Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Socialinio darbo bakalauro studijų programa

612L54001


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Anglų, Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Pirmoji pakopa

VI lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Ištęstinės studijos 5 m.

210

5670

1232

4438


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Socialinis darbas


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Socialinio darbo bakalauras, socialinis darbuotojas


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Doc. dr. Alina Petrauskienė

alina@mruni.eu


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2022.09.30


9.

Studijų programos tikslai

Programos galutinis tikslas – parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį turinčius socialinius darbuotojus, galinčius profesionaliai veikti kintančiose šalies socialinio gyvenimo srityse, gebančius kvalifikuotai teikti socialines paslaugas, stiprinti individo, grupės ir bendruomenės prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus, padedant atkurti bei stiprinti socialinius ryšius ir integruotis į visuomenę.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Bendrojo lavinimo dalykai skirti studento pasaulėžiūros, sisteminio mąstymo, informacijos paieškos ir apdorojimo įgūdžiams ugdyti. Studijų programos pagrindų blokas apima dalykus, sudarančius socialinio darbo studijų krypties žinių ir gebėjimų branduolį ir yra skirtas formuoti bendrąsias ir profesines / dalykines kompetencijas. Programos specialaus (profesinio) lavinimo dalykai skirti tolesniam studijų programos pagrindų bei universitetinio lavinimo dalykų žinių ir gebėjimų gilinimui.

Studijų programos bendrojo lavinimo, studijų pagrindų ir specialaus (profesinio) lavinimo dalykų blokuose yra numatyti alternatyviai pasirenkami dalykai. Studentams siūloma pasirinkti vieną iš dviejų studijų programos alternatyvų: "Bendrosios praktikos socialinio darbuotojo", “Socialinio darbo pataisos sistemoje" studijas. Visų studijų metu, nuosekliai formuojamos studijų uždaviniuose numatytos tarpkultūrinės, profesinės, specialiosios ir bendrosios kompetencijos.

Programa turi pranašumų, kurie ją pozityviai išskiria iš kitų panašaus pobūdžio programų: - yra originali, realizuojanti savanorystės ir bendruomeniškumo principus, susiejanti socialinio darbo ir teisines žinias, siūlanti alternatyvą – socialinis darbas pataisos įstaigose ir rengianti socialinius darbuotojus darbui pataisos įstaigose; - derina mokslinį ir praktinį socialinio darbo studijų aspektus, jos turinys nuolat tobulinamas, atsižvelgiant į socialinių partnerių pageidavimus, todėl atliepia socialinio darbo aktualijas; - skatina studentų savarankiškumą ir galimybę tobulėti kaip būsimiems savo srities specialistams, aktyviai dalyvaujant tarptautiniuose akademiniuose mainuose bei tarptautiniuose moksliniuose - praktiniuose projektuose. - leidžia rinktis gretutinės krypties studijas. Plačiau: http://www.mruni.eu/lt/studijos/studiju_programos/gretutines_studijos/

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant pirmojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VI lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai. Todėl veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti. Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą. Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje. Kvalifikacija leidžia patobulinti ir praplėsti profesinės srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtoti pažintines kompetencijas), kaip to reikalauja profesinės veiklos kintamumas.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Į bakalauro studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiama į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus (jeigu jie yra numatyti) ar kitus MRU nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis ir konkursinio balo formavimo principus, išskiriant pagrindinį dalyką, nustato aukštosios mokyklos, suderinusios su Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija apie studentų priėmimo taisykles ir konkursinio balo sandarą skelbiama čia

Mykolo Romerio universitete, praėjus specialią vertinimo procedūrą, pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos užsienio kalbų žinios ir gebėjimai. Plačiau:http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/akademiniu_reikalu_ce ntras/kval_tob_ir_komp_prip_skyrius/nefor_ir_savaim/

Pagal nustatytus reikalvimus studentas privalo atsiskaityti už studijos programos dalykus, parengti bei apginti bakalauro darbą.


12.

Tolesnių studijų galimybės

Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę socialinio darbo programos absolventui dirbti socialinio darbuotojo darbą savivaldybėse, vaikų teisių apsaugos tarnybose, socialinių paslaugų teikimo vietose (dienos centruose, nakvynės namuose, krizių centruose), pataisos įstaigose, daugelyje visuomeninių bei konfesinių organizacijų, kurios rūpinasi įvairiomis pažeidžiamomis žmonių grupėmis.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Į studentą orientuotos, įgalinančios mokymosi aplinkos kūrimo, on-line paramos studentams, projektinio darbo, bendradarbiavimo, supervizijos ir atvejo analizės metodai.

Studentų atsiskaitymams taikoma suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Taikomi tarpiniai atsiskaitymai - projektai, referatai, pranešimai, rašto darbai, socialinių situacijų analizė. Praktikuojamos pasiekimų įsivertinimo metodikos orientuotos į kompetencijų vertinimą: studentai per įvairius studijų dalykus rengia ir pristato to dalyko mokymosi, asmeninių kompetencijų aplankus.

