Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Teisės ir muitinės veiklos bakalauro studijų programa

612M90001


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Pirmoji pakopa

VI lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Ištęstinės studijos 5 m.

210

5670

1336

4334


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Teisė


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Teisės bakalauras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

prof. dr. Alfonsas Laurinavičius

El.paštas: laalfa@mruni.eu


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2020.08.31


9.

Studijų programos tikslai

Bendrasis teisės ir muitinės veiklos bakalauro studijų programos tikslas sutampa su bet kurios kitos universitetinį teisės bakalauro laipsnį suteikiančios programos tikslu – parengti kvalifikuotą teisės specialistą, gebantį dirbti visose teisėsaugos institucijose, t.y. atlikti advokato, prokuroro, notaro, antstolio ir kitas teisines funkcijas, dirbti valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose. Teisės ir muitinės veiklos bakalauro studijų programa turi ir gretutinius tikslus – parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos teisės ir muitinės veiklos bakalauro kvalifikacinį laipsnį turinčius valstybės ir privataus sektorių darbuotojus, turinčius specialių kompetencijų ir gebančius vykdyti profesinę veiklą muitinės, mokesčių įstaigose bei tarptautinės prekybos ir logistikos organizacijose, gebančius šiose srityse kvalifikuotai teikti teisines, organizacines paslaugas.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Teisės ir muitinės veiklos bakalauro studijų programoje visi dalykai yra skirstomis į bendruosius universitetinius ir studijų krypties dalykus (100 proc.). Į bendrųjų universitetinių dalykų grupę įeina tokie dalykai, kaip filosofija, etika, logika, profesinė užsienio kalba, lotynų kalba, specialybės kalba, psichologija, informatika, retorika, ekonomikos teorija, vadyba ir kt.) Studijų krypties dalykai apima teorinius ir profesinius dalykus, kurių studijos teikia žinių ir gebėjimų. Studijų krypties dalykai yra skirstomi į: • fundamentines žinias teikiančius dalykus, pavyzdžiui: teisės teorija, teisės istorija, filosofija, logika ir kt.; • teisės žinias teikiantys dalykai, pavyzdžiui: konstitucinė teisė, administracinė teisė, administracinis procesas, baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas, civilinė teisė, civilinis procesas, darbo teisė, finansų teisė, Europos Sąjungos teisė, tarptautinė teisė, šeimos teisė ir kt.; • kitų socialinių mokslų žinias teikiantys dalykai, pavyzdžiui: muitinės ir teisėsaugos institucijų teisinis reglamentavimas, prekių klasifikavimas, kilmė ir vertė ir kt. • specialaus lavinimo dalykai skirstomi į tris studijų šakas: • Muitinės veikla – studijuoja: muitinės teisė ir procedūros, rizikos valdymas ir pramoninės nuosavybės apsauga, mokesčiai ir mokestiniai ginčai, kt; • Mokesčių institucijų veikla – studijuoja: muitinių administravimo pagrindai, mokesčių teisė, mokesčių mokėtojų aptarnavimas ir kontrolė, nacionaliniai mokesčiai, kt.; • Tarptautinė prekyba ir logistika – studijuoja: muitinių administravimo pagrindai, tarptautinės prekybos teorija, verslo logistika, mokesčiai ir mokestiniai ginčai, kt. Dauguma programoje dėstomų dalykų yra privalomi (33), dalis alternatyviai pasirenkami pagal studijų šakas (4) (santykis 89:11 proc.).

Teisės ir muitinės veiklos studijų programa yra taikomojo pobūdžio ir orientuota į praktinę veiklą. Programa suteikia teisinį išsilavinimą, todėl studentai geba atlikti skirtingo profilio teisininko funkcijas. Be to, studijų metu įgyjamos specialios muitinių, mokesčių institucijų veiklos bei tarptautinės prekybos ir logistikos teorinės žinios, lavinami atitinkami praktiniai gebėjimai, todėl baigusieji šią programą yra kompetentingi dirbti įvairaus lygio (visų pirma žemiausios ir viduriniosios grandies) vadovais viešajame ir privačiame sektoriuose.

