Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Socialinės komunikacijos ir mediacijos bakalauro studijų programa

612P90009


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Pirmoji pakopa

VI lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Nuolatinės studijos 3,5 m.

210

5670

1760

3910


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Komunikacija


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Komunikacijos bakalauras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Agnė Tvaronavičienė

Tel. nr. 2714 608


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2018.08.31


9.

Studijų programos tikslai

1. Sudaryti sąlygas studijuojantiems išsiugdyti bendrakultūrinę kompetenciją, kurią sudaro tarpdisciplininės ir kompleksinės žinios apie šiuolaikines nuolat besikeičiančias socialinės komunikacijos paradigmas, jų įtaką globalaus pasaulio pokyčiams ir pritaikomumą socialinėms, politinėms, ekonominėms ir kultūrinėms inovacijoms kurti, bei išmanymas apie mediaciją, jos sampratą, pritaikomumą ir potencialą būti vienu iš efektyviausių socialinės komunikacijos įrankių sprendžiant visuomenės konfliktus ir dirbant jų prevencijos srityje. 2. Ugdyti ir plėtoti studijuojančiųjų gebėjimą rasti ir realizuoti komunikacinius sprendimus, kurių pagalba būtų veiksmingai plėtojamas bendradarbiavimas tarp visuomenės narių ir atskirų socialinių grupių, plėtojama pilietinės visuomenės idėja ir kuriamos bendruomenės, gebančios būti tolerantiškesnėmis bei labiau įsiklausančiomis į skirtingus jų narių poreikius bei galinčios kurti socialinių problemų sprendimo būdus remiantis visuomeninio kompromiso paieškos metodu. 3. Išmokyti studijuojančius gebėti šiuolaikiškai integruoti studijų procese gautas įvairaus pobūdžio ir plataus spektro žinias bei įgūdžius socialinės komunikacijos ir mediacijos srityse, sprendžiant į skirtingus visuomenės narių poreikius ir etines vertybes orientuotas kompleksines problemas įvairiuose kontekstuose, gebėti rinkti ir interpretuoti tokių problemų sprendimui reikalingus duomenis, vertinti paraleliai vykstančiuose procesuose priimtus sprendimus ir prognozuoti jų įtaką visuomenės požiūriams ir lūkesčiams. 4. Suteikti studijuojantiems asmenims integruotus informacijos perteikimo ir sklaidos gebėjimus (skirtingais lygmenimis, įvertinant auditorijos specifiką), išmokyti konkretiems atvejais pritaikyti ir naudoti tinkamus socialinės komunikacijos sprendimus, ugdyti gebėjimus nustatyti mediacijos konkrečioje situacijoje taikymo galimybes, įvertinti prognozuojamus rezultatus ir pasirinkti tinkamiausią šio instrumento taikymo formą. 5. Išlavinti gerus savarankiško mokymosi, informacijos paieškos, atrankos ir sisteminimo įgūdžius bei gebėjimą taikyti įvairias saviugdos darbo formas.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijų krypties dalykai (168 kreditai su praktika): Komunikacijos teorijų pagrindai, Mediacijos pagrindai, Kūrybinės medijų technologijos arba Mediacija šeimos ginčuose, Socialinės komunikacijos konfliktų sprendimas, Žiniasklaidos teisė, Tarpasmeninis komunikavimas, Viešoji komunikacija, Socialinė mediacija, Kūrybinis rašymas ir retorika, Socialinė reklama ir viešieji ryšiai, Profesinio įvaizdžio vadyba, Socialinės psichologijos pagrindai, Derybos ir komunikacija, Teisinė mediacija, Kursinis darbas, Politinių procesų žiniasklaida ir mediacija, Verslo komunikacija ir mediacija, Socialinių tyrimų pagrindai, Tarpkultūrinė komunikacija ir mediacija, Informacinė krizių vadyba arba Interesų grupės ir lobizmas, Grupių moderavimas ir fasilitavimas, Socialinės komunikacijos ir mediacijos etika, Asmeninės karjeros vadyba ir protokolo pagrindai, Socialinės komunikacijos ir mediacijos praktikumas, Bakalauro baigiamasis darbas. Praktika (15 kreditų): Mediacijos praktika, Socialinės komunikacijos praktika.