Žinių formavimo (įtraukianti paskaita, probleminis dėstymas, seminaras, mokslinės literatūros analizės, vizualizavimas, IKT naudojimas, mokymosi dienoraštis, minčių žemėlapiai ir kt.) metodai skirti Programoje studijuojančiųjų gebėjimams savarankiškai parinkti ir pritaikyti žinias nurodytoms problemoms spręsti.

Studentų atsiskaitymams taikoma suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Taikomi tarpiniai atsiskaitymai - projektai, referatai, pranešimai, rašto darbai, socialinių situacijų analizė. Praktikuojamos pasiekimų įsivertinimo metodikos orientuotos į kompetencijų vertinimą: studentai per įvairius studijų dalykus rengia ir pristato to dalyko mokymosi, asmeninių kompetencijų aplankus.

Bendravimo ir bendradarbiavimo metodai (diskusijos, debatai, analitinis pokalbis, grupinis darbas ir kt.), taikomi plėtojant studijuojančiųjų gebėjimą bendradarbiauti, bendrauti, dirbti komandoje ir jai vadovauti

Studentų atsiskaitymams taikoma suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Taikomi tarpiniai atsiskaitymai - projektai, referatai, pranešimai, rašto darbai, socialinių situacijų analizė. Praktikuojamos pasiekimų įsivertinimo metodikos orientuotos į kompetencijų vertinimą: studentai per įvairius studijų dalykus rengia ir pristato to dalyko mokymosi, asmeninių kompetencijų aplankus.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Mokymosi ir profesinės karjeros planavimo.

1.1

Studentai gebės vystyti ir nuolat vertinti savo profesines žinias bei gebėjimus;

1.2

Studentai gebės planuoti karjerą bei analizuoti ir taikyti naujoves profesinėje veikloje.

2.

Efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

2.1

Gebės tarpkultūriniame lygmenyje efektyviai komunikuoti, keistis idėjomis, siekiant konsensuso

2.2

Gebės taisyklingai vartoti kalbą realioje ir virtualioje profesinėje aplinkoje.

3.

Mokslinės tiriamosios veiklos.

3.1

Studentai gebės ieškoti ir apdoroti informaciją sprendžiant įvairias socialines problemas.

3.2

Studentai gebės savarankiškai planuoti ir atlikti nedidelės apimties mokslinius tyrimus.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

4.

Socialinės pagalbos teikimo ir efektyvumo vertinimo.

4.1

Studentai gebės siekti socialinio bei ekonominio teisingumo, priimti atsakingus ir mažiausiai klientą žalojančius sprendimus;

4.2

Studentai gebės taikyti socialinio darbo problemos sprendimo modelius, savarankiškai ir tinkamai įgyvendinti atitinkamus norminius aktus;

4.3

Studentai gebės parinks alternatyvius sprendimo būdus planuojant, teikiant bei įvertinant psichosocialinę paramą.

5.

Klientų ir jų grupių įgalinimo patiems spręsti savo problemas.

5.1

Studentai gebės ugdyti klientų ir klientų grupių socialinius įgūdžius, reikalingus socialinių problemų prevencijai;

5.2

Studentai gebės stiprinti asmenų gebėjimą spręsti problemas, padedant klientams patiems surasti reikiamus išteklius, paslaugas ir pan.

6.

Socialinių projektų kūrimo ir organizavimo

6.1

Studentai gebės analizuoti bei prognozuoti socialines problemas,kurti ir įgyvendinti socialinių problemų prevencijos programas ir projektus;

6.2

Studentai gebės vadovaujantis vadybinės socialinio darbo praktikos principais organizuoti veiklą ir telkti specialistų komandą socialinei pagalbai teikti įvairiose sistemose.

7.

Socialinės komunikacijos ir konsultavimo

7.1

Studentai gebės užmegzti ir išlaikyti profesinius santykius, grindžiamus abipusiu pasitikėjimu ir pagarba

7.2

Studentai gebės bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, inicijuoti ir plėtoti savanorių veiklą, telkti įvairius specialistus bendrai komandinei veiklai.