Ši programa yra originali, nes į teisės studijas yra integruoti specialūs studijų dalykai. Nuo kitų teisės bakalauro studijų programos, vykdomų Mykolo Romerio universitete ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, skiriasi tuo, kad pagal pasirinktą studijų šaką įgyja specialiųjų kompetencijų: muitinių veiklos, mokesčių institucijų veiklos arba tarptautinės prekybos ir logistikos srityse. Šalia klasikinių teisės studijų dalykų yra studijuojami muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų valdymas, prekių muitinės vertės, mokesčių apskaičiavimo bei kiti specifiniai dalykai, o įgyjamos kompetencijos turi taikomąjį, praktinį pobūdį ir viešosiose, ir privačiose, ir visuomeninėse organizacijose. Šiomis studijomis siekiama parengti aukštos profesinės kompetencijos teisininkus, bakalauro kvalifikacinį laipsnį turinčius valstybės darbuotojus ir privačiai dirbančius teisininkus, gebančius profesionaliai vykdyti valstybės tarnautojo ar verslo specialisto funkcijas, reaguoti į kintančius profesinės veiklos reikalavimus, kvalifikuotai teikti teisines ir specialiąsias mokesčių administravimo paslaugas įgyvendinant valstybės teisinę, fiskalinę politiką. Kitas studijų programos skiriamasis bruožas – tokios studijų programos nesiūlo kitos Lietuvos aukštosios universitetinės ir neuniversitetinės mokyklos. Tai reiškia, kad universitetinės teisės ir muitinės veiklos bakalauro studijos yra vykdomos tik Mykolo Romerio universitete ir programą rengė ir kuravo Muitinės veiklos katedra (dabar – Tarptautinės prekybos ir muitų katedra). Studijų programų tikslų analizė rodo, kad Teisės ir muitinės veiklos bakalauro studijų programų tikslai yra susiję su magistrantūros studijų programos tikslais, bet nesutampa su jais, nes, pavyzdžiui, Teisės ir muitinės bei mokesčių institucijų magistrantūros studijos yra aukštesnio lygio ir skirtos gilinti bakalauro studijose įgytas žinias ir gebėjimus.

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant pirmojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VI lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai. Todėl veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti. Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą. Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje. Kvalifikacija leidžia patobulinti ir praplėsti profesinės srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtoti pažintines kompetencijas), kaip to reikalauja profesinės veiklos kintamumas.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Į bakalauro studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiama į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus (jeigu jie yra numatyti) ar kitus MRU nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis ir konkursinio balo formavimo principus, išskiriant pagrindinį dalyką, nustato aukštosios mokyklos, suderinusios su Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija apie studentų priėmimo taisykles ir konkursinio balo sandarą skelbiama čia

Pagal akademinių kreditų įskaitymo tvarką gali būti įskaityti kitose aukštosiose mokyklose studijuoti dalykai analogiški studijuojamiems. Bendrauniversitetiniai dalykai užskaitomi be apribojimų. Teisinių dalykų užskaitymams keliami papildomi reikalavimai. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti tarnybiniai gebėjimai dirbti muitinės, mokesčių institucijose arba tarptautinės prekybos ir logistikos srityje nėra pripažįstami.

Studijų laikotarpiu studentas turi įvykdyti šiuos reikalavimus: 1. Per studijų laikotarpį surinkti 210 kreditų iš privalomų ir alternatyviai pasirenkamų dalykų; 2. Pasirinktinai išlaikyti Administracinės teisės ir administracinio proceso arba Civilinės teisės ir civilinio proceso egzaminą; 3. Parengti magistro baigiamąjį darbą ir jį viešai apginti specialiai sudarytoje komisijoje.


12.

Tolesnių studijų galimybės

Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Įgyta kvalifikacija teisės ir muitinės veiklos programos absolventui suteikia teisę dirbti visų valstybinių, visuomeninių ir privačių institucijų teisės ir valdymo tarnybose bei įvairaus lygio vadovais viešajame ir privačiame sektoriuose. Įgytos specialiosios teisinės, administracinės bei vadybinės kompetencijos jiems suteikia galimybę dirbti įvairiose tarptautinės prekybos infrastruktūros organizacijose. Pavyzdžiui, šios programos bakalaurai dirba advokatų padėjėjais, antstoliais, konsultacinėse ir audito organizacijose, taip pat muitinės, mokesčių institucijų įstaigose, tarptautinio logistikos verslo, verslo tarpininkų ir kitose tarptautinės prekybos infrastruktūros įmonėse.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Seminariniu darbu pagrįsti metodai

Frontalinė žodinė apklausa. Individuali žodinė apklausa. Sąvokų žemėlapiai. Teorinių žinių patikrinimo testas. Kontrolinis darbas Įvairių tipų referatai. Pristatymai. Bendras piešinys. Aplanko metodas.

