Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Mediacijos magistrantūros studijų programa

621M90024


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Anglų, Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Antroji pakopa

VII lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Ištęstinės studijos 2 m.

90

2430

248

2182


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Teisė


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Teisės magistras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Dr. Natalija Kaminskienė

Ateities g. 20 LT-08303, Vilnius Tel. 2714608, 865991864, el. Pašto adresas n.kaminskienė@gmail.com


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2020.08.31


9.

Studijų programos tikslai

Magistrantūros studijų programos Mediacija tikslas yra parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius teisininkus (derybininkus, taikintojus, mediatorius, tarpininkus, arbitrus, konsultantus), galėsiančius spręsti skirtingų sričių teisinius ginčus pažangiomis neteisminėmis priemonėmis - derybomis, neteismine ir teismine mediacija (tarpininkavimu), sutaikinimu, arbitražu.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijuojami šie pagrindiniai studijų dalykai: mediacija, alternatyvus ginčų sprendimas, atkuriamasis teisingumas, derybos teisiniuose ginčuose, jurisdikcinis ginčų sprendimas, tarpasmeniniai ir grupiniai ginčai, ginčo šalių įvertinimas ir charakteristika mediacijoje, socialinių tyrimų metodologija. Alternatyviai pasirenkami studijų dalykai: mediacija civilinėje teisėje, mediacija baudžiamojoje teisėje, mediacija adminisracinėje teisėje.

Remiantis Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu, studijų programos Mediacija struktūros sandara orientuota į pasirengimą baigiamajam darbui ir jo gynimą. Todėl dalykas „Magistro baigiamasis darbas“ yra numatytas visuose nuolatinių studijų semestruose ir trijuose iš keturių ištęstinių studijų semestruose.

Nors teisės magistro kvalifikacinį laipsnį teikia universitetai, iki šiol Lietuvoje nebuvo rengiami teisininkai derybininkai, mediatoriai, taikintojai, arbitrai. Programos išskirtinis bruožas - orientacija į teisininko praktinę veiklą sprendžiant teisinius ginčus.

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant antrojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VII lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, susidedančiai iš įvairių tarpusavyje susijusių uždavinių, kurie gali apimti keleto giminingų profesinių veiklų sritis. Todėl veiklos atlikimas reikalauja ekspertinio naujausių žinių profesinės veiklos ir jai artimose ar giminingose srityse vertinimo ir pritaikymo, naujų faktų atradimo atliekant taikomuosius profesinės veiklos tyrimus, kūrybiško teorinių žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymo. Veikla atliekama savarankiškai nustatant atitinkamos veiklos srities uždavinius, priimant savarankiškus sprendimus, orientuotus į veiklos tobulinimą ir gerinimą. Veiklai būdingas vadovavimas kitų darbuotojų veiklai. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti konsultacijas veiklos srityje, koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą, analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti. Dėl žinių, technologijų, darbo organizavimo įvairiose veiklų srityse pažangos šio lygio veikla ir jos aplinka intensyviai kinta, pokyčiai sunkiai prognozuojami, veiklą sudaro nuolat besikeičiantys užduočių deriniai. Todėl veiklos kaita reikalauja gebėjimo priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Studijuoti pagal šią programą priimami asmenys, baigę teisės universitetines pirmosios pakopos studijas. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento bei likusiųjų diplomo priedo pažymių aritmetinis vidurkis.

