Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Teisės ir valdymo bakalauro studijų programa

612M90006


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Pirmoji pakopa

VI lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Ištęstinės studijos 5 m.

210

5670

1298

4372


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Teisė


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Teisės bakalauras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Doc. dr. Jolanta Zajančkauskienė

Ateities g., 20, V-518 kab., Vilnius d.t.: 2714639, el.p. zajan@mruni.eu


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2017.12.31


9.

Studijų programos tikslai

Teisės ir valdymo bakalauro studijų programos tikslas - parengti kvalifikuotą teisės specialistą, turintį ne tik teisės, bet ir vadybos žinių, gebantį dirbti teisinėse institucijose, valstybės bei privačiame sektoriuose, gebantį profesionaliai veikti kintančiose šalies socialinio gyvenimo srityse ir kvalifikuotai teikti teisines paslaugas.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Teisės ir valdymo bakalauro studijų programoje visi dalykai yra skirstomis į bendruosius universitetinius ir studijų krypties dalykus. Į bendrųjų universitetinių dalykų grupę įeina tokie dalykai kaip filosofija, politologija, logika, profesinė užsienio kalba, lotynų kalba, ekonomikos teorija, vadyba ir kt.) Studijų krypties dalykai apima teorinius ir profesinius dalykus, kurių studijos teikia žinių ir gebėjimų. Studijų krypties dalykai yra skirstomi į: • fundamentines žinias teikiančius dalykus, pavyzdžiui: teisės teorija, teisės istorija ir kt.; • teisės žinias teikiantys dalykai, pavyzdžiui: konstitucinė teisė, administracinė teisė, administracinio proceso teisė, baudžiamoji teisė, baudžiamojo proceso teisė, civilinė teisė, civilinio proceso teisė, darbo teisė, finansų teisė, Europos Sąjungos teisė, tarptautinė teisė, šeimos teisė ir kt.; • kitų socialinių mokslų žinias teikiantys dalykai, pavyzdžiui: psichologija, kriminalistika, kriminologija, teisės filosofija ir kt. • specialaus lavinimo dalykai, pavyzdžiui, vadyba, organizacinė elgsena, strateginis valdymas. Dauguma programoje dėstomų dalykų yra privalomi, dalis alternatyviai pasirenkami.

Teisės ir valdymo studijų programa yra taikomojo pobūdžio ir yra orientuota į praktinę veiklą. Programa suteikia teisinį išsilavinimą, todėl studentai geba atlikti skirtingo profilio teisininko funkcijas. Kadangi studijų metu įgyjamos vadybos mokslų žinios, šią programą baigę studentai gali veiksmingai dirbti įvairaus lygio (visų pirma žemiausios ir viduriniosios grandies) vadovais valstybės viešajame ir privačiajame sektoriuose.

Ši programa yra originali, nes sėkmingai integruoja dvi mokslų sritis: teisę ir vadybą. Nuo Teisės fakultete vykdomos teisės bakalauro studijų programos ji skiriasi tuo, kad šalia klasikinių teisės studijų, studijos yra orientuotos ir į pagrindines vadybos, strateginio valdymo, organizacijų elgsenos, tarpasmeninių konfliktų sprendimo ir pan. į vadybinių kompetencijų suteikimo žinias ir gebėjimus. Nuo kituose Universiteto fakultetuose vykdomų teisės bakalauro studijų programų ši programa skiriasi tuo pačiu, jau paminėtu aspektu, – ji orientuota ne tik į teisinių, bet ir vadybinių žinių suteikimą ir gebėjimų ugdymą. Tuo tarpu kitos programos, tokios kaip teisė ir penitencinė veikla, teisė ir policijos veikla, teisė ir muitinės veikla siekia studentams suteikti ir papildomas programų pavadinimuose nurodytas žinias ir gebėjimus. Teisės ir valdymo bakalauro studijų programa yra unikali tuo, kad tokių studijų programos nesiūlo kitos Lietuvos aukštosios universitetinės ir neuniversitetinės įstaigos. Tai reiškia, kad universitetinės teisės ir valdymo bakalauro studijos yra vykdomos tik Mykolo Romerio universitete. Šiomis studijomis siekiama parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos teisininkus, bakalauro kvalifikacinį laipsnį turinčius valstybės darbuotojus ir privačiai dirbančius teisininkus, gebančius profesionaliai veikti kintančiose šalies socialinio gyvenimo srityse, kvalifikuotai teikti teisines paslaugas, įgyvendinti valstybės institucijose teisės politiką. Studijuojant šioje studijų programoje gretutinės krypties studijos negalimos.