Savarankiškas darbas su rekomenduojamais šaltiniais

Įvairių tipų referatai. Pristatymai. Kursinis darbas. Bakalauro baigiamasis darbas. Aplanko metodas. Teisės aktų analize pagrįstos užduotys.

Atvejų analizė ir refleksija grįsti studijų metodai

Žodiniai pranešimai. Pristatymai. Įvairių tipų referatai. Situacijų sprendimo užduotys. Tiriamasis darbas. Aplanko metodas. Atvejo analizė.

Problemomis grįstas mokymas

Problemų sprendimo užduotys. Tiriamasis darbas. Pristatymai. Įvairių tipų referatai. Aplanko metodas. Kūrybinės užduotys.

Kolektyvinis darbas ir mokymasis atliekant tyrimus, diskusijos ir debatai

Savęs vertinimas. Kolegų vertinimas. Tiriamasis darbas. Pristatymai. Aplanko metodas.

Tikslinės konsultacijos (individualios, grupinės, interaktyviu būdu ir kt.)

Mokymosi bendradarbiaujant užduotys. Referatai. Kursiniai darbai. Pristatymai. Aplanko metodas.

Pažintinės išvykos. Darbo vizitai

Aplanko metodas. Pristatymai.

Praktika ir praktinių užduočių darbų atlikimas (simuliacinių situacijų analizė, vaidmeniniai žaidimai)

Ataskaitos. Praktikumas. Pristatymas. Teisinių ir specialių profesinės veiklos situacijų sprendimas. Tiriamasis darbas. Aplanko metodas.

Projektinis darbas

Projektinio darbo pristatymas. Aplanko metodas. Ataskaitos. Pristatymas.

Grafinės vizualizacijos technikos metodas

Pristatymai. Aplanko metodas. Įvairios kūrybinės užduotys.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Savarankiškumas ir mokymasis bei profesinės karjeros planavimas: gebėjimas dirbti individualiai ir planuoti savo mokymosi procesą, atsižvelgiant į teisinio ir organizacinio darbo ir mokymosi visą gyvenimą vertybines nuostatas

1.1

Geba taikyti tarpdalykinėse studijų ar profesinės veiklos srityse integruotas profesinės veiklos ir studijų srities žinias, pagrįstas naujais fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais

1.2

Geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos ir studijų srityse ir planuoti mokymosi procesą ir karjerą

2.

Komunikaciniai gebėjimai ir komandinis darbas: gebėjimas efektyviai bendrauti ir sklandžiai bei argumentuotai reikšti mintis, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti tiek žodžiu, tiek raštu, naudojant teisės terminiją ir teisės normas, taip pat gebėjimas dirbti grupėje

2.1

Geba bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant profesinės veiklos ar studijų srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus

2.2

Geba dirbti grupėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje; objektyviai vertinti ir valdyti komandoje vykstančius procesus bei paskirstyti užduotis komandos nariams atsižvelgiant į jų žinias, sugebėjimus, savybes

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

3.

Teisininko profesinė etika ir konfliktų valdymas: gebėjimas atsakingai, sąžiningai, kruopščiai ir skaidriai veikti užtikrinant bei ginant atstovaujamo asmens interesus; gebėjimas išlaikyti nešališką ir objektyvų elgesį konfliktinėse situacijose

3.1

Laikantis profesinės etikos, geba spręsti konfliktines situacijas bei priimti atsakingus ir klientui naudingiausius sprendimus

3.2

Vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, geba prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai

4.

Kritinis ir strateginis mąstymas ir kūrybingumas teisininko profesijoje: gebėjimas analizuoti praktines situacijas, užmegzti ir išlaikyti profesinius santykius su individais, grupėmis, bendruomene ar organizacijų personalu ar kitais specialistais, derinant priešingus interesus

4.1

Geba analizuoti praktines situacijas, apibūdinti galinčias kilti teisines problemas, pateikti pagrįstus argumentus bei sukurti ir perteikti naujas idėjas ar kurti inovacinių problemų ir situacijų sprendimus, suvokia pokyčių poreikį, jų įgyvendinimo galimybes ir būdus, geba prisitaikyti prie kintančios aplinkos

4.2

Geba analizuoti ir fiksuoti teisinės veiklos rezultatus, koreguoti savo veiklą atsižvelgiant į rezultatų analizę, geba laiku priimti profesinius sprendimus, įvertinti jų sprendimų padarinius ir riziką bei geba būti kūrybingu teisinių paslaugų teikėju, kritiškai ir refleksyviai mąstyti ir sėkmingai veikti rinkos dėsnių aplinkoje

5.

