Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2015-2016)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Viešojo administravimo bakalauro studijų programa

612N71001


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas

Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Pirmoji pakopa

VI lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Ištęstinės studijos 5 m.

210

5670

855

4815


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Socialinių mokslų studijų sritis

Viešasis administravimas


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Viešojo administravimo bakalauras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Doc. dr. Jolanta Urbanovič

Valakupių g. 5, Vilnius, Kab.: I-52, Tel.: (8 5) 274 0634 El. p. vainius@mruni.eu


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2019.08.31


9.

Studijų programos tikslai

Viešojo administravimo studijų programos tikslai – Parengti specialistus gebančius dirbti vadybinį –administracinį darbą viešojo sektoriaus organizacijose, gebančius identifikuoti, analizuoti ir spręsti problemas viešųjų organizacijų administravimo, personalo vadybos, viešojo sektoriaus ekonomikos, administracinės teisės, e. valdžios, socialinių ir demografinių procesų, kompiuterinės raštvedybos ir elektroninių viešųjų paslaugų taikymo srityse


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

32 proc. programos sudaro Viešojo valdymo ir jam artimų sričių dalykai (Valstybės institucijų ir įstaigų vadyba, viešojo sektoriaus statistika, viešojo administravimo tyrimų metodologija, viešojo sektoriaus ekonomikos pagrindai, valstybės tarnyba, administracinė teisė, viešojo administravimo teorijos ir paradigmos, administracinio proceso teisė, viešosios politikos formulavimo ir įgyvendinimo procesai, viešojo administravimo sistemos, socialinių paslaugų administravimas, viešojo sektoriaus statistika, strateginis valdymas, personalo vadyba, informacinės technologijos ir e- valdžia, konstitucinė teisė, viešojo sektoriaus ekonomikos pagrindai ). Tiriamajam ir bakalauro baigiamajam darbui skiriama 7 proc. programos dalykų. Studentų praktikai – 7 proc. programos dalykų. Alternatyviems dalykams (Smulkaus ir vidutinio verslo valstybinis reguliavimas, ekonomikos teorija, švietimo įstaigų administravimas, bendruomeniškumas – politinio ir vadybinio (administracinio) mąstymo paradigma globalizacijos amžiuje, marketingas viešajame sektoriuje, mokesčių administravimo pagrindai, teisėsaugos administravimo pagrindai, muitų administravimo pagrindai ES institucijos ir valdymas, regionų administravimas, Lietuvos energetikos sektoriaus valdymas, Elitas ir lyderystė, informatika, Įvaizdžio vadyba, retorika, Lotynų kalba, Etika, protokolas ir etiketas, informacijos vadyba, psichologija, Valstybės finansai, aplinkosaugos administravimas, tarptautinė ekonomika, konfliktų studijų pagrindai, Europos integracijos procesai, ES struktūrinių fondų administravimas, nevyriausybinių institucijų vadyba, savivaldos teisė, savivaldos įstaigų vadyba, projektų vadyba, valstybės tarnyba ES šalyse Lyginamoji politika tarptautinė žmogaus teisių apsauga) - skiriama 18 proc. 32 poc. yra skiriama bendrojo lavinimo ir kiti bendrieji bei tiesiogiai ir netiesiogiai susieję su viešuoju administravimu dalykai ( vadyba, sociologija, logika, specialybės kalba, profesinė užsienio kalba, politologija, teisės pagrindai, filosofija, taikomoji matematikia ir kiekybiniai metodai, demografija, organizacinė elgsena, ).

Programa yra taikomojo pobūdžio ir labiau orientuota į praktinę veiklą, siekiant paruošti studentus darbui Lietuvos viešajame sektoriuje Lietuvos valstybės tarnyboje bei nevyriausybinėse organizacijose.