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant pirmojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VI lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai. Todėl veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti. Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą. Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje. Kvalifikacija leidžia patobulinti ir praplėsti profesinės srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtoti pažintines kompetencijas), kaip to reikalauja profesinės veiklos kintamumas.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Į bakalauro studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiama į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus (jeigu jie yra numatyti) ar kitus MRU nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis ir konkursinio balo formavimo principus, išskiriant pagrindinį dalyką, nustato aukštosios mokyklos, suderinusios su Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija apie studentų priėmimo taisykles ir konkursinio balo sandarą skelbiama čia

Pagal akademinių kreditų įskaitymo tvarką gali būti įskaityti kitose aukštosiose mokyklose studijuoti dalykai analogiški studijuojamiems. Bendrauniversitetiniai dalykai užskaitomi be apribojimų. Teisinių dalykų užskaitymams keliami papildomi reikalavimai. Akademinių kreditų pripažinimo Mykolo Romerio universitete tvarka nustato kitose aukštosiose mokyklose ir tarptautinėse akademinėse organizacijose asmens pasiektų studijų rezultatų įskaitymo ir pažymėjimų apie Universitete pasiektus studijų rezultatus, kuriuos siekiama įskaityti kitose aukštosiose mokyklose, išdavimo principus ir jų įforminimo tvarką. Plačiau: http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/centrai/akademiniu_reikalu_centras/teises_aktai/Akad_kredit_pripaz_tvarka_AR_2013_09_23_1.pdf. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami.

Baigus universitetinių studijų pirmosios pakopos programą įgyjamas teisės bakalauro laipsnis, liudijamas bakalauro diplomu. Bakalauro laispnis suteikiamas studentui, apgynusiam baigiamąjį darbą ir išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus, taip pat gavus teigiamus visų studijų programoje numatytų dalykų ir atliktos praktikos įvertinimus, už kuriuos bendrai suteikiama 210 kreditų.


12.

Tolesnių studijų galimybės

Teisės bakalauro laipsnis suteikia galimybę tęsti studijas kitose magistrantūros programose, siekiant įgyti teisės magistro laipsnį.


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Įgyta kvalifikacija teisės ir valdymo bakalauro studijų programos absolventui suteikia teisę dirbti visų valstybinių, visuomeninių ir privačių institucijų teisės ir valdymo tarnybose bei įvairaus lygio vadovais valstybės viešajame ir privačiame sektoriuose. Įgytos kompetencijos jiems leidžia dirbti įvairų darbą, reikalaujantį tiek teisinių, tiek vadybos žinių, pavyzdžiui, šios programos bakalaurai dirba valstybinėse (viešose) įmonėse, bankuose, akcinėse ir uždarose akcinėse bendrovėse ir kitose tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus darbo vietose.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Savarankiškas darbas su rekomenduojamais šaltiniais

Įvairių tipų referatai. Pristatymai. Bakalauro baigiamasis darbas. Aplanko metodas. Teisės aktų analize pagrįstos užduotys.

Atvejų analizė ir refleksija grįsti studijų metodai.

Žodiniai pranešimai. Pristatymai. Įvairių tipų referatai. Situacijų sprendimo užduotys. Tiriamasis darbas. Aplanko metodas. Atvejo analizė

Problemomis grįstas mokymas

Problemų sprendimo užduotys. Tiriamasis darbas. Pristatymai. Įvairių tipų referatai. Aplanko metodas. Kūrybinės užduotys.

Kolektyvinis darbas ir mokymasis atliekant tyrimus, diskusijos ir debatai.

Savęs vertinimas. Kolegų vertinimas. Tiriamasis darbas. Pristatymai. Aplanko metodas.