Studijų programa Socialinė komunikacija ir mediacija numato tarpdisciplinines ir kompleksines studijas, apimančias socialinės komunikacijos ir mediacijos sričių žinojimo, supratimo ir gebėjimų visumą, grindžiamą poreikiu šiuolaikinėje visuomenėje didelį dėmesį skirti socialinės komunikacijos procesams ir mediacijai, kaip skirtingų interesų derinimo metodui. Profesionaliai valdomi komunikacijos ir mediacijos procesai mažina socialinę įtampą bei kai kurių labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių (pvz., tautinių mažumų) atskirtį, orientuoja konflikto šalis į socialinės taikos atstatymą, darną, sutelkia visuomenę, todėl turi potencialą didinti visuomenės ir valstybės konkurencingumą, žmogiškojo kapitalo gebėjimus ir kokybę, skatina integracinį augimą, paremtą mokslumu, inovacijomis ir žinojimu. Šie tikslai dera su reikalavimais specialistams mokėti organizuoti, valdyti ir taikyti integruotos socialinės komunikacijos ir mediacijos žinias ekonominėse, kultūrinėse, politinėse ir socialinės veiklose, taikant naujausius socialinės komunikacijos požiūrius bei metodus. Specialistas gebės įvertinti komunikacinius sprendžiamos problemos vidinius ir išorinius veiksnius, rasti ir pagrįsti inovatyvaus problemos sprendimo būdo naudojimo būtinybę ir įgyvendinti jį praktiškai, esant poreikiui bus pasirengęs taikyti mediaciją, kaip socialinę inovaciją, įvairių visuomenės konfliktų sprendimui ir prevencijai. Programos tikslai grindžiami būtinybe teikti studentams aukšto praktinio pritaikomumo žinias ir lavinti tokius jų gebėjimus bei įgūdžius, kurie yra tarpdisciplininio ir įvairias mokslo sritis integruojančio pobūdžio, kas yra šiuolaikiniame pasaulyje būtina vykdant aktyvią socialinės komunikacijos ir mediacijos specialisto praktinę veiklą.

Tarpdisciplininė programa, orientuota į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, šiuolaikiniam specialistui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška. Studijuojant šią programą galima rinktis gretutinės krypties (teisės arba psichologijos) studijas. Daugiau informacijos: http://www.mruni.eu/lt/studijos/studiju_programos/gretutines_studijos/

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant pirmojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VI lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai. Todėl veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti. Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą. Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje. Kvalifikacija leidžia patobulinti ir praplėsti profesinės srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtoti pažintines kompetencijas), kaip to reikalauja profesinės veiklos kintamumas.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Į bakalauro studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiama į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus (jeigu jie yra numatyti) ar kitus MRU nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis ir konkursinio balo formavimo principus, išskiriant pagrindinį dalyką, nustato aukštosios mokyklos, suderinusios su Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija apie studentų priėmimo taisykles ir konkursinio balo sandarą skelbiama čia

Pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos žinios ir gebėjimai, praėjus specialiąją mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo procedūrą bei anksčiau studijuoti dalykai įskaitomi vadovaujantis „Akademinių kreditų pripažinimo Mykolo Romerio universitete tvarka".

Bakalauro baigiamasis darbas


12.

Tolesnių studijų galimybės

Programos absolventai gali tęsti studijas socialinių mokslų magistrantūroje.