Studijų programa skiriasi nuo kitų Mykolo Romerio universiteto bei kitų Lietuvos universitetų panašių viešojo administravimo bakalauro studijų programų tuo, kad ji sukurta vadybinių ir politinių viešojo administravimo aspektų sankirtoje joje yra nemažai teisės ir kitų socialinių mokslų dalykų, supažindinančių studentus su teisiniais viešojo valdymo aspektais visuomenėje vykstančiais socialiniais procesais

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant pirmojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VI lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai. Todėl veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti. Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą. Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje. Kvalifikacija leidžia patobulinti ir praplėsti profesinės srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtoti pažintines kompetencijas), kaip to reikalauja profesinės veiklos kintamumas.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Į bakalauro studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiama į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus (jeigu jie yra numatyti) ar kitus MRU nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis ir konkursinio balo formavimo principus, išskiriant pagrindinį dalyką, nustato aukštosios mokyklos, suderinusios su Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija apie studentų priėmimo taisykles ir konkursinio balo sandarą skelbiama čia

Pripažįstamas ankstesnis mokymasis (formalusis, neformalusis bei avaiminiu būdu įgytos praktinės žinios ir gebėjimai), jeigu atitinka studijų dalykų programų turinys ir studijų kreditų apimtis.

Surinkti 210 ECTS kreditų bei atlikti praktiką, o taip pat parengti ir apginti bakalauro baigiamąjį darbą


12.

Tolesnių studijų galimybės

Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę viešojo administravimo programos absolventui dirbti valstybės tarnautojais įvairių sektorių valstybės tarnybos, savivaldybių ir kitose viešojo sektoriaus institucijose bei vadybininkais privačiose įmonėse.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Paskaitos, seminarai organizuoti probleminio ir interaktyvaus mokymo pagrindais, grupinės diskusijos, frontalinė apklausa, individuali žodinė apklausa, prezentaciniai metodai. Savarankiškas darbas, rengiant bakalauro baigiamąjį darbą. Praktikos atlikimas viešojo sektoriaus organizacijose.

Studentų ir klausytojų studijų rezultatai vertinami naudojantis MRU viešai paskelbtoje tvarkoje nustatytais kriterijais, metodais ir procedūromis, naudojant 10 balų sistemą. Studijų programa užbaigiama magistro baigiamojo darbo viešo gynimo procedūra.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Planavimo ir organizavimo gebėjimai

1.1

Siekdamas užsibrėžtų tikslų bus motyvuotas, gebės dirbti, savarankiškai kaupdamas, analizuodamas ir interpretuodamas informaciją, plėtoti idėjas ir jas kritiškai argumentuoti.

1.2

Geba paskirstyti vaidmenis komandos nariams veiklos tikslui pasiekti

2.

Tarpasmeniniai ir bendravimo gebėjimai (gebėjimas bendrauti, gebėjimas dirbti grupėje)

2.1

Gebės efektyviai bendrauti ir bus socialiai aktyvus, organizuodamas ir įgyvendindamas įvairius projektus, grupinius darbus

3.

Kritiškas ir savikritiškas mąstymas

3.1

Gebės kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai vertinti savo ir kitų darbo kokybę.

3.2

Gebės kritiškai mąstyti, sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu (pokalbiai ir atsiskaitymai žodžiu) ir raštu (atsiskaitymai raštu), aptardamas esminius klausimus, susijusius su įvairiais viešojo administravimo aspektais.

4.

Gebėjimas prisitaikyti prie naujų situacijų, gebėjimas spręsti problemas

4.1

Gebės greitai mąstyti ir dirbti kūrybiškai, spręsdamas įvairias viešojo administravimo problemas.

4.2

Geba planuoti veiklą kritiškai įvertindamas prieštaringą informaciją iš skirtingų šaltinių.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

5.

Gebėjimas pademonstruoti viešojo sektoriaus ekonomikos pagrindų (biudžeto planavimo, statistikos, monetarinės politikos, smulkau ir vidutinio verslo valstybinio reguliavimo irk t.) žinias

5.1

Gebės apibūdinti pagrindinius viešojo sektoriaus ekonomikos principus, biudžeto planavimo principus, statistikos tarnybos valdymą bei organizavimą ir įvairius monetarinės politikos aspektus.

5.2

Gebės paaiškinti pagrindinius smulkaus ir vidutinio verslo valstybinio reguliavimo principus

6.

Gebėjimas padėti rengti viešojo administravimo srities teisės aktus

6.1

Gebės parengti ir organizuoti teisės aktų taikymą procesuose susijusiuose su viešojo administravimo veikla

7.