Praktika ir praktinių darbų atlikimas (simuliacinių situacijų analizė, vaidmeniniai žaidimai)

Ataskaitos. Praktikumas. Pristatymas. Teisinių situacijų sprendimo užduotys. Tiriamasis darbas. Aplanko metodas.

Projektinis darbas.

Projektinio darbo pristatymas. Aplanko metodas. Ataskaitos. Pristatymas.

Grafinės vizualizacijos technikos metodas.

Pristatymai.

Pažintinės išvykos. Darbo vizitai.

Pristatymai. Aplanko metodas. Įvairios kūrybinės užduotys.

Tikslinės konsultacijos (individualios, grupinės, on-line ir kt).

Mokymosi bendradarbiaujant užduotys. Įvairių tipų referatai. Pristatymai. Aplanko metodas.

Seminariniu darbu pagrįsti metodai.

Frontalinė žodinė apklausa. Individuali žodinė apklausa. Sąvokų žemėlapiai. Teorinių žinių patikrinimo testas. Kontrolinis darbas Įvairių tipų referatai. Pristatymai. Bendras piešinys. Aplanko metodas.

Akademinės ir probleminės paskaitos

Teorinių žinių patikrinimo testas. Kontrolinis darbas. Cronometruojami įvertinimai. Žodžių žemėlapiai. Bloom klausimų ramunė. Aplanko metodas.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Savarankiškumas ir mokymasis bei profesinės karjeros ir asmeninių gebėjimų ugdymo planavimas: gebėjimas dirbti individualiai ir planuoti savo mokymosi procesą, atsižvelgiant į teisinio ir vadybinio darbo ir mokymosi visą gyvenimą vertybines nuostatas.

1.1

Geba taikyti tarpdalykinėse studijų ar profesinės veiklos srityse integruotas profesinės veiklos ir studijų srities žinias, pagrįstas naujais fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais.

1.2

Geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos ir studijų srityse ir planuoti mokymosi procesą ir karjerą.

1.3

Įgis žinių ir gebėjimų, įgalinančių valdyti asmeninę karjerą ir užtikrinančių sėkmingą integraciją darbo rinkoje

1.4

Geba lavinti sveikos gyvensenos ir kūno kultūros gebėjimus ir stiprinti savo motyvaciją būti sveikiems

2.

Komunikaciniai gebėjimai ir komandinis darbas: gebėjimas efektyviai bendrauti ir sklandžiai bei argumentuotai reikšti mintis, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti tiek žodžiu, tiek raštu, naudojant teisės terminiją ir teisės normas, taip pat gebėjimas dirbti grupėje.

2.1

Geba bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant profesinės veiklos ar studijų srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus.

2.2

Geba dirbti grupėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje; objektyviai vertinti ir valdyti komandoje vykstančius procesus bei paskirstyti užduotis komandos nariams atsižvelgiant į jų žinias, sugebėjimus, savybes.

2.3

Geba suprasti kultūrinių skirtumų įtaką socialinėms sąveikoms, taikyti praktiškai tarpkultūrinio bendravimo principus ir efektyviai veikti kitoje kultūroje.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

3.

Teisininko profesinė etika ir konfliktų valdymas: gebėjimas atsakingai, sąžiningai, kruopščiai ir skaidriai veikti užtikrinant bei ginant atstovaujamo asmens interesus; gebėjimas išlaikyti nešališką ir objektyvų elgesį konfliktinėse situacijose.

3.1

Laikantis profesinės etikos, geba spręsti konfliktines situacijas bei priimti atsakingus ir naudingiausius klientui sprendimus.

3.2

Vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, geba prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

4.

Kritinis ir strateginis mąstymas ir kūrybingumas teisininko profesijoje: gebėjimas analizuoti praktines situacijas, užmegzti ir išlaikyti profesinius santykius su individais, grupėmis, bendruomene ar organizacijų personalu ar kitais specialistais, derinant priešingus interesus,

4.1

Geba analizuoti praktines situacijas, apibūdinti galinčias kilti teisines problemas, pateikti pagrįstus argumentus bei sukurti ir perteikti naujas idėjas ar kurti inovatyvius problemų ir situacijų sprendimus, suvokia pokyčių poreikį, jų įgyvendinimo galimybes ir būdus, geba prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

4.2

Geba analizuoti ir fiksuoti teisinės veiklos rezultatus, koreguoti savo veiklą atsižvelgiant į rezultatų analizę, geba laiku priimti profesinius sprendimus, įvertinti jų sprendimų padarinius ir riziką bei geba būti kūrybingu teisinių paslaugų teikėju, kritiškai ir refleksyviai mąstyti ir sėkmingai veikti rinkos dėsnių aplinkoje.

