pusantrų akademinių metų trukmės magistrantūros programa ugdo kūrybingus ir inovacijoms atvirus žinių visuomenės narius, gebančius taikyti ir įtvirtinti bendradarbiavimo pozicijas, logika pagrįstas informacijos ir komunikacijos strategijas. Programoje siekiama suderinti kelių giminingų sričių turinį ir pateikti studijuoti tokius dalykus, kurie ugdo informacijos vadybos, efektyvios komunikacijos ir viešųjų ryšių, korporatyvinio valdymo bei rinkodaros kompetencijas.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Programą sudaro 7 studijų krypties dalykai, kurie sudaro 48 kreditus: Viešųjų ryšių teorija ir praktika, Viešųjų ryšių strategijos, Mokslinis tiriamasis darbas, Sprendimų priėmimo modeliavimas, Strateginis projektų valdymas, Rinkodaros strateginis valdymas, Rinkodaros strateginis valdymas. Studentai gali pasirinkti tris studijų dalykus iš šešių siūlomų (18 kreditų): Vadovavimo psichologija, Įvaizdžio vadyba organizacijoje, Lyderystė, Interesų grupės ir lobizmas, Vertybių vadyba, Socialiniai konfliktai, jų dinamika ir valdymas, , Tarnybinis protokolas. Moksliniam tiriamajam ir magistro baigiamajam darbui skiriama 33 proc. programos dalykų.

Programa yra taikomojo pobūdžio ir orientuojama į praktinę veiklą, siekiant paruošti komunikacijos padalinių vadybininkus ar ryšių su visuomene agentūrų projektų vadovus, galinčius dirbti kaip privataus, taip ir viešojo sektoriaus organizacijose Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Tai visai nauja programa ir Mykolo Romerio universitete analogiškų programų nėra. Šiuo metu tik keletas studijų dalykų yra dėstoma MRU fakultetuose. Siūloma programa bus įgyvendinama bendradarbiaujant Politikos ir vadybos fakultetui su Ekonomikos ir finansų bei Socialinės politikos fakultetais.

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant antrojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VII lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, susidedančiai iš įvairių tarpusavyje susijusių uždavinių, kurie gali apimti keleto giminingų profesinių veiklų sritis. Todėl veiklos atlikimas reikalauja ekspertinio naujausių žinių profesinės veiklos ir jai artimose ar giminingose srityse vertinimo ir pritaikymo, naujų faktų atradimo atliekant taikomuosius profesinės veiklos tyrimus, kūrybiško teorinių žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymo. Veikla atliekama savarankiškai nustatant atitinkamos veiklos srities uždavinius, priimant savarankiškus sprendimus, orientuotus į veiklos tobulinimą ir gerinimą. Veiklai būdingas vadovavimas kitų darbuotojų veiklai. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti konsultacijas veiklos srityje, koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą, analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti. Dėl žinių, technologijų, darbo organizavimo įvairiose veiklų srityse pažangos šio lygio veikla ir jos aplinka intensyviai kinta, pokyčiai sunkiai prognozuojami, veiklą sudaro nuolat besikeičiantys užduočių deriniai. Todėl veiklos kaita reikalauja gebėjimo priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Studijuoti pagal šią programą yra priimami asmenys, įgiję bakalauro laipsnį. Asmenys, kurie nėra išklausę vadybos pagrindų, viešojo administravimo ir strateginio valdymo, privalo savarankiškai išlaikyti šių dalykų egzaminus studijų procese.

Pripažįstamas ankstesnis mokymasis (formalusis ir neformalusis), jeigu atitinka studijų dalykų programų turinys ir studijų kreditų apimtis.

Surinkti 90 ECTS kreditų ir parengti bei apginti magistro baigiamąjį darbą


12.

Tolesnių studijų galimybės

Asmenys, įgiję viešųjų ryšių vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį pagal šią studijų programą, gali toliau tobulinti savo žinias sprendimų priėmimo procesuose, gilinti supratimą apie individualaus, tarpasmeninio ir grupinio elgesio ypatybes, formuoti ir tobulinti komunikavimo, konfliktų ir streso mažinimo įgūdžius ir pan. ir kelti savo kvalifikaciją įvairiuose strateginio bei žmogiškųjų išteklių valdymo kursuose. Taip pat šios programos absolventai turi galimybes tęsti studijas Politikos ir vadybos fakulteto vadybos ir administravimo srities doktorantūroje.