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Socialiniai komunikacijos ir mediacijos specialistai galės dirbti socialinių paslaugų centruose, viešosiose įstaigose (pvz., mediacijos centruose, šeimos ir mediacijos centruose, mediacijos institutuose ir pan. organizacijoje), taip pat savivaldybėse, vaikų teisių apsaugos tarnybose, kitose organizacijose dirbančiose su vaikais (pvz., dienos centruose). Be to, absolventai galės dirbti įvairaus profilio krizių centruose (pvz., teikiant paslaugas šeiminių ginčų šalims), teismuose, dalyvaujančiuose Teisminės mediacijos projekte, probacijos tarnybose, viešosios policijos nepilnamečių reikalų tarnybose ir pan. Baigusieji studijų programą Socialinė komunikacija ir mediacija taip pat galės dirbti socialinės komunikacijos ir mediacijos srities specialistais (mediatoriais, taikintojais, konsultantais, analitikais, administratoriais) komunikacijos ir krizių valdymo padaliniuose, ryšių su visuomene, rinkos, visuomenės nuomonės analizės agentūrose, valdžios, mokslo, politinėse, socialinėse institucijose ir nepelno siekiančiose organizacijose. Kadangi programos absolventų įgytos žinios ir praktiniai gebėjimai nėra susieti tik su viena konkrečia valstybe, programos absolventai bus laukiami ir užsienio valstybių institucijose bei organizacijose, teikiančiose taikos užtikrinimo, socialinės komunikacijos efektyvinimo bei mediacijos paslaugas.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Paskaitos, seminarai, atskirų ginčo situacijų modeliavimas ir ginčų sprendimas simuliuojant mediaciją (mediacijos inscenizacija), savarankiškas student darbas.

Mediacijos inscenizacijos rezultatų vertinimas. Individualių ir grupinių užduočių atlikimo ir pristatymo vertinimas. Individualių pranešimų (prezentacijų) vertinimas.

Derybų simuliacijos, individualus ir grupinis darbas

Derybų inscenizacijų rezultatų vertinimas. Individualių ir grupinių praktinių užduočių atlikimo ir pristatymo vertinimas.

Savarankiškų studijų metodai, informacijos paieška, analizė ir sintezė. Kritinį mąstymą skatinantys, savarankiškų studijų metodai, diskusija ir grupinio darbo metodai.

Aktyvumo, inovatyvumo seminaruose vertinimas.

Savarankiškų studijų metodai, informacijos paieška, analizė ir sintezė.

Savarankiškų rašto darbų, atliekamų naudojantis informaciniais šaltiniais, įvertinimas.

Individualus ir grupinis darbas, debatai atvejų analizė

Individualių ir grupinių praktinių užduočių atlikimo vertinimas. Teorinių žinių patikrinimo darbai. Kontrolinis darbas. Kolokviumas. Egzaminas.

Probleminis dėstymas, interaktyvios paskaitos, kūrybinės diskusijos

Egzaminas raštu bei atlikta praktinė užduotis

Kritinį mąstymą skatinantys, savarankiškų studijų metodai, diskusija ir grupinio darbo metodai.

Savarankiška individuali ar grupinė mokomosios medžiagos prezentacija.

Probleminis dėstymas, interaktyvios paskaitos, individualus arba komandinis darbas, lyderystės įgūdžių formavimas, kūrybinės diskusijos

Periodinis atsiskaitymas pagal mokomojo projekto vykdymo etapus: probleminės situacijos analizė ir koncepcijos pagrindimas, projekto organizavimas ir planavimas, literatūros šaltinių analizė, pranešimai ir rezultatų pristatymai pagal programoje nustatytus reikalavimus.

Interaktyvus dėstymas, probleminės analitikos metodai, istorinių kontekstų lyginamoji analizė, literatūros analizės metodai

Teorinių žinių patikrinimo darbai. Referatų vertinimas. Kontrolinis darbas. Kolokviumas.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Išsiugdyti bendrakultūrinę kompetenciją, kurią sudaro tarpdisciplininės ir kompleksinės žinios apie šiuolaikines socialinės komunikacijos paradigmas, jų įtaką globalaus pasaulio pokyčiams ir pritaikomumą socialinėms, politinėms, ekonominėms ir kultūrinėms inovacijoms kurti, bei supratimas apie mediaciją, jos sampratą, pritaikomumą ir potencialą būti vienu iš efektyviausių socialinės komunikacijos įrankių sprendžiant visuomenės konfliktus ir dirbant jų prevencijos srityje.

1.1

Geba apibūdinti socialinės komunikacijos teorijas bei praktiškai savo veikloje šias žinias pritaikyti vertinant socialinės komunikacijos efektyvumą.