Asmenys, kurie yra baigę kitas aukštojo mokslo studijas ir turi socialinio darbo, edukologijos, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo ar politikos mokslų studijų krypčių bakalauro diplomus turi įvykdyti įvadinių papildomųjų studijų planą ir privalomai išstudijuoti papildomųjų studijų plane numatytus dalykus. Mykolo Romerio universitete, praėjus specialią vertinimo procedūrą, pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos praktinės žinios ir gebėjimai. Akademinių kreditų pripažinimo Mykolo Romerio universitete tvarka nustato kitose aukštosiose mokyklose ir tarptautinėse akademinėse organizacijose asmens pasiektų studijų rezultatų įskaitymo ir pažymėjimų apie Universitete pasiektus studijų rezultatus, kuriuos siekiama įskaityti kitose aukštosiose mokyklose, išdavimo principus ir jų įforminimo tvarką. Plačiau: http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/centrai/akademiniu_reikalu_centras/teises_aktai/Akad_kredit_pripaz_tvarka_AR_2013_09_23_1.pdf

Sukaupti 90 ECTS, atlikti studijų praktiką, parengti ir apginti magistro baigiamąjį darbą.


12.

Tolesnių studijų galimybės

Baigus studijų programą Mediacija galima tęsti studijas trečiosios pakopos – teisės studijų krypties doktorantūroje.


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Mediacijos magistrantūros studijų programos absolventai yra aukštos kvalifikacijos teisininkai mediatoriai ir mediacijos srities specialistai (taikintojai, konsultantai, analitikai, administratoriai). Absolventai, įgiję teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, baigus studijų programą Mediacija, galės dirbti teismuose, taikančiuose mediaciją (arba taikančiuose praktikoje mediacijos procedūras), advokatų, pripažįstančių mediaciją ir sutaikinimą sudėtine savo praktikos dalimi, kontorose, įstaigose ir organizacijose, kuriose teikiamos mediacijos paslaugos, valstybės ir savivaldybių įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, socialinių paslaugų institucijų ir panašios pakraipos institucijose, taip pat verslo įstaigose, kuriose efektyvus konflikto valdymas prisideda prie sėkmingo strateginio valdymo bei prie kokybiško bendradarbiavimo su klientais ir verslo partneriais mediatoriais ir mediacijos srities specialistais (taikintojais, konsultantais, analitikais, administratoriais). Dirbti advokatais, notarais, teisėjais, antstoliais absolventai galės papildomai išlaikę šioms teisininko profesijoms pagal įstatymus reikalaujamą išlaikyti egzaminą.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Paskaitos, seminarai, lyginamoji analizė, savarankiškas literatūros studijavimas ir apibendrintos medžiagos pristatymas, diskusijos, atskirų ginčo situacijų modeliavimas simuliujant mediaciją (mediacijos inscenizacija), atskirų probleminių situacijų grupinė ar individulai analizė, projektinės veiklos, mokomoji praktika, profesinės veiklos stebėjimas bei dalyvavimas praktikai pasirinktose institucijose, įstaigose.

Studentų pasiekimams vertinti naudojama 10 balų sistema. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu ir jo gynimu. Studijų metu studentų žinios vertinamos pagal suminio (kaupiamojo) vertinimo sistemą. Atsižvelgiama į: studento savarankišką literatūros analizę bei mokėjimą pristatyti įsisavintas žinias diskusijų, aptarimų, atskirų pranešimų metu bei pratybų metu; mokėjimą panaudoti įgytas žinias, analizuojant konkrečias situacijas; aktyvų dalyvavimą pratybose bei jų lankomumą. Studijų dalykas baigiamas egzaminu.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Ugdyti būsimojo specialisto loginį ir kritinį mąstymą, gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus, skatinti jo mokslinį pažinimą, įgalinanti siekti mokslinės karjeros neteisminio ginčų sprendimo srityje.

1.1

Gebėjimas rinkti, sisteminti ir analizuoti socialiai reikšmingą informaciją iš įvairių šaltinių.

1.2

Gebėjimas savarankiškai organizuoti ir atlikti tyrimus, panaudojant mokslinės analizės metodus.

1.3

Gebėjimas analizuoti sudėtingus socialinio gyvenimo reiškinius – ginčus ir daryti išvadas reikalingas jų taikiam sprendimui.

1.4

Gebėjimas aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti moksliniu žinojimu pagrįstas išvadas.