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Viešųjų ryšių vadybos programos absolventas gali dirbti verslo, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų komunikacijos padalinių vadybininku ar ryšių su visuomene agentūrų projektų vadovu, nepriklausomu konsultantu, dirbti rinkos, visuomenės nuomonės, žiniasklaidos analizės agentūrose bei kurti savo verslą, teikiantį viešųjų ryšių ir organizacijos įvaizdžio formavimo paslaugas. Taip pat programa paruoš specialistą, galintį toliau dirbti mokslo tiriamąjį darbą.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Savarankiškas darbas

Baigiamasis darbas ir/ar egzaminas

Pratybos, atvejų analizė, seminarai

Imituoto atvejo nagrinėjimas, praktinio atvejo tyrimas, apklausa

Paskaitos, seminarai, praktinės užduotys, diskusijos

Situacijos analizė, testas, užduočių vertinimai, atvejų analizė

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

interpersonaliniai (sąveikos) įgūdžiai

1.1

Geba suprasti žmonių psichologines reakcijas

1.2

Geba suprasti socialinių konfliktų dinamiką ir juos valdyti

2.

etinis įsipareigojimas ir socialinė atsakomybė

2.1

Geba taikyti vertybines ir etines nuostatas, supranta socialinės atsakomybės svarbą

3.

sprendimų priėmimas

3.1

Geba analizuoti ir vertinti priimamų sprendimų kompleksiškumą ir veiksmingumą bei numatyti jų padarinius.

4.

mokslinio tyrimo įgūdžiai

4.1

Žino ir supranta moksliniuose tyrimuose taikomus metodus.

4.2

Moka pritaikyti mokslinius tyrimo metodus rašto darbuose

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

5.

gebėjimas organizuoti ir planuoti

5.1

Moka organizuoti vadybines veiklas

5.2

Geba taikyti vadybos žinias, sunkiais momentais parodyti iniciatyvą, nuteikti bendradarbius problemų sprendimui

6.

gebėjimas taikyti žinias praktikoje

6.1

Geba atlikti konkrečius mokslinius tyrimus viešųjų ryšių srityje

6.2

Geba pagrįsti, planuoti ir valdyti vidinę bei išorinę organizacijos komunikacija

6.3

Geba parengti ir valdyti organizacijos viešąją informaciją

6.4

supranta ir moka taikyti tarnybinį protokolą ir etiketą

7.

viešosios informacijos valdymo gebėjimai

7.1

Geba parengti ir valdyti organizacijos viešąją informaciją

7.2

Geba kurti ir vykdyti visuomenės informavimo programas

7.3

Geba įtikinamai pristatyti ir pateikti informaciją

7.4

Geba formuoti organizacijos įvaizdį vidinėje ir išorinėje aplinkoje

8.

gebėjimas komunikuoti su kitų sričių ekspertais

8.1

Geba pagrįsti, planuoti ir valdyti vidinę bei išorinę organizacijos komunikacija

8.2

Geba valdyti organizacijos krizes vidinėje ir išorinėje aplinkoje

9.

gebėjimas formuoti organizacijos įvaizdį

9.1

Geba formuoti organizacijos įvaizdį vidinėje ir išorinėje aplinkoje

10.

supranta viešųjų ryšių rinkodaros principus

10.1

Moka taikyti marketinginius metodus viešųjų ryšių vadyboje

11.

gebėjimas vadovauti

11.1

Geba vadovauti

12.

gebėjimas gauti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti

12.1

Geba gauti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti

12.2

Geba įvertinti įvairių grupių interesus ir juos derinti

13.

projektų kūrimas ir valdymas

13.1

Geba tinkamai inicijuoti ir įgyvendinti projektus, vykdant pokyčius ir viešųjų ryšių plėtrą

13.2

Geba sukurti strateginį projektą ir jį valdyti

14.

supranta ir taiko viešųjų ryšių ir komercijos psichologijos principus

14.1

Supranta ir taiko viešųjų ryšių ir komercijos psichologijos principus


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

60

1620

530

1090

1 SEMESTRAS

30

810

298

512

Privalomieji dalykai

24

648

264

384

SN215M067940

Mokslinis tiriamasis ir magistro baigiamasis darbas

6

162

66

96

SN215M067941

Organizacijų teorija ir komunikacija

6

162

66

96

SN215M067935

Viešųjų ryšių strategijos

6

162

66

96

SN215M067936

Viešųjų ryšių teorija ir praktika

6

162

66

96

Pasirenkamieji dalykai

6

162

34

128

SN215M067925

Įvaizdžio vadyba organizacijoje

6

162

34

128

SN215M067927

Tarnybinis protokolas

6

162

34

128

SN215M067926

Vadovavimo psichologija

6

162

34

128

2 SEMESTRAS

30

810

232

578

Privalomieji dalykai

24

648

198

450

SN215M067932

Magistro baigiamasis darbas

6

162

0

162

SN215M067938

Rinkodaros strateginis valdymas

6

162

66

96

SN215M067922

Sprendimų priėmimo modeliavimas

6

162

66

96

SN215M067939

Strateginis projektų valdymas

6

162

66

96

Pasirenkamieji dalykai

6

162

34

128

SN215M067934

Interesų grupės ir lobizmas

6

162

34

128

SN215M067928

Lyderystė

6

162

34

128

2 KURSAS

30

810

100

710

3 SEMESTRAS

30

810

100

710

Privalomieji dalykai

24

648

66

582

SN215M067933

Magistro baigiamasis darbas

18

486

0

486

SN215M067923

Viešųjų ryšių ir komercijos psichologija

6

162

66

96

Pasirenkamieji dalykai

6

162

34

128

SN215M067937

Socialiniai konfliktai, jų dinamika ir valdymas

6

162

34

128

SN215M067924

Vertybių vadyba

6

162

34

128