5.

Teisinių problemų nustatymas, analizė, sprendimas: gebėjimas kvalifikuoti teisinę situaciją ar ginčą bei pasiūlyti situacijos/ginčo šalims situacijos ar ginčo sureguliavimo būdus ir priemones.

5.1

Geba tinkamai vartoti teisinę terminologiją, pateikti esmines teisės ir valdymo sąvokas, principus ir teorines žinias, struktūruotai ir aiškiai reikšti savo mintis, idėjas.

5.2

Geba atpažinti ir analizuoti naujas teisės problemas, taikyti žinias ir supratimą sprendžiant kiekybines ir kokybines teisinio ir vadybinio pobūdžio problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui, pasirenkant tinkamus sprendimo būdus ir metodus.

5.3

Geba perteikti studijų ir teisinės veiklos srities žinias bei supratimą tikslinėms grupėms (specialistams, kitiems besimokantiems ir kt.).

6.

Įvairių teisinių tyrimų atlikimas ir rezultatų interpretavimas: gebėjimas vykdyti mokslinius tyrimus teisės ir valdymo tematika: ieškoti, atrinkti reikalingą, nagrinėti ir analizuoti informaciją teisės bei valdymo tematika, kelti pagrįstas hipotezes, tyrimo uždavinius ir tikslus, juos įgyvendinti.

6.1

Geba savarankiškai planuoti ir atlikti nedidelės apimties mokslinius tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis (teisės ir valdymo mokslų srityse), reikalingus svarbioms mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, kultūrinei ir meninei kūrybai, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais.

6.2

Geba iškelti teisės ir valdymo tyrimo problemas, tyrimo hipotezes, jas patikrinti, geba nustatyti konkrečius ir praktiškai įgyvendinamus tyrimo uždavinius ir tikslus, juos pasiekti atliekant metodologiškai pagrįstą tyrimą.

7.

Teisinis įmonių ir įstaigų veiklos administravimas: gebėjimas modeliuoti situacijas, pasitelkiant įvairias žinias ir patirtį, aiškus vykstančių procesų suvokimas.

7.1

Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti veiklas profesijų ir studijų kontekste, savarankiškai pasirinkdamas kompleksines, technologines, organizacines ir metodines priemones.

7.2

Geba įsivertinti ir vertinti bei palaikyti darbo kokybę, geba dirbti autonomiškai, demonstruoja iniciatyvumą ir versliškumą.


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

48

1296

324

972

1 SEMESTRAS

24

648

146

502

Privalomieji dalykai

24

648

146

502

SM915B0542132

Logika

6

162

38

124

SM915B0542136

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

162

34

128

SM915B0542148

Studijų įvadas

6

162

34

128

SM915B054296

Teisės istorija

6

162

40

122

2 SEMESTRAS

24

648

178

470

Privalomieji dalykai

21

567

160

407

SM915B0542135

Etika teisėje

3

81

40

41

SM915B0542134

Filosofija

3

81

46

35

SM915B054283

Specialybės kalba

3

81

28

53

SM915B0542118

Teisės teorija

12

324

46

278

Pasirenkamieji dalykai

3

81

18

63

SM915B0542110

Ekonomikos teorija

3

81

18

63

SM915B0542108

Informatikos teisė

3

81

18

63

SM915B0542124

Kanonų teisė

3

81

18

63

SM915B0542102

Mokesčių teisė

3

81

18

63

SM915B054276

Politologija

3

81

18

63

SM915B054274

Psichologija

3

81

18

63

SM915B054277

Retorika

3

81

18

63

SM915B054292

Teisėsaugos institucijų sistema

3

81

18

63

SM915B054293

Viešojo administravimo pagrindai

3

81

18

63

SM915B054285

Žemės teisė

3

81

18

63

2 KURSAS

44

1188

290

898

3 SEMESTRAS

24

648

156

492

Privalomieji dalykai

21

567

138

429

SM915B054282

Administracinė teisė (bendroji dalis)