2.

Ugdyti būsimojo specialisto teisinę sąmonę bei kultūrą, pagrįstą neteismine ginčų sprendimo koncepcija.

2.1

Įgytas gebėjimas taikyti optimalius asmenų konsultavimo metodus, skatinančius ir įgalinančius juos tirti, interpretuoti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti, stebėti, vertinti ir analizuoti faktus, daryti išvadas, įgalinančias taikiai išspręsti iškilusius ginčus

2.2

Išugdyti aukšti etiniai reikalavimai mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto profesinei veiklai.

3.

Ugdyti asmenines įgimtas ir įgytas savybes, vertybines nuostatas, leidžiančias būsimam mediatoriui novatoriškai mąstyti ir aktyviai savo veikla prisidėti prie taikinamosios teisinės kultūros bei teisinės sąmonės plėtojimo, naujos teisingumo paradigmos Lietuvoje formavimo.

3.1

Įgytas gebėjimas ugdyti novatoriškumą, kūrybiškumą, aktyvumą ir savikritiškumą mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto profesinėje veikloje.

3.2

Įgytas gebėjimas panaudoti šiuolaikines informacines technologijas mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto profesinėje veikloje.

3.3

Įgyti išlavinti savarankiško mokymosi įgūdžiai, leidžiantys kryptingai ir kūrybingai plėtoti mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto darbinę veiklą, dalyvauti visuomenės gyvenime ir tęsti studijas.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

4.

Parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius teisininkus mediatorius ir mediacijos srities specialistus (taikintojus, konsultantus, analitikus, administratorius), galėsiančius vykdyti skirtingų ginčų taikinamąjį tarpininkavimą (mediaciją), panaudojant studijų metu įgytas tarpdalykines kompleksines žinias bei praktinius įgūdžius, siekiant socialinės ir teisinės taikos tarp visuomenės narių atkūrimo bei alternatyvių (neteisminių) ginčų sprendimo būdų sistemos plėtros.

4.1

Įgytos plačios ir sistemingos tarpdisciplininės žinios bei supratimas mediacijos ir alternatyvaus ginčų sprendimo srityje, praplėčiančios pirmosios pakopos žinias apie mediaciją ir taikų ginčų sprendimą.

4.2

Įgytas gebėjimas pritaikyti turimas žinias, išteklius ir profesinius įgūdžius, teikiant mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto paslaugas ir jomis kuriant pridėtinę vertę.

4.3

Įgyta profesinė kompetencija įgalinanti identifikuoti ir apibrėžti asmenų problemas ir poreikius, orientuojantis į optimalų iškilusio ginčo sprendimą mediacijos būdu.

5.

Formuoti kompetenciją, reikalingą nagrinėti ir spręsti skirtingus ginčus, kylančius viešajame ir privačiame sektoriuose (civilinėje, baudžiamojoje ir administracinėje justicijoje).

5.1

Įgytas gebėjimas pritaikyti turimas žinias, išteklius ir profesinius įgūdžius, teikiant mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto paslaugas ir jomis kuriant pridėtinę vertę.

5.2

Įgytas gebėjimas taikyti optimalius asmenų konsultavimo metodus, skatinančius ir įgalinančius juos tirti, interpretuoti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti, stebėti, vertinti ir analizuoti faktus, daryti išvadas, įgalinančias taikiai išspręsti iškilusius ginčus.

5.3

Įgytas gebėjimas valdyti įvairias ginčo situacijas.

5.4

Įgyti derybų ir konsultavimosi su skirtingais visuomenės subjektais ar jų grupėmis įgūdžiai.

6.

Ugdyti gebėjimus, leidžiančius būsimam specialistui savarankiškai susikurti darbo vietą bei integruotis į darbo rinką, ir savarankiškai arba/ir asocijuotai su kitais specialistais (pvz. teisinės profesijos atstovais, psichologais, pedagogais, socialiniais darbuotojais, valstybės tarnautojais) įgyvendinti mediatoriaus praktiką.