Teisinių problemų nustatymas, analizė, sprendimas: gebėjimas kvalifikuoti teisinę situaciją ar ginčą bei pasiūlyti situacijos/ginčo šalims situacijos ar ginčo sureguliavimo būdus ir priemones

5.1

Geba tinkamai vartoti teisinę terminologiją, pateikti esmines teisės ir specialiąsias atitinkamų organizacijų veiklos sąvokas, principus ir teorines žinias, struktūruotai ir aiškiai reikšti savo mintis, idėjas

5.2

Geba atpažinti ir analizuoti naujas teisės problemas, taikyti žinias ir supratimą sprendžiant kiekybines ir kokybines teisinio ir vadybinio pobūdžio problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui, pasirenkant tinkamus sprendimo būdus ir metodus

5.3

Geba perteikti studijų ir teisinės veiklos srities žinias bei supratimą tikslinėms grupėms (specialistams, kitiems besimokantiems ir kt.)

6.

Įvairių teisinių tyrimų atlikimas ir rezultatų interpretavimas: gebėjimas vykdyti mokslinius tyrimus teisės ir valdymo tematika: ieškoti, atrinkti, nagrinėti ir analizuoti reikalingą informaciją teisės bei valdymo tematika, kelti pagrįstas hipotezes, tyrimo uždavinius ir tikslus, juos įgyvendinti

6.1

Geba savarankiškai planuoti ir atlikti nedidelės apimties mokslinius tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis (teisės ir valdymo mokslų srityse), reikalingus svarbioms mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, kultūrinei ir meninei kūrybai, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais

6.2

Geba iškelti teisės ir valdymo tyrimo problemas, tyrimo hipotezes, jas patikrinti, geba nustatyti konkrečius ir praktiškai įgyvendinamus tyrimo uždavinius ir tikslus, juos pasiekti atliekant metodologiškai pagrįstą tyrimą

7.

Teisinė muitinės, kitų mokesčių įstaigų bei tarptautinio verslo įmonių veikla: gebėjimas modeliuoti situacijas, priimti sprendimus pasitelkiant bendrąsias ir specialiąsias teisės ir valdymo žinias, muitinės kontrolės priemones ir tarptautinės prekybos infrastruktūros organizacijų patirtį

7.1

Geba įgyvendinti teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teisinėmis priemonėmis ginti valstybės ir verslo subjektų interesus

7.2

Geba analizuoti teisiškai reglamentuotų muitinės, kitų mokesčių įstaigų procedūras, praktiškai jas taikyti atliekant muitinės, mokesčių institucijų aptarnavimo ir kontrolės funkcijas, valdant riziką

7.3

Žino Europos Sąjungos bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius muitų kitų mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir kontrolės procedūras, etiškos šių valstybės institucijų veiklos principus skatinant savanorišką, sąžiningą mokesčių mokėjimą

8.

Įgijo gebėjimų valdyti muitinės, kitų mokesčių institucijų procesus, vykdyti valstybės institucijų funkcijas, sudėtingas praktines užduotis, perprato valstybės ir verslo partnerystės politiką, orientuotą palaikyti verslo plėtrą, užtikrinti jo saugą ir saugumą bei tarptautinės logistikos sisteminį pobūdį ir jos vaidmenį tarptautinei prekybai

8.1

Perpranta šiuolaikinės tarptautinės prekybos politikos nuostatas, jos reguliavimo tikslus ir priemones, šiuolaikinės tarptautinės prekybos infrastruktūros plėtros tendencijas

8.2

Lavina gebėjimus naudotis prekių aprašymo ir kodifikavimo standartais, nustatyti prekių kilmę, muitinę vertę, apibrėžti prekių komercinį ženklinimą – skiriamuosius pramoninės nuosavybės požymius, reikšmingus valdant riziką

8.3

Perpranta logistikos vaidmenį tarptautiniame versle ir muitinėje, jos praktinio taikymo galimybes, įgijo žinių dėl materialių ir nematerialių logistikos, kitų intelektinės nuosavybės objektų teisinio disponavimo, suvokė jų vaidmenį plėtojant tarptautinės prekybos organizacijų veiklą

8.4

Geba objektyviai vertinti ir konstruktyviai, moderniais valdymo metodais palaikyti darbo kokybę, atsakingai, autonomiškai vykdyti patikėtas funkcijas demonstruojant iniciatyvumą, verslumą bei ginti teisėtus subjektų interesus


