Studijų programos aprašas (Priėmimo metai: 2012-2013)


1.

Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis kodas

Verslo informatikos bakalauro studijų programa

612I10006


2.

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Programos vykdymo kalba (-os)

Mykolo Romerio universitetas Socialinės informatikos fakultetas, Informatikos ir programų sistemų katedra

Anglų, Lietuvių


3.

Studijų rūšis

Studijų pakopa

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

Universitetinės studijos

Pirmoji pakopa

VI lygis


4.

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Programos apimtis kreditais (ECTS)

Visas studento darbo krūvis valandomis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

Nuolatinės studijos 3,5 m.

210

5670

1902

3769


5.

Studijų sritis

Studijų programos kryptis (šaka)

Fizinių mokslų studijų sritis

Informatika


6.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Informatikos bakalauras


7.

Studijų programos vadovas

Vadovo kontaktinė informacija

Prof. dr. Dalė Dzemydienė

Ateities 20, Vilnius, Kab. III-328, el. p. daledz@mruni.eu, +37052714738, +37052714573, +37068563352


8.

Akredituojanti institucija

Akredituota iki

Studijų kokybės vertinimo centras

2014.12.31


9.

Studijų programos tikslai

Verslo informatikos programos tikslas -parengti informatikos specialistus, gebančius projektuoti ir prižiūrėti verslo valdymo programinę įrangą, informacines sistemas, patarti bei konsultuoti verslo informacinio komunikacinio technologinio aprūpinimo klausimais ir padėti organizuoti verslo valdymo informacinius procesus pagal šiuolaikines IKT vystymo tendencijas.


10.

Studijų programos profilis

Studijų programų turinys: dalykų grupės

Studijų programos pobūdis

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijų pagrindų dalis: Informatikos teorinių pagrindų dalykai (ITPD) sudaro 10 proc. programos (Algoritmų teorija, Matematinė logika (alt.), Diskrečiosios struktūros, Duomenų struktūros ir algoritmai)

Visa programa orientuota verslo informatikų šiuolaikiniams poreikiams, kur ypač reikalingos žinios apie skaičiavimo metodus, verslo valdymo (strateginio ir operatvaus) būdus, ekonomikos ir verslo teisės žinias, verslo programinį - informacinį aprūpinimą, informacinių technologijų, kompiuterizuotų programų srities teorijas, jų praktinį taikymą bei šios srities problemų tyrimus.

Mykolo Romerio universiteto bakalauro studijų programa „Verslo informatikos“ tiek savo sandara, tiek turiniu atitinka naujo šalies ekonomikos laikotarpio reikalavimus.

Studijų pagrindų dalis: Matematikos dalykai (MD) sudaro 11 proc. programos (Matematinė analizė ir tiesinė algebra, Matematinė statistika, Skaitiniai metodai (alt.)) Operacijų tyrimo metodai (alt.))

Mokymo moduliai Verslo informatikos programoje taip pat formuoja gilumines žinias reikalingas fundamentaliau suprasti informatikos mokslo pagrindus, pateikiant matematinės analizės, algoritmų teorijos, diskrečiųjų skaičiavimo metodų, matematinės logikos ir matematinės statistikos dalykus, kurie vėliau integruotai taikomi programinio informacinio analitinio pobūdžio dalykų studijose.

Pateikiama suderinta su Lietuvos informatikos mokslo studijų reglamentu, tačiau savo specifika nauja bakalauro studijų programa savo turiniu besiskirianti nuo grynosios informatikos ar inžinerinės informatikos studijų programų, realizuojamų aukštosiose mokyklose.

Studijų pagrindų dalies alternatyviai pasirenkami dalykai sudaro 8 proc. visos programos (Informacijos paieška, Verslo apskaita ir administravimas, Verslo planavimas ir valdymas, IKT rinkos tyrimai, Elektroninis verslas ir elektroninės paslaugos, Verslo strateginis valdymas, Elektroninio verslo teisė, Verslo ekonomika, Programų sistemų pagrindai, Verslo komunikacija, Verslo IT ir inovacijų vadyba, Virtualios tinklinės organizacijos, Duomenų saugyklos ir žinių išgavimo technologijos)

Programos naujumą ir jos pagrindą sudaro žinios apie šiuolaikinius programų sistemų kūrimo metodus, duomenų bazes ir išskirstytas informacines sistemas, duomenų saugyklų darbo organizavimą, verslo tinklų valdymą, duomenų saugos programinį organizavimą, sugebėjimą sukurti tinkluose taikomas verslo informacines sistemas, organizuoti verslo sprendimų paramos sistemas ir verslo vartotojams reikalingą bendravimo įrangą.