6

162

38

124

SM915B0542131

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

162

38

124

SM915B054280

Vadyba

6

162

38

124

SM915B0542119

Valstybės tarnybos teisė

3

81

24

57

Pasirenkamieji dalykai

3

81

18

63

SM915B054284

Aplinkosaugos teisė

3

81

18

63

SM915B0542101

Draudimo teisė

3

81

18

63

SM915B054281

Konstitucinių ginčų teisė

3

81

18

63

SM915B0542130

Lotynų kalba

3

81

18

63

SM915B054289

Romėnų teisė

3

81

18

63

SM915B054295

Savivaldos teisė

3

81

18

63

SM915B0542107

Žinių visuomenės plėtra

3

81

18

63

4 SEMESTRAS

20

540

134

406

Privalomieji dalykai

17

459

114

345

SM915B0542111

Administracinė teisė (specialioji dalis)

6

162

38

124

SM915B054290

Administracinio proceso teisė

6

162

38

124

SM915B0542133

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

5

135

38

97

Pasirenkamieji dalykai

3

81

20

61

SM915B054288

Kriminologija

3

81

18

63

SM915B054278

Organizacinė elgsena

3

81

30

51

SM915B054294

Parlamento teisė

3

81

18

63

SM915B0542122

Socialinės saugos teisė

3

81

18

63

SM915B0542127

Strateginis valdymas

3

81

18

63

SM915B0542158

Šeimos teisė

3

81

18

63

SM915B054297

Teisės filosofija

3

81

18

63

3 KURSAS

40

1080

268

812

5 SEMESTRAS

20

540

128

412

Privalomieji dalykai

20

540

128

412

SM915B054287

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

10

270

64

206

SM915B0542115

Civilinė teisė (bendroji dalis)

10

270

64

206

6 SEMESTRAS

20

540

140

400

Privalomieji dalykai

20

540

140

400

SM915B054291

Baudžiamojo proceso teisė

10

270

70

200

SM915B054299

Civilinio proceso teisė

10

270

70

200

4 KURSAS

43

1161

318

843

7 SEMESTRAS

20

540

132

408

Privalomieji dalykai

20

540

132

408

SM915B0542128

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

10

270

66

204

SM915B0542125

Civilinė teisė (specialioji dalis)

10

270

66

204

8 SEMESTRAS

23

621

186

435

Privalomieji dalykai

20

540

168

372

SM915B0542120

Darbo teisė

6

162

46

116

SM915B0542129

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

135

38

97

SM915B0542103

Finansų teisė

4

108

38

70

SM915B0542105

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

135

46

89

Pasirenkamieji dalykai

3

81

18

63

Intelektinės nuosavybės teisė

3

81

18

63

SM915B0542155

Komercinė teisė

3

81

18

63

SM915B054286

Konflikto studijų pagrindai

3

81

18

63

SM915B0542126

Korupcijos kontrolė ir prevencija

3

81

18

63

SM915B054279

Kriminalistika

3

81

18

63

SM915B0542106

Lyginamosios teisės įvadas

3

81

18

63

SM915B0542123

Notariato teisė

3

81

18

63

SM915B0542104

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

3

81

18

63

5 KURSAS

35

945

98

847

9 SEMESTRAS

23

621

86

535

Privalomieji dalykai

23

621

86

535

SM915B0542100

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

4

108

38

70

SM915B0542113

Praktika

15

405

10

395

SM915B054275

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

108

38

70

10 SEMESTRAS

12

324

12

312

Privalomieji dalykai

6

162

8

154

SM915B0542112

Bakalauro baigiamasis darbas

6

162

8

154

Baigiamieji egzaminai

6

162

4

158

SM915B054298

Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0542117

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0542114

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0542121

Darbo teisė ir socialinės saugos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0542139

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0542137

Konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0542138

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0542140

Teisės teorija (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158