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

45

1215

303

912

1 SEMESTRAS

24

648

146

502

Privalomieji dalykai

24

648

146

502

SM915B0416143

Muitinės ir teisėsaugos institucijų teisinis reglamentavimas

6

162

38

124

SM915B041638

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

162

34

128

SM915B0416122

Studijų įvadas

6

162

34

128

SM915B041625

Teisės istorija

6

162

40

122

2 SEMESTRAS

21

567

157

410

Privalomieji dalykai

18

486

120

366

SM915B041619

Filosofija

3

81

46

35

SM915B0416141

Specialybės kalba

3

81

28

53

SM915B041620

Teisės teorija

12

324

46

278

Pasirenkamieji dalykai

3

81

37

44

SM915B041631

Ekonomikos teorija

3

81

40

41

SM915B0416128

Verslumas ir savisamda

3

81

34

47

2 KURSAS

41

1107

293

814

3 SEMESTRAS

21

567

141

426

Privalomieji dalykai

18

486

110

376

SM915B041606

Administracinė teisė (bendroji dalis)

6

162

38

124

SM915B0416145

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

162

38

124

SM915B041607

Prekių klasifikavimas, kilmė ir vertė

6

162

34

128

Pasirenkamieji dalykai

3

81

31

50

SM915B0416152

Muitinės teisė ir procedūros

3

81

36

45

SM915B0416155

Muitinių administravimo pagrindai

3

81

38

43

Psichologija

3

81

18

63

4 SEMESTRAS

20

540

152

388

Privalomieji dalykai

17

459

114

345

SM915B041634

Administracinė teisė (specialioji dalis)

6

162

38

124

SM915B041632

Administracinio proceso teisė

6

162

38

124

SM915B0416138

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

5

135

38

97

Pasirenkamieji dalykai

3

81

38

43

SM915B0416161

Mokesčių teisė

3

81

38

43

SM915B0416153

Muitinės teisė ir procedūros

3

81

38

43

SM915B0416163

Tarptautinės prekybos teorija

3

81

38

43

3 KURSAS

40

1080

268

812

5 SEMESTRAS

20

540

128

412

Privalomieji dalykai

20

540

128

412

SM915B041608

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

10

270

64

206

SM915B041624

Civilinė teisė (bendroji dalis)

10

270

64

206

6 SEMESTRAS

20

540

140

400

Privalomieji dalykai

20

540

140

400

SM915B041621

Baudžiamojo proceso teisė

10

270

70

200

SM915B041637

Civilinio proceso teisė

10

270

70

200

4 KURSAS

49

1323

390

933

7 SEMESTRAS

23

621

166

455

Privalomieji dalykai

20

540

128

412

SM915B041609

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

10

270

62

208

SM915B041618

Civilinė teisė (specialioji dalis)

10

270

66

204

Pasirenkamieji dalykai

3

81

38

43

SM915B0416170

Mokesčių mokėtojų aptarnavimas ir kontrolė

3

81

38

43

SM915B0416144

Rizikos valdymas ir pramoninės nuosavybės apsauga

3

81

38

43

SM915B0416172

Verslo logistika

3

81

38

43

8 SEMESTRAS

26

702

224

478

Privalomieji dalykai

20

540

168

372

SM915B041630

Darbo teisė

6

162

46

116

SM915B041636

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

135

38

97

SM915B0416164

Finansų teisė

4

108

38

70

SM915B041633

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

135

46

89

Pasirenkamieji dalykai 1

3

81

38

43

Komercinė teisė

3

81

38

43

SM915B041603

Mokesčiai ir mokestiniai ginčai

3

81

38

43

SM915B041616

Nacionaliniai mokesčiai

3

81

38

43

Pasirenkamieji dalykai 2

3

81

18

63

Autorių teisė

3

81

18

63

SM915B0416186

Ikiteisminis tyrimas

3

81

18

63

Kriminalistika

3

81

18

63

Kriminologija

3

81

18

63

5 KURSAS

35

945

98

847

9 SEMESTRAS

23

621

94

527

Privalomieji dalykai

23

621

94

527

SM915B041626

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

4

108

38

70

SM915B041639

Praktika

15

405

18

387

SM915B041622

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

108

38

70

10 SEMESTRAS

12

324

4

320

Privalomieji dalykai

6

162

0

162

SM915B041629

Bakalauro baigiamasis darbas

6

162

0

162

Baigiamieji egzaminai

6

162

4

158

SM915B041623

Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0416107

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B041635

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0416127

Darbo teisė ir socialinės saugos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0416112

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0416131

Konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0416133

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158

SM915B0416132

Teisės teorija (baigiamasis egzaminas)

6

162

4

158