Gebėjimas dirbti su šiuolaikinėmis, viešajam sektoriui adaptuotomis, informacinėmis programomis

7.1

Viešojo administravimo institucijose (ypač savivaldybėse) gebės taikyti ir pademonstruoti žinias informacinių technologijų bei elektroninių viešųjų paslaugų organizavimo srityse.

7.2

Gebės identifikuoti ir išanalizuoti pagrindinius elektroninių viešųjų paslaugų modelius taikomus viešojo administravimo institucijose

8.

Gebėjimas interpretuoti šiuolaikines socialines, politines bei demografines tendencijas be jų įtaką viešojo sektoriaus reformoms

8.1

Gebės argumentuotai paaiškinti demografinių, socialinių ir politinių procesų įtaką valstybės ir viešojo valdymo institucijoms.

8.2

Gebės atlikti tyrimus nustatančius demografinių procesų įtaką viešojo administravimo institucijoms

9.

Šiuolaikinių viešojo valdymo modernizavimo tendencijų išmanymas.

9.1

Studentas baigęs studijų programą: suvoks pagrindines viešojo administravimo teorijas, paradigmas, šiuolaikines viešojo administravimo modernizavimo, marketingo ir regionų administravimo tendencijas

9.2

Gebės taikyti šiuolaikinius socialinių mokslų (taip pat ir viešojo valdymo) tyrimų metodus

10.

Gebėjimas taikyti šiuolaikinius viešosios politikos įgyvendinimo principus ir bei viešojo sektoriaus vadybines inovacijas

10.1

Gebės apibūdinti ir paaiškinti viešosios politikos formulavimo ir įgyvendinimo procesus. Įgyvendinant viešąją politiką gebės taikyti šiuolaikinius valstybės ir savivaldos institucijų vadybos ir administravimo metodus.

10.2

Gebės palyginti valstybės tarnybos modelius Europos Sąjungos (ES) šalyse bei apibūdinti jų kaitos tendencijas

11.

Inovatyvumo gebėjimai diegiant modernius vadybinius veiklos principus įvairiose viešojo sektoriuas organizacijose

11.1

Gebės taikyti šiuolaikinės vadybos principus įvairiose viešojo valdymo kryptyse ir srityse (regionų, švietimo, energetikos, muitų, mokesčių, aplinkosaugos, socialinių ir teisėsaugos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei projektų rengimo ir kt.).

11.2

Gebės apibūdinti ir paaiškinti šiuolaikinių vadybos metodų adaptavimą Lietuvos ir kitų pokomunistinių šalių viešojo valdymo realijose

12.

Šiuolaikinių žmogiškųjų išteklių vadybos principų išmanymas

12.1

Gebės taikyti šiuolaikinius personalo (žmogiškųjų išteklių) valdymo principus viešojo sektoriaus organizacijose, spręsti darbuotojų konfliktus.

12.2

Įgis savarankiško mokymosi įgūdžių, reikalingų tolimesniam šiuolaikinių žmogiškųjų išteklių valdymo principų pažinimui