Atitinkamai logiškai pagrįstas yra dalykų priskyrimas privalomiesiems ir pasirenkamiesiems: a) privalomieji dalykai suteikia žinių apie informatikos ir verslo ekonomikos, vadybos ir teisės pagrindus, kurie yra būtini informatiko darbui bet kurioje srityje; b) pasirenkamieji – leidžia studentams specializuotis privačių arba viešųjų verslo įmonių informacinio technologinio aprūpinimo srityse.

Studijų pagrindų dalis: Informatikos baziniai dalykai (IBD) sudaro 28 proc. programos (Programavimo pagrindai, Kompiuterių architektūros ir operacinės sistemos, Duomenų bazės, Kompiuterių tinklų architektūros ir protokolai, Objektinis projektavimas ir programavimas, Vartotojų sąsajos projektavimas ir programavimas, Finansų ir verslo informacinės sistemos, Kompiuterinis sprendimų modeliavimas, Išskirstytos sistemos ir duomenų apsauga, Verslo sprendimų paramos sistemos, Projektų valdymo informacinės sistemos)

Svarbiausia programos dalis yra informatikos žinios, atkreipiant dėmesį į matematikos, algoritmų teorijos, duomenų struktūrų ir sistemų sampratą bei taikymo galimybes.

Lyginant su kitų universitetų programomis, į šią studijų programą įtraukta daugiau informacinių sistemų, išskirstytų sistemų, kompiuterinių tinklų architektūrų ir jų administravimo, duomenų saugyklų darbo organizavimo, naujų technologinių platformų studijų dalykų ir taip pat verslo valdymo bei planavimo, mokesčių administravimo, verslo ekonomikos bei teisės mokslo krypties studijų dalykų.

Bendrojo lavinimo dalykai (BLD) sudaro 10 proc. programos (Specialybės užsienio kalba, Vadybos pagrindai, Filosofija, Specialybės kalba)

Programa yra taikomojo pobūdžio ir labiau orientuota į praktinę veiklą, siekiant paruošti studentus darbui verslo įmonių IRT sektorių aptarnavimo darbams

Studijų programa skiriasi nuo kitų Mykolo Romerio universitete ir kituose universitetuose informatikos programų kad ji sukurta verslo vadybos, informatikos ir informacinių technologijų sankirtoje.

Bendri universitetiniai laisvai pasirenkami dalykai sudaro 8 proc. programos (Psichologija, Informacijos vadyba, Ekonomikas teorija, Etika, Laisvai pasirenkamas dalykas (A), Laisvai pasirenkamas dalykas (B))

Filosofijos, ekonominių, teisinių pagrindų, verslo psichologijos ir panašūs dalykai pateikiami kaip privalomi bendrojo universitetinio lavinimo studijų dalyje.

Pagal sandarą programa yra orientuota į informatikų rengimą, taikant ES informatikos pagrindų studijų reikalavimus.

Specialieji informatikos ir informacinių technologijų dalykai (SD) sudaro 20 proc. visos programos (Specializuotos programavimo kalbos Verslo informacinės technologijos Verslo rinkotyros sistemų pagrindai Mokomoji praktika Kursinis darbas Profesinė praktika Bakalauro baigiamasis darbas)

Programa orientuota į aktualiausių nūdienos verslo informacinės infrastruktūros kūrimo problemų identifikavimą, jų tyrimą ir racionalių sprendimo būdų nustatymą.

Naujų dinamiškų, tinklinių, bendrų verslo procesų formų kūrimą IKT ir skaitmeninių sistemų pagrindu, suteikiančių galių mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir bendruomenėms paskirstyti darbo organizavimą ir bendros darbo aplinkos kūrimą; verslo valdymo ir efektyvumo stebėjimo informacinių technologijų įvaldymu, kurios leistų vykdyti monitoringą realiu laiku, teikiant efektyvią paramą verslo valdymo sprendimams.

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, studijuojant pirmojoje universitetinių studijų pakopoje įgyjamos VI lygio kvalifikacijos. Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai. Todėl veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti. Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Todėl šio lygio kvalifikacijos apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą. Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje. Kvalifikacija leidžia patobulinti ir praplėsti profesinės srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtoti pažintines kompetencijas), kaip to reikalauja profesinės veiklos kintamumas.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Studijų rezultatų vertinimo tvarka


11.

