Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Komunikacijos ir kūrybinių technologijų magistrantūros studijų programa

621P90007


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Anglų, Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Antroji pakopa

VII lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Ištęstinės studijos 2 m.

90

2430

286

2144


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Komunikacija


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Komunikacijos magistras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Gintarė Paražinskaitė

Ateities g. 20-V249, Vilnius, Lietuva giparaz@mruni.eu 8-5-2714608


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2021.08.31


9.

Studijų programos tikslai

Rengti aukštos kvalifikacijos naujųjų medijų komunikacijos specialistus, sugebančius integraliai suprasti šiuolaikines įtinklintas aplinkas, jas kūrybiškai įprasminti ir technologiškai realizuoti, taip pat kompleksiškai spręsti uždavinius, susijusius su šiuolaikinėmis interaktyvios komunikacijos technologijomis įvairiose veiklos srityse, jų organizaciniais, vadybiniais, teisiniais, vertybiniais aspektais bei jų unikalizacija ir universalizacija, mokėti pritaikyti strateginės komunikacijos koncepcijas kintančiuose socialiniuose, ekonominiuose ir kultūriniuose kontekstuose, projektuojant sudėtingas komunikavimo sistemas, priimant daugiapakopius inovatyvius sprendimus bei kuriant efetyvias medijų aplinkas.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Pirmame semestre gilinamos komunikacijos srities žinios, antrajame – kūrybos technologijų, o trečiajame dėmesys skiriamas šių sričių disciplinų integravimui.

Tarpdisciplininė plečiamoji studijų programa, suderinanti socialinių mokslų (komunikacijos) studijas su šiuolaikinės komunikavimo aplinkos technologiniais aspektais.

Vienintelė studijų programa Lietuvoje, kuri jungia technologijų studijas su komunikacijos ir kūrybos studijomis.

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant antrojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VII lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, susidedančiai iš įvairių tarpusavyje susijusių uždavinių, kurie gali apimti keleto giminingų profesinių veiklų sritis. Todėl veiklos atlikimas reikalauja ekspertinio naujausių žinių profesinės veiklos ir jai artimose ar giminingose srityse vertinimo ir pritaikymo, naujų faktų atradimo atliekant taikomuosius profesinės veiklos tyrimus, kūrybiško teorinių žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymo. Veikla atliekama savarankiškai nustatant atitinkamos veiklos srities uždavinius, priimant savarankiškus sprendimus, orientuotus į veiklos tobulinimą ir gerinimą. Veiklai būdingas vadovavimas kitų darbuotojų veiklai. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti konsultacijas veiklos srityje, koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą, analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti. Dėl žinių, technologijų, darbo organizavimo įvairiose veiklų srityse pažangos šio lygio veikla ir jos aplinka intensyviai kinta, pokyčiai sunkiai prognozuojami, veiklą sudaro nuolat besikeičiantys užduočių deriniai. Todėl veiklos kaita reikalauja gebėjimo priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Komunikacijos bakalauro laipsnis. Turintys ne komunikacijos bakalauro laipsnį, turi išklausyti papildomus dalykus. Neturintys universitetinio išsilavinimo, turi studijuoti papildomose studijose.

Pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos žinios ir gebėjimai, praėjus specialiąją mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo procedūrą bei anksčiau studijuoti dalykai įskaitomi vadovaujantis „Akademinių kreditų pripažinimo Mykolo Romerio universitete tvarka". Akademinių kreditų pripažinimo Mykolo Romerio universitete tvarka nustato kitose aukštosiose mokyklose ir tarptautinėse akademinėse organizacijose asmens pasiektų studijų rezultatų įskaitymo ir pažymėjimų apie Universitete pasiektus studijų rezultatus, kuriuos siekiama įskaityti kitose aukštosiose mokyklose, išdavimo principus ir jų įforminimo tvarką. Plačiau: http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/centrai/akademiniu_reikalu_centras/teises_aktai/Akad_kredit_pripaz_tvarka_AR_2013_09_23_1.pdf

90 ECTS kreditų surinktų iš studijų dalykų ir apgintas magistro baigiamasis darbas.


12.