1.2

Geba skirtingais aspektais (psichologiniu, teisiniu, vadybiniu, politiniu, kultūriniu, ekonominiu) analizuoti įvairius visuomenėje vykstančius socialinės komunikacijos procesus bei reiškinius, prognozuoti jų rezultatus, identifikuoti jų metu kylančias komunikacines problemas, reikalaujančias efektyvaus sprendimo.

2.

Ugdyti ir plėtoti studijuojančiųjų gebėjimą rasti ir realizuoti komunikacinius sprendimus, kurių pagalba būtų veiksmingai plėtojamas bendradarbiavimas tarp visuomenės narių ir atskirų socialinių grupių, plėtojama pilietinės visuomenės idėja ir kuriamos bendruomenės, gebančios būti tolerantiškesnėmis bei labiau įsiklausančiomis į skirtingus jų narių poreikius bei galinčios kurti socialinių problemų sprendimo būdus remiantis visuomeninio kompromiso paieškos metodu.

2.1

Geba vertinti mediacijos taikymo galimybes ir ypatumus konkrečiais socialinės komunikacijos atvejais, reikalaujančiais mediatoriaus įsiterpimo, tinkamai pasirinkti mediacijos stilių, metodus bei priemones ir kitus šios socialinės inovacijos kintamuosius, siekiant efektyvaus socialinės komunikacijos kliūčių įveikimo.

2.2

Geba panaudoti derybų ir konsultavimosi su skirtingais visuomenės subjektais ar jų grupėmis, informacinės krizių vadybos įgūdžius sprendžiant šiuolaikinės socialinės komunikacijos problemas.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

3.

Išmokyti studijuojančius gebėti šiuolaikiškai integruoti studijų procese gautas įvairaus pobūdžio ir plataus spektro žinias bei įgūdžius socialinės komunikacijos ir mediacijos srityse, sprendžiant į skirtingus visuomenės narių poreikius ir etines vertybes orientuotas kompleksines problemas įvairiuose kontekstuose, gebėti rinkti ir interpretuoti tokių problemų sprendimui reikalingus duomenis, vertinti paraleliai vykstančiuose procesuose priimtus sprendimus ir prognozuoti jų įtaką visuomenės požiūriams ir lūkesčiams.

3.1

Geba integruoti krypties dalykų studijų procese gautas žinias bei įgytus įgūdžius su kitų mokslo šakų žiniomis, mokėti kompleksiškai problemų sprendimui taikyti skirtingų mokslo krypčių ir / ar šakų tyrimų rezultatus.

3.2

Geba identifikuoti, spręsti ir užkirsti kelią galimoms etinėms savo profesinės veiklos problemoms.

4.

Suteikti studijuojantiems integruotus informacijos perteikimo ir sklaidos gebėjimus (skirtingais lygmenimis, įvertinant auditorijos specifiką), išmokyti konkretiems atvejais pritaikyti ir naudoti tinkamus socialinės komunikacijos sprendimus, ugdyti gebėjimus nustatyti mediacijos konkrečioje situacijoje taikymo galimybes, įvertinti prognozuojamus rezultatus ir pasirinkti tinkamiausią šio instrumento taikymo formą.

4.1

Išugdytas novatoriškumas, kūrybiškumas, aktyvumas, savikritiškumas ir verslumas socialinės komunikacijos ir mediacijos specialisto profesinėje veikloje.

4.2

Geba profesionaliai perteikti informaciją, atsižvelgiant į jos adresatų specifiką bei valdyti auditoriją, geba pasirinkti ir naudoti tinkamus šiuolaikiškus technologinius informacijos perteikimo metodus bei juos įgyvendinančius instrumentus.

5.

Išlavinti gerus savarankiško mokymosi įgūdžius, gebėjimą taikyti įvairias saviugdos darbo formas, informacijos atrankos bei sisteminimo įgūdžius.

5.1

Geba savarankiškai mokytis, rinkti reikalingą informaciją bei užsiimti nuolatine saviugda profesinėje srityje.