Reikalavimai stojantiems

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Programai būdingi baigimo reikalavimai

Turėti vidurinį išsilavinimą

Stojant į šią specialybę pripažįstama bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose ir licėjuose įgytas vidurinis išsilavinimas. Konkursinį stojimo balą sudaro šių dalykų vidurinės mokyklos baigimo egzaminų rezultatai: Matematika (0,4); Lietuvių kalba (0,2); Informacinės technologijos (0,2); Papildomai: Užsienio kalba (0,2). Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyti gebėjimai nepripažystami.

Baigimo reikalavimai Verslo informatikos bakalaurui: -turi būti išklausęs studijų dalykus, kurių bendra apimtis yra 210 ECTS kreditų pagal informatikos specialybės baigimo reikalavimus (iš kurių 10 procentų turi būti bendrauniversitetiniai dalykai, tokie kaip filosofija, vadyba, logika); - Atlikęs praktiką IT verslo įmonėje ir įvertintas teigiamai; -Parengęs bakalauro baigiamąjį darbą ir jį apgynęs verslo informatikos kvalifikacinėje komisijoje; - įgyjęs visas reikalaujamas studijų programos kompetencijas.


12.

Tolesnių studijų galimybės

Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos magistrantūros studijas


13.

Darbinis baigusiųjų profilis ir pavyzdžiai

Įgiję informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti verslo įmonėse, IKT prekybinėse organizacijose, finansų institucijose, valdymo struktūriniuose padaliniuose, investicijų valdymo, fondų, konsultacines paslaugas teikiančiose bendrovėse bei kitose verslo struktūrose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose.


14.

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Programoje taikomi mišrūs studijų metodai. Paskaitos derinamos su nuotolinės aplinkos naudojimo galimybėmis. Daugelis dalykų turi praktinių darbų užduotis, atliekamas kompiuterinėse sistemose. Seminarai vedami organizuojant diskusines studentų grupes.

Dalykų studijos užbaigiamos egzaminu, kuris gali turėti iki 60 proc. kaupiamojo balo įvertį. Rezultatai vertinami 10-ties balų sistemoje.

Praktinių darbų kompiuterinėse klasėse metu atliekamos konkrečios kūrybinės užduotys, atliekama atvejų analizė ir pavyzdinių sprendimo variantų pristatymai.

Vertinant studentų žinias, naudojamas kaupiamasis balas: studentų žinios ir gebėjimai vertinami kompiuterinių praktinių darbų atsiskaitymų, nuotolinės aplinkos panaudojimo, individualių ir grupinių algoritmų projektavimo darbų metu, kontrolinių darbų rezultatai.

Nuotolinėse grupėse organizuojamos diskusijos ir pasikeitimas žiniomis, literatūros šaltinių analitiniai vertinimai.

Vertinami individualūs ir grupiniai darbų rezultatai, kontrolinių darbų atlikimo kokybė, kolokviumų metu atsiskaitoma už dalį medžiagos, už atliktus savarankiškus darbus.

Studijų rezultatų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas


15.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1.

Mokės inovatyviai mąstyti, rinkti ir analizuoti informaciją, susijusę su informacinių komunikacinių technologijų sritimi, gebėa vertinti IKT sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriais.

1.1

Gebės įvertinti IKT sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu.

1.2

Mokės planuoti ir vertinti organizacijos veiklą, modeliuoti ir taikyti vadybos metodus, principus ir priemones, kiekybines ir kokybines išraiškas sudarant verslo valdymo, planavimo strategijas ir vystymo užduotis, teikti konsultacijas.

1.3

Gebės taikyti vadybos, ekonomines, technologines ir teisines žinias verslo organizavimui, darbų atlikimo kokybės nustatymui, tarptautiniam bendradarbiavimui

1.4

Gebės aiškiai ir teisingai raštu bei žodžiu pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms. Gebės naudotis verslo valdymo, teisiniais ir norminiais dokumentais; Turės loginio mąstymo, uždavinių sprendimo įgūdžius, susijusius su kokybinės ir kiekybinės informacijos įvertinimu, apimant ir tokias situacijas, kai vertinimus reikia daryti trūkstant informacijos.

1.5

Gebėimas efektyviai bendrauti, sklandžiai reikšti mintis ir siekdami parinkti efektyviausias verslo vystymo IKT priemones, gebėti suvokti situaciją iš įvairių perspektyvų.

1.6

Gebės supranti šiuolaikinių informacinių komunikacinių technologijų (IKT) vystymo versle tendencijas bei rinką.

1.7

Gebėjimas taikyti loginio mąstymo, algoritmų sudarymo, uždavinių sprendimo įgūdžius, susijusius su kokybinės ir kiekybinės informacijos įvertinimu, apimant ir tokias situacijas, kuriomis vertinimus reikia daryti trūkstant informacijos.