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

41

1107

240

867

1 SEMESTRAS

24

648

142

506

Privalomieji dalykai

24

648

142

506

SL515B073709

Psichologija

6

162

30

132

SL515B0737108

Socialinio darbo įvadas

3

81

26

55

SL515B073719

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)

6

162

38

124

SL515B073736

Specialybės kalba

3

81

14

67

SL515B0737100

Studijų įvadas

6

162

34

128

2 SEMESTRAS

17

459

98

361

Privalomieji dalykai

17

459

98

361

SL515B073741

Filosofija

6

162

30

132

SL515B073750

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

162

34

128

SL515B073718

Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis)

5

135

34

101

2 KURSAS

44

1188

292

896

3 SEMESTRAS

22

594

152

442

Privalomieji dalykai

13

351

98

253

SL515B073717

Edukologija

3

81

26

55

SL515B073725

Savanoriškas socialinis darbas ir savanorystės praktika

7

189

46

143

SL515B073722

Socialinės veiklos etika

3

81

26

55

Pasirenkamieji dalykai

6

162

28

134

SL515B073706

Estetika

6

162

28

134

SL515B073704

Sveika gyvensena

6

162

28

134

SL515B073711

Viešoji komunikacija

6

162

28

134

Pasirenkamieji dalykai 1

3

81

26

55

SL515B073739

Penitencinė teisė

3

81

26

55

SL515B073747

Vaiko teisių apsauga

3

81

26

55

4 SEMESTRAS

22

594

140

454

Privalomieji dalykai

16

432

124

308

SL515B073712

Neįgaliųjų integracija į visuomenę

4

108

34

74

SL515B073708

Socialinė gerontologija

3

81

26

55

SL515B073726

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)

6

162

38

124

SL515B0737104

Socialinis darbas sveikatos priežiūros institucijose

3

81

26

55

Pasirenkamieji dalykai

6

162

16

146

SL515B073744

Socialinio darbo praktika nepilnamečių pataisos sistemoje

6

162

16

146

SL515B073715

Socialinio darbo su individu praktika

6

162

16

146

3 KURSAS

45

1215

296

919

5 SEMESTRAS

23

621

154

467

Privalomieji dalykai

17

459

122

337

SL515B073702

Andragogikos pagrindai

3

81

26

55

SL515B073730

Socialinio darbo metodika (specialioji dalis)

8

216

44

172

SL515B073729

Socialinis ugdymas

3

81

26

55

SL515B073705

Vaiko ir jaunuolio socializacija

3

81

26

55

Pasirenkamieji dalykai

6

162

32

130

SL515B073746

Religinių institucijų socialinė veikla

6

162

32

130

SL515B073737

Socialinis darbas su nuteistojo šeima

6

162

32

130

6 SEMESTRAS

22

594

142

452

Privalomieji dalykai

19

513

116

397

SL515B073707

Ekonomikos teorija

6

162

30

132

SL515B073732

Socialinė politika

5

135

30

105

SL515B073713

Socialinis konsultavimas

5

135

30

105

SL515B073727

Sociokultūrinio darbo pagrindai

3

81

26

55

Pasirenkamieji dalykai

3

81

26

55

SL515B073740

Profesinės veiklos taktika

3

81

26

55

SL515B073716

Socialinio darbo su jaunimu pagrindai

3

81

26

55

4 KURSAS

38

1026

250

776

7 SEMESTRAS

18

486

122

364

Privalomieji dalykai

12

324

104

220

SL515B073714

Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas

5

135

36

99

SL515B073703

Socialinės psichologijos pagrindai

3

81

32

49

SL515B073724

Socialinis darbas su šeima

4

108

36

72

Pasirenkamieji dalykai

6

162

18

144

SL515B073742

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigose

6

162

18

144

SL515B073720

Socialinio darbo su grupėmis praktika

6

162

18

144

8 SEMESTRAS

20

540

128

412

Privalomieji dalykai

20

540

128

412

SL515B073734

Bendruomenės socialinė veikla

5

135

32

103

SL515B073735

Socialinis darbas su rizikos grupėmis

6

162

32

130

SL515B073748

Socialinių tyrimų pagrindai

3

81

28

53

SL515B073749

Socioedukaciniai projektai ir programos

6

162

36

126

5 KURSAS

42

1134

154

980

9 SEMESTRAS

19

513

92

421

Privalomieji dalykai

12

324

74

250

SL515B073710

Darbo teisė

5

135

32

103

SL515B073723

Tyrimai ir duomenų apdorojimo programos

7

189

42

147

Pasirenkamieji dalykai

7

189

18

171

SL515B073721

Socialinio darbo praktika bendruomenėje

7

189

18

171

SL515B073743

Socialinio darbo praktika pataisos inspekcijose

7

189

18

171

10 SEMESTRAS

23

621

62

559

Privalomieji dalykai

12

324

0

324

SL515B073731

Bakalauro baigiamasis darbas

12

324

0

324

Pasirenkamieji dalykai

6

162

32

130

SL515B073745

Kritinio mąstymo ugdymas

6

162

32

130

SL515B073733

Meno terapija (socialiniame darbe)

6

162

32

130

Pasirenkamieji dalykai

5

135

30

105

SL515B073738

Administracinė veikla pataisos įstaigose

5

135

30

105

SL515B073728

Socialinis darbas su skirtingomis jaunimo grupėmis

5

135

30

105