Tolesnių studijų galimybės

Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Komunikacija ir kūrybinės technologijos yra kompleksiška sritis, kuri leidžia kūrybiškai taikyti technologijas tokiose srityse kaip turizmas, sporto industrijos, socialinis verslas ir socialinės paslaugos, pilietinių organizacijų veiklos, e. valdžios ir e. demokratijos srityse, taip pat švietimo ir mokslo industrijose.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Paskaitos, seminarai, pratybos, diskusijos, savarankiškas darbas, savarankiška atvejų ir mokslinių šaltinių analizė, grupinės diskusijos, individualus tiriamasis kursinis darbas, pranešimų ir ataskaitų rengimas bei jų svarstymai, individualus ir grupinis darbas, įtinklintas mokymasis, demonstravimas, iliustravimas.

Egzaminas, testas, koliokviumas, atsiskaitymas už seminarus, individualus tiriamasis kursinis darbas. Anoniminių komandų projektai su kaupiamuoju balu, konsultacinis egzaminas. Atvejų analizės ir informacijos pateikimo priemonių būdų ir gebėjimų vertinimas.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Gebėjimas apibendrinti ir vertinti teorinius šaltinius, pritaikyti įvairias koncepcijas praktikoje ir susisteminti žinias atliekant nepriklausomus tyrimus

1.1

Įgis kompetencijas gyventi ir dirbti įtinklintose aplinkose ir heterogeniškuose kontekstuose pagal darnios plėtros principus taikant holistines komunikacijos paradigmas, metodologijas ir naujausias išmaniąsiais bei kitas technologijas.

1.2

Studijuojantys supras, kaip komunikacijos ir kūrybinės technologijos, realizuotos įtinklintoje aplinkoje, formuoja šiuolaikinės komunikacijos, apimančios nuo tarpdalykinės iki tarptautinės diapozoną, sandarą ir kaip kūrybiškai komunikuojant sukuriama pridėtinė vertė visuomenėje, ekonomikoje, kultūroje bei viešojo ar verslo sektoriaus srityse.

2.

Profesijos pagrindą sudarančių bazinių žinių įgijimas

2.1

Gebės nagrinėti komunikacijos ir kūrybinių technologijų teorijas įtinklintos aplinkos aspektu, atsižvelgiant į didėjančią naujųjų technologijų svarbą visuomenės pažangos užtikrinime bei sprendimų kompleksiškumą, kurį lemia iškylančios globalizacijos problemos ir pasaulinės raidos tendencijos.

3.

Kūrybiškumas, kritinis mastymas, analizė ir sintezė, įgūdžiai apimantys gebėjimus atpažinti prielaidas, priežastis ar pasekmes, įvertinti teiginius remiantis įrodymais ir faktais, nustatyti nepagrįstus

3.1

Įvaldys žinias, leidžiančias vertinti integruotas kūrybinių technologijų komunikacijos taikymo galimybes naudojant specializuotų mokslų pasiekimus ir pasitelkiant tarpdalykines žinias bei mokslinių tyrimų metodologijas.

4.

Gebėjimas organizuoti ir planuoti

4.1

Gebės vertinti šiuolaikines komunikacijos ir kūrybinių technologijų žinias, analizuoti jų įtinklinimo ir pritaikymo socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje galimybes, kurti efektyvias moksliąsias ir kūrybinės visuomenės aplinkas, planuoti jų įgyvendinimo strategijas, taikyti holistinį požiūrį, priimant darnius sprendimus.

4.2

Gebės kintančiose kompleksinėse socialinėse, ekonominėse ir kultūrinėse aplinkose organizuoti kūrybiniam procesui skirtas įtinklintas technologines platformas, plėtoti ir valdyti komunikacijos technologinės plėtros projektus.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

5.