2.

Komunikacinės ir kultūrinės kompetencijos. Gebės efektyviai bendrauti, sklandžiai reikšti mintis ir siekdami parinkti efektyviausias verslo vystymo IKT priemones, gebės suvokti situaciją iš įvairių perspektyvų.

2.1

Studentas gebės spręsti praktinius uždavinius ir problemas verslo IKT aprūpinimo srityje, numatytų jų sprendimo būdus bei sugebėtų efektyviai taikyti naujas informacinių technologijų priemones.

2.2

Studentas gebės rezultatyviai ieškoti IKT verslo informacijos, taikyti statistinius metodus ir statistines programines sistemas verslo ekonominiuose ir finansiniuose atsiskaitymuose.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

3.

Gebėjimas supranti šiuolaikinių informacinių komunikacinių technologijų (IKT) vystymo versle tendencijas bei rinką.

3.1

Gebės taikyti bazines aukštosios matematikos žinias, pasirinkti ir taikyti skaičiavimo būdų, diskretinio, diferencialinio skaičiavimo, skaitinės analizės, statistikos, algoritmų sudarymo žinias verslo valdymo sistemų programavimo ir informacinių technologijų vertinimo darbuose.

3.2

Gebės taikyti algoritmizavimo ir programavimo žinias sprendžiant verslo problemas

3.3

Gebės parinkti ir kompiuterinėse sistemose realizuoti duomenų struktūras, pasirinkti tinkamas duomenų struktūrų realizavimo aplinkas ir jas pasitelkti projektuojant verslo informacines sistemas.

3.4

Gebės analizuoti kompiuterių sandarą, kompiuterinių tinklų ir juose veikiančių informacinių duomenų perdavimo procesų bei technologijų architektūras, jas konfigūruoti ir diegti versle

3.5

Gebės projektuoti ir kurti duomenų bazes bei duomenų saugyklas, užtikrinti išskirstytų informacinių sistemų sąveiką, diegti ir palaikyti visų lygių saugos priemones verslo organizacijose.

3.6

Gebės analizuoti verslo įmonių reikalavimus, juos specifikuoti ir kurti koncepcinius programų sistemų modelius, taikyti programavimo technologijų ir programų sistemų inžinerijos pasiekimus.

3.7

Gebės projektuoti žmogaus ir kompiuterio sąveikos priemones (interfeisus), kurti elektroninių paslaugų architektūras internetinėje ir intranetinėje aplinkose

4.

Studentas gebės rezultatyviai ieškoti IKT verslo informacijos, taikyti statistinius metodus ir statistines programines sistemas verslo ekonominiuose ir finansiniuose atsiskaitymuose.

4.1

Gebės planuoti ir vertinti organizacijos veiklą, modeliuoti ir taikyti vadybos metodus, principus ir priemones, kiekybines ir kokybines išraiškas sudarant verslo valdymo, planavimo strategijas ir vystymo užduotis, teikti konsultacijas

4.2

Gebės analizuoti kompiuterių sandarą, kompiuterinių tinklų ir juose veikiančių informacinių duomenų perdavimo procesų bei technologijų architektūras, jas konfigūruoti ir diegti versle.

4.3

Gebės naudoti duomenų bazes, jas įvaldžius gebėti taikyti sudėtingesnių duomenų saugyklų struktūras duomenims saugoti, naujai informacijai išgauti, apdoroti, problemoms spręsti ir procesams valdyti

4.4

Gebės įvertinti IKT sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; įgūdžiai stebėti ir matuoti informacinės sistemos savybes, įvykius ar pokyčius, juos sistemiškai dokumentuoti; praktinių tyrimų, eksperimentų planavimo ir atlikimo įgūdžiai, pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų bei atradimų vertinimu; gebėjimas rinktis tinkamus būdus bei metodiką, vertinti projektuojamas sistemas, procesus ir jų elementus; gebėjimaidaryti išvadas, ištirti darbo veiklos srityje atsirandančių naujų technologijų pritaikymo galimybes.

4.5

Studentai gebės adaptuoti IKT diegimo strategijas, verslo procesų informacinį aprūpinimą palaikančias sistemas verslo įmonėse ir gebėti taikyti inovacijas visų šių procesų eigoje.

5.

Gebės kurti programų sistemų modulius, programuoti, tinkamai pasirinkti programavimo kalbą.

5.1

Gebės programuoti, pasirinkti tinkamą programavimo kalbą, žinos šiuolaikinių programavimo kalbų tendencijas.

5.2

Gebės projektuoti informacinių sistemų struktūrą, programuoti ir derinti sudėtingų sistemų programinius modulius.


16. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

1 KURSAS

60

1620

708

912

1 SEMESTRAS

30

810

314

496

Privalomieji dalykai

30

810

314

496

PI112B050810

Algoritmų teorija

6

162

66

96

PI112B050839

Filosofija

6

162

50

112

PI112B050817

Matematinė analizė ir tiesinė algebra

6

162

82

80

PI112B050827

Specialybės kalba

6

162

50

112

PI112B050801

Verslo informacinės technologijos

6

162

66

96

2 SEMESTRAS

30

810

394

416

Privalomieji dalykai

24

648

344

304

PI112B050804

Diskrečiosios struktūros

6

162

66

96

PI112B050831

Profesinė užsienio kalba

6

162

130

32

PI112B050812

Programavimo pagrindai

6

162

66

96

PI112B050818

Verslo rinkotyros sistemų pagrindai

6

162

82

80

Pasirenkamieji dalykai

6

162

50

112

PI112B050841

Ekonomikos teorija

6

162

50

112

PI112B050840

Etika

6

162

50

112

PI112B050802

Informacijos vadyba

6

162

50

112

PI112B050816

Matematinė logika

6

162

50

112

PI112B050833

Psichologija

6

162

50

112

2 KURSAS

60

1620

644

976

3 SEMESTRAS

30

810

298

512

Privalomieji dalykai

24

648

248

400

PI112B050819

Duomenų bazės

6

162

50

112

PI112B050821

Duomenų struktūros ir algoritmai

6

162

66

96

PI112B050822

Kompiuterių architektūros ir operacinės sistemos

6

162

66

96

PI112B050813

Objektinis projektavimas ir programavimas

6

162

66

96

Pasirenkamieji dalykai

6

162

50

112

PI112B050825

Informacijos paieška

6

162

50

112

PI112B050826

Vadybos pagrindai

6

162

50

112

PI112B050842

Verslo planavimas ir valdymas

6

162

50

112

4 SEMESTRAS

30

810

346

464

Privalomieji dalykai

24

648

296

352

PI112B050807

Kompiuterių tinklų architektūros ir protokolai

6

162

82

80

PI112B050803

Matematinė statistika

6

162

66

96

PI112B050809

Vartotojų sąsajos projektavimas ir programavimas

6

162

66

96

PI112B050828

Verslo ir informatikos teisė

6

162

82

80

Pasirenkamieji dalykai

6

162

50

112

PI112B050832

Elektroninis verslas ir e. paslaugos

6

162

48

114

PI112B050808

IKT rinkos tyrimai

6

162

50

112

PI112B050820

Operacijų tyrimo metodai

6

162

50

112

PI112B050815

Verslo strateginis valdymas

6

162

50

112

3 KURSAS

60

1620

388

1232

5 SEMESTRAS

30

810

282

528

Privalomieji dalykai

24

648

232

416

PI112B050806

Finansų ir verslo informacinės sistemos

6

162

66

96

PI112B050823

Kompiuterinis sprendimų modeliavimas

6

162

50

112

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

162

50

112

PI112B050811

Specializuotos programavimo kalbos

6

162

66

96

Pasirenkamieji dalykai

6

162

50

112

PI112B050845

Elektroninio verslo teisė

6

162

50

112

PI112B0508104

Tarptautiniai atsiskaitymai

6

162

50

112

PI112B050837

Verslo ekonomika

6

162

50

112

6 SEMESTRAS

30

810

106

704

Privalomieji dalykai

30

810

106

704

PI112B050814

Išskirstytos sistemos ir duomenų apsauga

6

162

42

120

PI112B0508107

Kursinis darbas

3

81

4

77

PI112B050835

Profesinė praktika

15

405

18

387

PI112B050824

Verslo sprendimų paramos sistemos

6

162

42

120

4 KURSAS

30

810

132

678

7 SEMESTRAS

30

810

132

678

Privalomieji dalykai

18

486

44

442

PI112B050830

Bakalauro baigiamasis darbas

12

324

6

318

PI112B050843

Projektų valdymo informacinės sistemos

6

162

38

124

Pasirenkamieji dalykai 1

6

162

38

124

PI112B050834

Verslo IT ir inovacijų vadyba

6

162

38

124

PI112B050844

Verslo komunikacija

6

162

38

124

PI112B050829

Virtualios tinklinės organizacijos

6

162

38

124

Pasirenkamieji dalykai 2

6

162

50

112

PI112B050838

Duomenų saugyklos ir žinių išgavimo technologijos

6

162

50

112

PI112B050805

Skaitiniai metodai

6

162

50

112