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

48

1296

255

1041

1 SEMESTRAS

24

648

129

519

Privalomieji dalykai

18

486

106

380

SN715B0543104

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

162

34

128

SN715B0543108

Studijų įvadas

6

162

34

128

SN715B054373

Viešojo administravimo teorijos ir paradigmos

6

162

38

124

Pasirenkamieji dalykai

6

162

23

139

SN715B0543110

Elitas ir lyderystė

6

162

24

138

SN715B054388

Europos integracijos procesai

6

162

20

142

SN715B054378

Įvaizdžio vadyba

6

162

22

140

SN715B054364

Politologija

6

162

20

142

SN715B054380

Psichologija

6

162

28

134

2 SEMESTRAS

24

648

127

521

Privalomieji dalykai

18

486

96

390

SN715B054366

Logika

6

162

44

118

SN715B054375

Specialybės kalba

6

162

20

142

SN715B054365

Vadyba

6

162

32

130

Pasirenkamieji dalykai

6

162

31

131

SN715B054395

Konfliktų studijų pagrindai

6

162

28

134

SN715B0543112

Retorika

6

162

28

134

SN715B054359

Taikomoji matematika ir kiekybiniai metodai

6

162

32

130

Verslumas ir savisamda

6

162

34

128

2 KURSAS

42

1134

196

938

3 SEMESTRAS

18

486

94

392

Privalomieji dalykai

12

324

66

258

SN715B0543107

Sociologijos įvadas

6

162

28

134

SN715B054352

Viešojo administravimo tyrimų metodologija

6

162

38

124

Pasirenkamieji dalykai

6

162

28

134

SN715B0543100

Europos Sąjungos institucijos ir valdymas

6

162

28

134

SN715B054371

Švietimo įstaigų administravimas

6

162

28

134

SN715B054397

Valstybės tarnyba

6

162

28

134

SN715B054399

Vietos bendruomenių vaidmuo viešojo valdymo sistemoje

6

162

28

134

4 SEMESTRAS

24

648

102

546

Privalomieji dalykai

24

648

102

546

SN715B054358

Filosofija

6

162

32

130

SN715B054386

Kursinis darbas

6

162

0

162

SN715B054390

Teisės pagrindai

6

162

32

130

SN715B054372

Valstybės institucijų ir įstaigų vadyba

6

162

38

124

3 KURSAS

42

1134

195

939

5 SEMESTRAS

24

648

110

538

Privalomieji dalykai

18

486

84

402

SN715B054391

Konstitucinė teisė

6

162

24

138

SN715B054354

Nevyriausybinių institucijų vadyba

6

162

28

134

SN715B054353

Strateginis valdymas

6

162

32

130

Pasirenkamieji dalykai

6

162

26

136

SN715B0543102

Marketingas viešajame sektoriuje

6

162

26

136

SN715B054382

Mokesčių administravimo pagrindai

6

162

26

136

SN715B054368

Regionų administravimas

6

162

26

136

6 SEMESTRAS

18

486

85

401

Privalomieji dalykai

12

324

58

266

SN715B054362

Administracinė teisė

6

162

34

128

SN715B054360

Viešojo sektoriaus ekonomikos pagrindai

6

162

24

138

Pasirenkamieji dalykai

6

162

27

135

SN715B054393

Energetikos sektoriaus valdymas

6

162

28

134

SN715B054374

Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimas

6

162

28

134

SN715B0543101

Lyginamoji politika

6

162

28

134

SN715B0543116

Organizacinė elgsena

6

162

26

136

Projektų vadyba

6

162

26

136

4 KURSAS

48

1296

196

1100

7 SEMESTRAS

24

648

120

528

Privalomieji dalykai

18

486

94

392

SN715B0543103

Gerovės valstybės modeliai

6

162

28

134

SN715B054356

Valstybės tarnyba Europos Sąjungos šalyse

6

162

30

132

SN715B054389

Viešojo administravimo sistemos

6

162

36

126

Pasirenkamieji dalykai

6

162

26

136

Aplinkosaugos administravimas

6

162

26

136

SN715B054367

Personalo vadyba

6

162

24

138

SN715B054355

Socialinių paslaugų administravimas

6

162

26

136

SN715B054398

Teisėsaugos organizavimo pagrindai

6

162

26

136

8 SEMESTRAS

24

648

76

572

Privalomieji dalykai

24

648

76

572

SN715B054385

Informacinės technologijos ir e-valdžia

6

162

20

142

SN715B054387

Kursinis darbas

6

162

0

162

SN715B054376

Savivaldos įstaigų vadyba

6

162

28

134

SN715B054381

Viešosios politikos formulavimo ir įgyvendinimo procesai

6

162

28

134

5 KURSAS

30

810

18

792

9 SEMESTRAS

20

540

18

522

Privalomieji dalykai

20

540

18

522

SN715B054383

Bakalauro baigiamasis darbas

5

135

0

135

SN715B054379

Praktika

15

405

18

387

10 SEMESTRAS

10

270

0

270

Privalomieji dalykai

10

270

0

270

SN715B054384

Bakalauro baigiamasis darbas

10

270

0

270