Gebėjimas savarankiškai dirbti

5.1

Sugebės moksliškai analizuoti kūrybinių technologijų taikymo atvejus ir vertinti plėtros galimybes, formuluoti ir pagrįsti inovatyvias kūrybinių industrijų idėjas ir kūrybinius jų įgyvendinimo sprendimus, vykdyti kūrybinių technologijų inovatyvius projektus, taikant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose bei apibrėžtuose daugiakultūriuose globalizuotuose kontekstuose.

5.2

Gebės kryptingai ir savarankiškai domėtis komunikacijos ir kūrybinių technologijų pasiekimais, naujosiomis medijų ir kitomis atsirandančiomis technologijomis, jų tendencijomis bei perspektyvomis Lietuvoje ir pasaulyje, interpretuoti įvairialypę kūrybinių technologijų sritį, ją integruoti, perkurti ir panaudoti naujoms idėjoms, produktams ir paslaugoms kurti.

6.

Sprendimų priėmimas

6.1

Studijuojantys gebės socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir kūrybinių technologijų žinias kūrybiškai naudodami įtinklintus sprendimų priėmimo aplinkas dinamiškose visuomenės pokyčių situacijose, kaip antai kūrybinių technologijų taikymas ginant tokias universalias vertybes, kaip žmogaus teisės, žodžio ir informacijos laisvė, taip pat tobulinant viešąjį valdymą, mažinant socialinę atskirtį, plėtojant e. demokratijos formas, siekiant harmoningo bendrabūvio ir socialinio kapitalo plėtros, ir kt.

7.

Gebėjimas taikyti žinias praktikoje

7.1

Įgis integruotų komunikacijos ir kūrybinių technologijų principų perteikimo ir sklaidos naudojant tradicines bei įtinklintas aplinkas gebėjimus, sugebės sudaryti efektyviam kūrybiniam komunikavimui tinkamas bedradarbiavimo aplinkas, įsisavins projektų pritaikymo vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu derinių komponavimą, taip pat sugebės strategiškai planuoti ir operatyviai realizuoti kūrybinių technologijų projektus Lietuvos ir ES vykdomų politikų kontekste.


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

42

1134

174

960

1 SEMESTRAS

18

486

88

398

Privalomieji dalykai

18

486

88

398

SP915M077514

Edukacinių sistemų žaidybinimas

6

162

30

132

SP915M077534

Socialinių tyrimų metodologija

6

162

28

134

SP915M077506

Šiuolaikinės visuomenės komunikacijos teorijos

6

162

30

132

2 SEMESTRAS

24

648

86

562

Privalomieji dalykai

18

486

60

426

SP915M077513

Kūrybinės industrijos

6

162

30

132

SP915M077503

Magistro baigiamasis darbas

6

162

0

162

SP915M077502

Pramogų technologijos

6

162

30

132

Pasirenkamieji dalykai

6

162

26

136

SP915M077508

Įtinklintos sociokultūrinės technologijos

6

162

26

136

SP915M077507

Politinių medijų technologijos

6

162

26

136

2 KURSAS

48

1296

112

1184

3 SEMESTRAS

24

648

82

566

Privalomieji dalykai

18

486

56

430

SP915M077504

Magistro baigiamasis darbas

6

162

0

162

SP915M077509

Tarpkultūrinė komunikacija

6

162

28

134

SP915M077510

Technologinių inovacijų komunikacija

6

162

28

134

Pasirenkamieji dalykai

6

162

26

136

SP915M077512

Kūrybinga žinių visuomenė

6

162

26

136

SP915M077501

Socialinio modeliavimo filosofiniai pagrindai

6

162

26

136

4 SEMESTRAS

24

648

30

618

Privalomieji dalykai

24

648

30

618

SP915M077505

Magistro baigiamasis darbas

18

486

0

486

SP915M077511

Naujų medijų intelektinė nuosavybė

6

162

30

132