6.1

Įgyta kompetencija sukurti erfektyvią mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto profesinės veiklos programą.

6.2

Įgytas gebėjimas ugdyti novatoriškumą, kūrybiškumą, aktyvumą ir savikritiškumą mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto profesinėje veikloje.

6.3

Įgytas gebėjimas kūrybiškai plėtoti ir taikyti idėjas mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto profesinėje veikloje, naudojantis mokslinių tyrimų kontekstu.

6.4

Įgytas gebėjimas dirbti atsakingai, keliant realius ir pamatuojamus tikslus, sugebant priimti individualius sprendimus.

7.

Ugdyti gebėjimus mediatoriaus praktinėje veikloje atlikti savianalizę bei neteisminio ginčų sprendimo būdų sistemos stebėseną siekiant nuolatinio mediatoriaus veiklos efektyvumo didinimo.

7.1

Įgytas gebėjimas kelti kvalifikaciją mediacijos srityje.

7.2

Įgyti išlavinti savarankiško mokymosi įgūdžiai, leidžiantys kryptingai ir kūrybingai plėtoti mediatoriaus ar mediacijos srities specialisto darbinę veiklą, dalyvauti visuomenės gyvenime ir tęsti studijas.

7.3

Gebėjimas rinkti, sisteminti ir analizuoti socialiai reikšmingą informaciją iš įvairių šaltinių.

8.

Formuoti būsimojo specialisto įgūdžius ir kompetencijas, atitinkančias Europos bei pasaulinius standartus konfliktų valdymo srityje, kurios leistų jam vykdyti mediatoriaus praktiką tarptautiniu lygmeniu (Europos Taryboje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse organizacijose ir pan.).

8.1

Įgytos plačios ir sistemingos tarpdisciplininės žinios bei supratimas mediacijos ir alternatyvaus ginčų sprendimo srityje, praplėčiančios pirmosios pakopos žinias apie mediaciją ir taikų ginčų sprendimą.

8.2

Įgytas gebėjimas analizuoti, vertinti ir taikyti praktikoje pasaulinius bei Europos standartus alternatyvaus ginčų sprendimo srityje.


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

48

1296

182

1114

1 SEMESTRAS

24

648

104

544

Privalomieji dalykai

24

648

104

544

SM915M075620

Alternatyvusis ginčų sprendimas

6

162

26

136

SM915M075621

Jurisdikcinis ginčų sprendimas

6

162

22

140

SM915M075619

Mediacija

6

162

30

132

SM915M075629

Socialinių tyrimų metodologija

6

162

26

136

2 SEMESTRAS

24

648

78

570

Privalomieji dalykai

24

648

78

570

SM915M075630

Atkuriamasis teisingumas

6

162

26

136

SM915M075622

Derybos teisiniuose ginčuose

6

162

26

136

SM915M075616

Magistro baigiamasis darbas

6

162

0

162

SM915M075623

Tarpasmeniniai ir grupiniai ginčai

6

162

26

136

2 KURSAS

42

1134

66

1068

3 SEMESTRAS

18

486

48

438

Privalomieji dalykai

12

324

26

298

SM915M075624

Ginčo šalių įvertinimas ir charakteristika mediacijoje

6

162

26

136

SM915M075617

Magistro baigiamasis darbas

6

162

0

162

Pasirenkamieji dalykai

6

162

22

140

SM915M075628

Mediacija administracinėje teisėje

6

162

22

140

SM915M075626

Mediacija baudžiamojoje teisėje

6

162

22

140

SM915M075627

Mediacija civilinėje teisėje

6

162

22

140

4 SEMESTRAS

24

648

18

630

Privalomieji dalykai

24

648

18

630

SM915M075618

Magistro baigiamasis darbas

18

486

0

486

SM915M075625

Profesinės veiklos praktika

6

162

18

144