5.2

Geba atrinkti informaciją, ją sisteminti ir analizuoti, praktikoje taikyti įvairius socialinių mokslų tyrimo metodus.

5.3

Gali tęsti studijas antroje pakopoje ir motyvuotai pasirinkti tolimesnę profesijos specializaciją.


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

60

1620

676

944

1 SEMESTRAS

30

810

282

528

Privalomieji dalykai

24

648

232

416

SP915B076933

Filosofija

6

162

50

112

SP915B076901

Komunikacijos teorijų pagrindai

6

162

66

96

SP915B076921

Psichologija

6

162

50

112

SP915B076982

Studijų įvadas

6

162

66

96

Pasirenkamieji dalykai

6

162

50

112

SP915B076904

Logika

6

162

50

112

SP915B076920

Politologija

6

162

50

112

SP915B076919

Teisės pagrindai

6

162

50

112

SP915B076941

Verslumas ir savisamda

6

162

50

112

2 SEMESTRAS

30

810

394

416

Privalomieji dalykai

30

810

394

416

SP915B076917

Mediacijos pagrindai

6

162

82

80

SP915B076940

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

162

130

32

SP915B076905

Socialinės komunikacijos konfliktų sprendimas

6

162

66

96

SP915B076934

Specialybės kalba

6

162

50

112

SP915B076902

Žurnalistikos pagrindai

6

162

66

96

2 KURSAS

60

1620

562

1058

3 SEMESTRAS

30

810

314

496

Privalomieji dalykai

30

810

314

496

SP915B076937

Kūrybinis rašymas ir retorika

6

162

50

112

SP915B076927

Socialinė mediacija

6

162

66

96

SP915B076925

Socialinių tyrimų pagrindai

6

162

66

96

SP915B076935

Tarpasmeninis komunikavimas

6

162

66

96

SP915B076936

Viešoji komunikacija

6

162

66

96

4 SEMESTRAS

30

810

248

562

Privalomieji dalykai

30

810

248

562

SP915B076906

Derybos ir komunikacija

6

162

66

96

SP915B076916

Kursinis darbas

6

162

0

162

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

66

96

SP915B076939

Socialinės psichologijos pagrindai

6

162

50

112

SP915B076909

Teisinė mediacija

6

162

66

96

3 KURSAS

60

1620

374

1246

5 SEMESTRAS

30

810

206

604

Privalomieji dalykai

30

810

206

604

SP915B076926

Asmeninės karjeros vadyba ir protokolo pagrindai

6

162

50

112

SP915B076915

Politinių procesų žiniasklaida ir mediacija

6

162

50

112

SP915B076928

Socialinės komunikacijos ir mediacijos praktikumas

3

81

38

43

SP915B076929

Socialinės komunikacijos praktika

9

243

18

225

SP915B076914

Verslo komunikacija ir mediacija

6

162

50

112

6 SEMESTRAS

30

810

168

642

Privalomieji dalykai

24

648

118

530

SP915B076930

Bakalauro baigiamasis darbas

6

162

0

162

SP915B076912

Mediacijos praktika

6

162

18

144

SP915B076938

Socialinė reklama ir viešieji ryšiai

6

162

50

112

SP915B076913

Tarpkultūrinė komunikacija ir mediacija

6

162

50

112

Pasirenkamieji dalykai

6

162

50

112

SP915B076924

Kūrybinės medijų technologijos

6

162

50

112

SP915B076932

Mediacija šeimos ginčuose

6

162

50

112

4 KURSAS

30

810

148

662

7 SEMESTRAS

30

810

148

662

Privalomieji dalykai

24

648

116

532

SP915B076931

Bakalauro baigiamasis darbas

6

162

0

162

SP915B076910

Grupių moderavimas ir fasilitavimas

6

162

42

120

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

32

130

SP915B076923

Profesinio įvaizdžio vadyba

6

162

42

120

Pasirenkamieji dalykai

6

162

32

130

SP915B076911

Informacinė krizių vadyba

6

162

32

130

SP915B076922

Interesų grupės ir lobizmas

6

162

32

130

SP915B076908

Socialinės komunikacijos ir mediacijos etika

6

162

32

130